Tongan Bible (Revised West Version) Mātiu 28
28
1 ʻOku fakahā ʻae toetuʻu ʻa Kalaisi ʻe he ʻāngelo ki he ongo fefine. 9 ʻOku ne fakahā ʻe ia kiate kinaua. 11 ʻOku foaki ʻae ngaahi paʻanga ʻe he kau taulaʻeiki lahi ki he kau tau, ke nau tala naʻe kaihaʻasi ia mei he fonualoto. 16 Ko e fakahā ʻa Kalaisi ki heʻene kau ākonga, 19 ʻO ne fekau atu ʻakinautolu ke nau papitaiso, mo akonakiʻi ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē.
Pea kuo hili ʻae Sāpate, pea kamata hoko ʻae ʻuluaki ʻaho ʻoe uike, mo ʻene omi ʻa Mele Makitaline, mo e Mele ʻe taha, ke vakai ki he fonualoto. Pea ʻiloange, naʻe mofuike lahi: he naʻe ʻalu hifo ʻae ʻāngelo ʻae ʻEiki mei he langi, pea ne filifilihi ʻae maka mei he matapā, pea hekeheka ai. Naʻe tatau hono mata mo e ʻuhila, pea hinehina hono kofu ʻo hangē ko e ʻuha hinehina. Pea naʻe tetetete ʻae kau leʻo ʻi he manavahē kiate ia, ʻonau liliu ʻo hangē ko e kau mate. Pea lea ʻae ʻāngelo ki he ongo fafine, ʻo pehēange, “ʻOua naʻa mo manavahē ʻakimoua: he ʻoku ou ʻilo ʻoku mo kumi ʻa Sisu, ʻaia naʻe tutuki ki he ʻakau. ‌ʻOku ʻikai ʻi heni ia: he kuo toetuʻu, ʻo hangē ko ʻene lea. Mo omi, ʻo mamata ki he potu naʻe tokoto ai ʻae ʻEiki. Pea mo ō ke vave, ʻo tala ki heʻene kau ākonga ‘kuo toetuʻu ia mei he mate; pea vakai, ʻoku ʻalu muʻomuʻa ia ʻiate kimoutolu ki Kaleli: te mou mamata kiate ia ʻi ai:’ vakai, kuo u tala ia kiate kimoua.” Pea ne na ō leva mei he fonualoto, ʻi he manavahē mo e fiefia lahi, ʻo na feleleʻi ke fakahā mai ki heʻene kau ākonga.
¶ Pea ʻi heʻena ʻalu ke tala ki heʻene kau ākonga, ʻiloange, kuo fakafetaulaki mai ʻa Sisu kiate kinaua, ʻo ne pehē, “Siʻotoʻofa.” Pea naʻa na omi ʻo puke hono vaʻe, ʻo hū kiate ia. 10 Pea toki pehē ai ʻe Sisu kiate kinaua, “ʻOua ʻe manavahē: ʻalu ʻo tala ki hoku ngaahi kāinga ke nau ʻalu ki Kaleli, pea te nau mamata ai kiate au.”
11 ¶ Pea ʻi heʻena ō, vakai, naʻe haʻu ki he kolo ʻae niʻihi ʻoe kau leʻo, ʻo fakahā ki he kau taulaʻeiki lahi ʻae ngaahi meʻa kotoa pē kuo fai. 12 Pea kuo fakataha ʻakinautolu mo e kau mātuʻa, pea hili ʻenau fakakaukau, naʻa nau ʻoatu ʻae ngaahi paʻanga lahi ki he kau tau, 13 ‌ʻonau pehē, “Mou lea, ʻo pehē, ‘Naʻe haʻu ʻene kau ākonga ʻi he pō, ʻo kaihaʻasi ia lolotonga ʻemau mohe.’ 14 Pea kapau ʻe ongo atu ʻae meʻa ni ki he pule, te mau fakalotoʻi ia, kae maluʻi ʻakimoutolu.” 15 Ko ia naʻa nau toʻo ai ʻae ngaahi paʻanga, ʻonau fai ʻo hangē ko hono akonekina ʻakinautolu: pea ʻoku maʻu ʻae tala ni ʻi he kakai Siu ʻo aʻu ki he ʻaho ni.
16 ¶ Pea naʻe ʻalu ai ʻae kau ākonga ʻe toko hongofulu ma tokotaha ki Kaleli, ki he moʻunga ʻaia naʻe fakahā ʻe Sisu kiate kinautolu. 17 Pea kuo nau mamata kiate ia, pea nau hū kiate ia: ka naʻe fakataʻetaʻetui ʻae niʻihi. 18 Pea haʻu ʻa Sisu ʻo lea kiate kinautolu, ʻo pehē, “Kuo tuku kiate au ʻae mālohi kotoa pē ʻi he langi mo māmani. 19 Ko ia ke ʻalu ʻakimoutolu, ʻo fakalotuʻi ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻo papitaiso ʻakinautolu ʻi he huafa ʻoe Tamai, mo e ʻAlo, mo e Laumālie Māʻoniʻoni: 20 ‌ʻO akonaki atu kiate kinautolu ke nau tokanga ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻaia kuo u fekau kiate kimoutolu: pea vakai, ʻoku ou ʻiate kimoutolu maʻuaipē, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo māmani.” ʻEmeni.