Tongan Bible (Revised West Version) Mātiu 10
10
1 Ko e fekau ʻe Kalaisi hono kau ʻaposetolo, ʻo ne tuku kiate kinautolu ke nau fai ʻae ngaahi mana, 5 ʻOku ne tuku kiate kinautolu ʻenau ngāue, ʻo ne akonakiʻi ʻakinautolu, 16 ʻOku ne fakafiemālieʻi ʻakinautolu, koeʻuhi ko e ngaahi fakatanga: 40 ʻOku ne fakaʻilo ʻae tāpuaki kiate kinautolu te nau maʻu ʻakinautolu.
Pea kuo ne ui ke haʻu kiate ia ʻene kau ākonga ʻe toko hongofulu ma toko ua, naʻa ne tuku kiate kinautolu ʻae mālohi, ke nau kapusi ʻae ngaahi laumālie taʻemaʻa, pea ke nau fakamoʻui ʻae mahaki kotoa pē, mo e hangatāmaki kotoa pē. Pea ko e hingoa eni ʻoe kau ʻaposetolo ʻe toko hongofulu ma toko ua; Ko e ʻuluaki, ko Saimone, ʻoku ui ko Pita, mo ʻAnitelū ko hono tokoua; ko Semisi ko e foha ʻo Sepeti, mo Sione ko hono tokoua; Ko Filipe, mo Pātolomiu; ko Tōmasi, mo Mātiu ko e tānaki tukuhau; ko Semisi ko e foha ʻo ʻAlefiusi, mo Lepiusi, naʻe ui ko Tatiusi; Ko Saimone ko e Kēnani, mo Siutasi ʻIsikaliote, ʻaia ne lavakiʻi ia. Ko e toko hongofulu ma toko ua eni naʻe tuku atu ʻe Sisu, ʻo ne fekauʻi ʻakinautolu, ʻo pehē, “ʻOua naʻa mou ʻalu ʻi ha hala ʻoe Senitaile, pea ʻoua naʻa mou hū ki ha kolo ʻoe kakai Samēlia: Ka mou ʻalu muʻa ki he fanga sipi hē ʻoe fale ʻo ʻIsileli. Pea ka mou ka ʻalu, mou malanga, ʻo pehē, ‘ʻOku ofi ʻae puleʻanga ʻoe langi.’ Fakamoʻui ʻae mahaki, fakamaʻa ʻae kilia, fokotuʻu ʻae mate, kapusi ʻae kau tēvolo: kuo mou maʻu taʻetotongi, pea ʻoatu taʻetotongi. ‌ʻOua naʻa tokonaki ki homou noʻo ha koula, pe ha siliva, pe ha kapa. 10 pe ha kato ki he fononga, pe ha kofutuʻa ʻe ua, pe ha topuvaʻe, pe ha tokotoko: he ʻoku taau mo e tangata ngāue ke ne maʻu ʻe ia haʻa ne tauhi. 11 “Pea ko e kolo mo e potu kakai kotoa pē te mou hū ki ai, mou fehuʻi pe ko hai ʻi ai ʻoku angalelei; pea mou nofo ai kaeʻoua ke mou toki ʻalu. 12 Pea ka mou ka hū ki he fale, tāpuakiʻi ia. 13 Pea kapau ʻoku lelei ʻae fale, ʻe hoko ki ai hoʻomou tāpuaki: pea kapau ʻoku ʻikai lelei, ʻe foki mai hoʻomou tāpuaki kiate kimoutolu. 14 Pea ko ia ʻe ʻikai maʻu ʻakimoutolu, pe fanongo ki hoʻomou lea, ʻoka mou ka ʻalu mei he fale pe ko e kolo ko ia, mou tūtuuʻi ʻae efu mei homou vaʻe. 15 ‌ʻOku ou tala moʻoni kiate kimoutolu, ʻE kātakingofua ʻae fonua ko Sotoma mo Komola ʻi he ʻaho fakamaau, ʻi he kolo ko ia.
16 ¶ “Vakai, ʻoku ou fekau atu ʻakimoutolu ʻo hangē ko e fanga sipi ʻi he lotolotonga ʻoe fanga ulofi: ko ia ke mou poto ʻo hangē ko e ngata, pea angalelei ʻo hangē ko e lupe. 17 Kae vakai ki he kakai: he te nau tukuange ʻakimoutolu ki he kau fakamaau, pea te nau haha ʻakimoutolu ʻi honau ngaahi falelotu; 18 Pea ʻe taki ʻakimoutolu ki he ʻao ʻoe kau pule mo e ngaahi tuʻi koeʻuhi ko au, ko e fakamoʻoni kiate kinautolu mo e Senitaile. 19 Pea ka nau ka tuku atu ʻakimoutolu, ʻoua naʻa mou feinga pe fēfē pe ko e hā te mou lea ʻaki: koeʻuhi ʻe foaki kiate kimoutolu ʻi he feituʻulaʻā ko ia, ʻaia te mou lea ʻaki. 20 He ʻoku ʻikai ko kimoutolu ʻoku lea, ka ko e Laumālie ʻo hoʻomou Tamai ʻoku lea ʻiate kimoutolu. 21 “Pea ʻe tuku atu ʻe he tangata hono tokoua ki he mate, mo e tamai ʻene tamasiʻi: pea ʻe tuʻu hake ʻae fānau ki he mātuʻa, ʻo pule ke mate ʻakinautolu. 22 Pea ʻe fehiʻanekina ʻakimoutolu ʻi he kakai kotoa pē koeʻuhi ko hoku hingoa: ka ko ia ʻe kātaki ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻe moʻui ia. 23 Pea ka nau ka fakatanga ʻakimoutolu ʻi ha kolo, mou feholaki ki ha kolo kehe; he ʻoku ou tala moʻoni atu kiate kimoutolu, ʻE teʻeki ai te mou ʻosiki ʻae ngaahi kolo ʻo ʻIsileli ʻi hoʻomou ʻalu, ka kuo hoko mai ʻae Foha ʻoe tangata. 24 “ʻOku ʻikai lahi hake ʻae ākonga ʻi heʻene akonaki, pe ko e tamaioʻeiki ʻi heʻene ʻeiki. 25 ‌ʻOku lahi ki he ākonga ke na tatau mo ʻene akonaki, pea mo e tamaioʻeiki mo ʻene ʻeiki. Kapau kuo nau ui ʻae ʻeiki ʻoe fale ko Pelisipupe, ʻikai ʻe lahi hake kiate kinautolu ʻi hono fale? 26 Ko ia ʻoua naʻa manavahē kiate kinautolu: he ʻoku ʻikai ha meʻa ʻoku ʻufiʻufi ʻe taʻefakahā; pea fufū, ʻe taʻeʻiloa. 27 “Ko ia ʻoku ou tala kiate kimoutolu ʻi he poʻuli, mou lea ʻaki ia ʻi he maama: pea ko ia ʻoku mou ongoʻi ʻi he telinga, mou malangaʻaki ia ʻi he tuʻa fale. 28 Pea ʻoua naʻa manavahē kiate kinautolu ʻoku tāmateʻi ʻae sino, ka ʻoku ʻikai faʻa tāmateʻi ʻae laumālie: kae manavahē muʻa kiate ia ʻoku mafai ke fakaʻauha ʻae laumālie mo e sino ʻi heli. 29 ‌ʻIkai ʻoku fakatau ʻae hikiʻi manupuna ʻe ua ʻaki ʻae paʻanga siʻi ʻe taha? Ka ʻe ʻikai haʻana taha ʻe tō ki he kelekele ka ʻi he loto ʻo hoʻomou Tamai. 30 Ka ko e ngaahi tuʻoni louʻulu ʻo homou ʻulu kuo lau kotoa pē. 31 Ko ia ke ʻoua naʻa mou manavahē, he ʻoku mou mahuʻinga lahi ʻi he fanga hikiʻi manu lahi. 32 “Pea ko ia ia ʻe fakahā au ʻi he ʻao ʻoe kakai, te u fakahā foki ia ʻi he ʻao ʻo ʻeku Tamai ʻoku ʻi he langi. 33 Ka ko ia te ne liʻaki au ʻi he ʻao ʻoe kakai, te u liʻaki foki ia ʻi he ʻao ʻo ʻeku Tamai ʻoku ʻi he langi. 34 “ʻOua naʻa mou mahalo kuo u haʻu ke ʻomi ʻae melino ki māmani: naʻe ʻikai te u haʻu ke ʻomi ʻae melino, ka ko e heletā. 35 He kuo u haʻu ke ‘fakafehiʻa ʻae tangata ki heʻene tamai, mo e taʻahine ki heʻene faʻē, mo e taʻahine ʻi he fono ki heʻene faʻē ʻi he fono.’ 36 Pea ‘ko e fili ʻoe tangata ʻakinautolu ʻoku nofo mo ia ʻi hono fale.’ 37 Ko ia ʻoku ʻofa lahi hake ki he tamai pe ko e faʻē ʻiate au, ʻoku ʻikai taau mo ia ke ne maʻu au: pea ko ia ʻoku ʻofa lahi hake ki hono foha pe ʻofefine ʻiate au, ʻoku ʻikai taau mo ia ke ne maʻu au. 38 Pea ko ia ʻoku ʻikai toʻo hake ʻene ʻakau māfasia ʻo muimui ʻiate au, ʻoku ʻikai taau mo ia ke ne maʻu au. 39 Ko ia ʻoku kalofaki ʻene moʻui, ʻe mole ia ʻiate ia: ka ko ia ʻoku mole ʻene moʻui koeʻuhi ko au, ʻe maʻu ʻe ia ia.
40 ¶ “Ko ia ʻoku ne maʻu ʻakimoutolu ʻoku ne maʻu au, pea ko ia ʻoku ne maʻu au ʻoku ne maʻu ʻaia naʻa ne fekau au. 41 Ko ia ʻoku ne maʻu ha palōfita ʻi he hingoa ʻoe palōfita, ʻe maʻu ʻe ia ʻae totongi ʻoe palōfita; pea ko ia ʻoku ne maʻu ʻae tangata māʻoniʻoni ʻi he hingoa ʻoe tangata māʻoniʻoni, ʻe maʻu ʻe ia ʻae totongi ʻoe tangata māʻoniʻoni. 42 Pea ko ia te ne foaki ki ha taha ʻiate kinautolu ni ʻoku siʻi ha ipu vai momoko ke inu ai, ʻi he hingoa pe ʻoe ākonga, ko ʻeku tala moʻoni atu kiate kimoutolu, ʻe ʻikai ʻaupito mole ʻiate ia hono totongi.”