Tongan Bible (Revised West Version) Mātiu 4
4
1 Ko e ʻaukai ʻa Kalaisi, mo hono ʻahiʻahiʻi. 11 ʻOku tauhi ia ʻe he kau ʻāngelo. 13 ʻOku nofo ia ʻi Kapaneume. 17 Ko ʻene kamata malanga. 18 Ko e ui ʻa Pita mo ʻAnitelū, 21 Mo Semisi mo Sione. 23 Ko ʻene fakamoʻui ʻae mahaki kotoa pē.
Pea naʻe tataki ʻa Sisu ʻe he Laumālie ki he toafa ke ʻahiʻahiʻi ia ʻe he tēvolo. Pea hili ʻene ʻaukai ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu, naʻe toki fiekaia ia. Pea naʻe haʻu ʻae ʻahiʻahi kiate ia, pea pehē ʻe ia, “Kapau ko e ʻAlo koe ʻoe ʻOtua, fekau ki he ngaahi maka ni ke liliu ko e mā.” Ka naʻe lea ia, ʻo pehēange, “Kuo tohi, ‘ʻE ʻikai moʻui ʻae tangata ʻi he mā pe, ka ʻi he folofola kotoa pē ʻoku haʻu mei he ʻOtua.’ ” Pea toki ʻohake ia ʻe he tēvolo ki he kolo tapu, ʻo tuku ia ki he tuʻa falelotu lahi, ‌ʻO ne pehē kiate ia, “Kapau ko e ʻAlo koe ʻoe ʻOtua, fakato koe ki lalo: he kuo tohi,
‘ʻE fekau ʻe ia ʻene kau ʻāngelo ke nau vakai koe:
pea ʻe hapahapai koe, telia naʻa touʻia ho vaʻe ʻi he maka.’ ”
Pea pehēange ʻe Sisu kiate ia, “Kuo tohi foki, ‘ʻOua naʻa ke ʻahiʻahi ki he ʻEiki ko ho ʻOtua.’ ”
Pea toe ʻohake ia ʻe he tēvolo ki he moʻunga māʻolunga ʻaupito, ʻo ne fakahā kiate ia ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻo māmani, mo honau lelei; ‌ʻo ne pehē kiate ia, “Te u ʻatu ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē moʻou, ʻo kapau te ke fakatōmapeʻe ʻo hū kiate au.” 10 Pea talaange ʻe Sisu kiate ia, “Ke ke ʻalu ʻi heni, Sētane: he kuo tohi, ‘Ke ke hū ki he ʻEiki ko ho ʻOtua, pea ko ia pe te ke tauhi.’ ” 11 Pea toki ʻalu ʻae tēvolo ʻiate ia, pea ʻiloange, kuo haʻu ʻae kau ʻāngelo ʻo tauhi ia.
12 ¶ Pea ʻi he fanongo ʻa Sisu kuo tuku ʻa Sione ki he fale fakapōpula, naʻe ʻalu ia ki Kaleli; 13 Pea mahuʻi ia mei Nāsaleti, pea ʻalu ʻo nofo ʻi Kapaneume, ʻaia ʻoku ʻi he matātahi, ʻi he ngataʻanga ʻoe fonua ʻo Sepulone mo Nafitalai: 14 Koeʻuhi ke fakamoʻoni ʻaia naʻe lea ʻaki ʻe he palōfita ko ʻIsaia, ʻo pehē,
15 “Ko e fonua ʻo Sepulone, mo e fonua ʻo Nafitalai,
ʻi he potu ki tahi, ʻituʻa Sioatani,
ko Kaleli ʻoe Senitaile,
16 Ko e kakai naʻe nofo ʻi he poʻuli, kuo mamata ki he maama lahi;
pea kuo tupu hake ʻae maama kiate kinautolu
naʻe nofo ʻi he teleʻa mo e ʻata ʻoe mate.”
17 ¶ Pea naʻe fua malanga ʻa Sisu ʻi he kuonga ko ia, ʻo pehē, “Mou fakatomala, he ʻoku ofi ʻae puleʻanga ʻoe langi.”
18 ¶ Pea ʻi he hāʻele ʻa Sisu ʻo ofi ki he tahi ʻo Kaleli, naʻe mamata ia ki he ongo kāinga, ko Saimone naʻe ui ko Pita, mo ʻAnitelū ko hono tokoua, ʻoku na lafo kupenga ki tahi: he ko e ongo toutai ika ʻakinaua. 19 Pea pehē ʻe ia kiate kinaua, “Muimui ʻiate au, pea te u ngaohi ʻakimoua ko e toutai tangata.” 20 Pea naʻa na liʻaki leva hona kupenga, ʻo muimui ʻiate ia. 21 Pea ʻalu ia mei ai, pea ne mamata ki he ongo kāinga kehe, ko Semisi ko e foha ʻo Sepeti, mo Sione ko hono tokoua, ʻi he vaka mo ʻena tamai ko Sepeti, ʻo pena honau kupenga; pea ne ui ʻakinaua. 22 Pea naʻa na liʻaki leva ʻae vaka mo ʻena tamai, ka na muimui ʻiate ia.
23 ¶ Pea ʻalu ʻa Sisu ʻi he potu kotoa pē ʻo Kaleli, ʻo akonaki ʻi honau ngaahi falelotu, pea malangaʻaki ʻae ongoongolelei ʻoe puleʻanga, ʻo ne fakamoʻui ʻae mahaki kehekehe kotoa pē, mo e hangatāmaki kotoa pē naʻe ʻi he kakai. 24 Pea mafola atu hono ongoongo ʻi Silia kotoa pē: pea nau ʻomi kiate ia ʻae kakai mahaki kotoa pē, naʻe tuʻia ʻi he mahaki kehekehe mo e ngaahi feinga mamahi, mo e niʻihi naʻe ʻulusino ai ʻae ngaahi tēvolo, mo kinautolu naʻe vale, mo kinautolu naʻe mahaki tete; pea ne fakamoʻui ʻakinautolu. 25 Pea naʻe muimui ʻiate ia ʻae kakai lahi ʻaupito mei Kaleli, mo Tikapolusi, mo Selūsalema, mo Siutea, pea mo e kauvai ʻe taha ʻo Sioatani.