12
1 Ko e fakamaʻa ʻae fefine hili ʻae fāʻele. 6 Ko ʻene feilaulau ʻi hono fakamaʻa.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, Kapau ʻoku feitama ha fefine, pea fāʻeleʻi ʻae tama tangata: pea ʻe taʻemaʻa ia ʻi he ʻaho ʻe fitu; ʻe taʻemaʻa ia ʻo fakatatau ki he ngaahi ʻaho fakamavahe ʻi hono mahaki. Pea ʻi hono valu ʻoe ʻaho ʻe kamu ʻae muʻa kili ʻo hono potuʻoe tama tangata. Pea ʻe nofo pēʻae fefine ʻi he toto ʻo hono fakamaʻa ʻi he ʻaho ʻe tolungofulu ma tolu; ʻe ʻikai te ne ala ki ha meʻa tapu, pe hū ki he faletapu, kaeʻoua ke kakato ʻae ngaahi ʻaho ʻo hono fakamaʻa. Pea kapau te ne fāʻeleʻi ha taʻahine, ʻe taʻemaʻa ai ia ʻi he uike ʻe ua, ʻo hangē ko hono mavahe: pea te ne nofo ʻi he ʻaho ʻe onongofulu ma ono koeʻuhi ko e toto mo hono fakamaʻa. Pea ka kakato ʻae ngaahi ʻaho ʻo hono fakamaʻa, koeʻuhi ko e tama, pe ko e taʻahine, te ne ʻomi ʻe ia ha lami ʻoe ʻuluaki taʻu ki he feilaulau tutu, mo e lupe mui, pe ha kulukulu, ko e feilaulau maʻae angahala, ki he taulaʻeiki ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: ‌ʻAia te ne ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻo ne fai ʻae fakalelei maʻana; pea ʻe fakamaʻa ai ia mei he ʻau ʻo hono toto. Ko eni ʻae fono kiate ia kuo ne fāʻeleʻi ʻae tama pe ko e taʻahine. Pea kapau ʻoku ʻikai faʻa ʻomi ʻe ia ha lami, te ne toki ʻomi ʻe ia ha kulukulu ʻe ua, pe ko e lupe mui ʻe ua; ko e taha ki he feilaulau tutu, pea ko e taha ki he feilaulau maʻae angahala: pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻae fakalelei maʻana, pea ʻe maʻa ai ia.