8
1 ʻOku fakanofo ʻe Mōsese ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha. 14 Ko ʻenau feilaulau ʻi he angahala. 18 Ko ʻenau feilaulau tutu. 22 Ko e sipitangata ʻoe fakanofo. 31 Ko hono potu mo e ʻaho ʻo honau fakanofo.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, “Ke ke ʻave ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu mo e lolo ʻoe fakatapui, mo e pulu ki he feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ʻe ua, mo e kato mā taʻefakalēvani; Pea ke tānaki ʻae kakai ke fakataha ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.” Pea naʻe fai ʻe Mōsese ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kiate ia; pea naʻe tānaki fakataha ʻae kakai ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. Pea pehē ʻe Mōsese ki he kakai, “Ko eni ʻaia kuo fekau ʻe Sihova ke fai.” Pea naʻe ʻomi ʻe Mōsese ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo ne kaukauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vai. Pea naʻa ne ʻai kiate ia ʻae kofutuʻa, ʻo ne nonoʻo ʻaki ʻe ia ʻae noʻo, ʻo ʻai kiate ia ʻae kofu fakatōtōlofa, mo ne ʻai kiate ia ʻae ʻefoti, ʻo ne nonoʻo ʻaki ia ʻae noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti, ʻo nonoʻo ʻaki ʻe ia ia. Pea naʻa ne ʻai ʻae kofu fatafata kiate ia: pea ne ʻai foki ki he kofu fatafata ʻae ʻUlimi mo e Tumemi. Pea naʻa ne ʻai ʻae tatā ki hono ʻulu pea naʻa ne ʻai ʻae pale koula ki he muʻa tatā, ko e tatā māʻoniʻoni; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 10 Pea naʻe toʻo ʻe Mōsese ʻae lolo tākai, ʻo ne tākai ʻaki ʻae fale fehikitaki mo ia kotoa pē naʻe ʻi ai, ʻo ne fakatapui kotoa pē ia. 11 Pea naʻa ne luluku ʻaki ia ʻae feilaulauʻanga ʻo liunga fitu, ʻo ne tākai ʻaki ʻae feilaulauʻanga mo hono nāunau kotoa pē, mo e sene mo hono tuʻunga, ke fakatapui ia. 12 Pea naʻa ne lingi mei he lolo tākai ki he ʻulu ʻo ʻElone, ʻo ne tākai ʻaki ia, ko hono fakatapui. 13 Pea naʻe ʻomi ʻe Mōsese ʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻo ne ʻai ʻae ngaahi kofu kiate kinautolu, ʻo ne nonoʻo ʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi noʻo, ʻo ne ʻai ʻae tatā kiate kinautolu; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 14 Pea naʻa ne ʻomi ʻae pulu ki he feilaulau maʻae angahala: pea naʻe hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe pulu ki he feilaulau maʻae angahala. 15 Pea naʻa ne tāmateʻi ia: pea ʻave ʻe Mōsese ʻae toto, ʻo ʻai takatakai ia ʻaki hono tuhu ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga, ko e fakamaʻa ʻoe feilaulauʻanga, ʻo ne lingi ʻae toto ki he tefitoʻi feilaulauʻanga, ko e fakatapui ia, ke fai ʻi hono funga ʻae fakalelei. 16 Pea naʻa ne ʻave ʻae ngako kotoa pē naʻe ʻi loto, mo e ʻahu mei ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo hona ngako, pea tutu ia ʻe Mōsese ʻi he funga feilaulauʻanga. 17 Ka ko e pulu, mo hono kili, ko hono sino, mo hono kinohaʻa, naʻa ne tutu ʻaki ʻae afi ʻi tuaʻā ʻi he ʻapitanga; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.
18 ¶ Pea naʻa ne ʻomi ʻae sipitangata ki he feilaulau tutu: pea hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata. 19 Pea naʻa ne tāmateʻi ia; pea luluku ʻaki ʻe Mōsese ʻae toto ʻae funga ʻoe feilaulauʻanga ʻo takatakai. 20 Pea naʻa ne tafa ʻae sipitangata; pea tutu ʻe Mōsese ʻae ʻulu, mo e ngaahi konga, mo e ngako. 21 Pea fufulu ʻe ia ʻae toʻotoʻonga mo e keukeu ʻaki ʻae vai; pea tutu ʻe Mōsese hono kotoa ʻoe sipitangata ʻi he funga feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.
22 ¶ Pea naʻe ʻomi ʻe ia ʻae sipitangata ʻe taha, ko e sipitangata ʻoe fakanofo: pea naʻe hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata. 23 Pea naʻa ne tāmateʻi ia; pea ʻave ʻe Mōsese ʻa hono toto ʻo ne ʻai ia ki he muʻa telinga toʻomataʻu ʻo ʻElone, pea ki he motuʻa nima ʻo hono nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo hono vaʻe toʻomataʻu. 24 Pea ne ʻomi ʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, pea ʻai ʻe Mōsese ʻae toto ki honau muʻa telinga toʻomataʻu, pea ki he motuʻa nima ʻo honau nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo honau vaʻe toʻomataʻu: pea naʻe luluku ʻaki ʻe Mōsese ʻae toto ʻae funga feilaulauʻanga ʻo takatakai. 25 Pea naʻa ne ʻave ʻae ngako, mo e tuʻungaiku, mo e ngako kotoa pē naʻe ʻi he toʻotoʻonga, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo hono kofuua ʻe ua, mo hona ngako, mo e alanga muʻa toʻomataʻu: 26 Pea toʻo ʻe ia ʻae foʻi mā ʻe taha taʻefakalēvani mei he kato mā taʻefakalēvani ʻi he ʻao ʻo Sihova, mo e foʻi mā naʻe loloʻi mo e foʻi mā manifinifi, ʻo ne ʻai ia ki he ngako, pea ki he alanga muʻa toʻomataʻu: 27 Pea naʻe tuku ʻe ia kotoa pē ki he nima ʻo ʻElone, pea ki he nima ʻo hono ngaahi foha, pea taʻaloʻalo ʻaki ia ko e feilaulau taʻaloʻalo ʻi he ʻao ʻo Sihova. 28 Pea naʻe toʻo ia ʻe Mōsese mei honau nima, ʻo ne tutu ia ki he funga ʻoe feilaulauʻanga ki he meʻa tutu: ko e ngaahi meʻa ʻoe fakanofo ko e meʻa namu kakala ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova. 29 Pea naʻe ʻave ʻe Mōsese ʻae fatafata, ʻo taʻaloʻalo ʻaki ia ko e feilaulau taʻaloʻalo ʻi he ʻao ʻo Sihova: ko hono ʻinasi ia ʻo Mōsese ʻi he sipitangata ʻoe fakanofo; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 30 Pea naʻe ʻave ʻe Mōsese ʻae lolo tākai, pea mo e toto ʻaia naʻe ʻi he funga feilaulauʻanga, ʻo ne luluku ʻaki ia ʻa ʻElone, pea mo hono ngaahi kofu, pea mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha; ʻo ne fakatapui ʻa ʻElone, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha.
31 ¶ Pea naʻe fekau ʻe Mōsese kia ʻElone pea ki hono ngaahi foha, “Haka ʻae kakano ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: pea kai ia ʻi ai, mo e mā ʻoe ngaahi fakanofo ʻoku ʻi he kato, ʻo hangē ko ʻeku fekau, ʻo pehē, Ko ʻElone mo hono ngaahi foha tenau kai ia. 32 Pea ko ia ʻoku toe ʻi he kakano, pea mo e mā te mou tutu ʻaki ʻae afi. 33 Pea ʻoua naʻa mou hū kituʻa ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻaho ʻe fitu, ke ʻoua, ke ngata ʻae ngaahi ʻaho ʻo homou fakanofo: ʻi he ʻaho ʻe fitu te ne fakanofo ʻakimoutolu. 34 Hangē ko ia kuo fai ʻe ia he ʻaho ni, ko ia kuo fekau ʻe Sihova ke fai, ke fai ʻae fakalelei maʻamoutolu. 35 Ko ia te mou nofomaʻu ai ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻaho mo e pō ʻi he ʻaho ʻe fitu, ʻo tauhi ʻae fekau ʻa Sihova; telia naʻa mou mate: he kuo pehē hono fekauʻi au.” 36 Pea naʻe fai ʻe ʻElone ʻae ngaahi meʻa ni ʻaia naʻe fekau ʻe Sihova ʻi he nima ʻo Mōsese.