21
1 ʻOku foaki ʻi he talotalo ʻae kolo ʻe fāngofulu ma valu ki he kau Livai ʻe he ngaahi faʻahinga. 43 ʻOku foaki ʻe he ʻOtua ʻae fonua mo e mālōlō ki he kakai ʻIsileli, ʻo hangē ko ʻene talaʻofa.
Pea naʻe toki ʻunuʻunu mai ʻae ngaahi ʻeiki ʻoe mātuʻa ʻoe kau Livai kia ʻEliesa ko e taulaʻeiki, pea kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni, pea ki he ngaahi ʻeiki ʻoe kau mātuʻa ʻoe ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli; Pea naʻa nau lea kiate kinautolu ʻi Sailo ʻi he fonua ko Kēnani, ʻo pehē, “Naʻe fekau ʻe Sihova ʻi he nima ʻo Mōsese ke foaki kiate kimautolu ʻae ngaahi kolo ke mau nofo ai, mo e ngaahi potu takatakai ʻi ai ki heʻemau fanga manu.” Pea naʻe foaki ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ki he kau Livai mei honau tofiʻa, ʻi he fekau ʻa Sihova, ʻae ngaahi kolo ni mo honau ngaahi potu takatakai. Pea naʻe tō mai ʻae talotalo ki he ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kohate: pea ko e fānau ʻa ʻElone ko e taulaʻeiki, ʻaia naʻe ʻi he kau Livai, naʻe maʻu ʻae tofiʻa ʻi he talotalo mei he faʻahinga ʻo Siuta, pea mei he faʻahinga ʻo Penisimani, ʻae kolo ʻe hongofulu ma tolu. Pea ko hono toe ʻoe fānau ʻa Kohate naʻa nau maʻu ʻi he talotalo ʻae tofiʻa mei he ngaahi fale ʻoe faʻahinga ʻo ʻIfalemi, pea mei he faʻahinga ʻo Tani, pea mei he vaeuaʻanga ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ʻae kolo ʻe hongofulu. Pea ko e fānau ʻa Kesoni naʻa nau maʻu ʻi he talotalo ʻae tofiʻa mei he ngaahi fale ʻoe faʻahinga ʻo ʻIsaka, pea mei he faʻahinga ʻo ʻAseli, pea mei he faʻahinga ʻo Nafitali, pea mei hono vaeuaʻanga ʻoe faʻahinga ʻo Manase ʻi Pesani, ʻae kolo ʻe hongofulu ma tolu. Ko e fānau ʻa Melali ʻi honau ngaahi faʻahinga naʻa nau maʻu mei he faʻahinga ʻo Lupeni, pea mei he faʻahinga ʻo Kata, pea mei he faʻahinga ʻo Sepuloni, ʻae kolo ʻe hongofulu ma ua. Pea naʻe foaki ʻi he talotalo ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻae ngaahi kolo ni mo honau ngaahi potu takatakai ki he kau Livai, ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova ʻi he nima ʻo Mōsese.
¶ Pea naʻa nau foaki mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siuta, pea mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione, ʻae ngaahi kolo ni ʻaia ʻoku lau honau hingoa, 10 ‌ʻAia naʻe maʻu ʻe he fānau ʻe ʻElone, he naʻa nau ʻoe kau Kohate, ʻaia naʻe ʻi he fānau ʻa Livai: he ko e ʻuluaki tufakanga naʻe ʻonautolu. 11 Pea naʻe foaki kiate kinautolu ʻae kolo ʻo ʻAlipa ko e tamai ʻa ʻAnaki, ʻae kolo ko ia ko Hepeloni, ʻi he fonua moʻunga ʻo Siuta, mo hono veʻe kolo ʻoku tuʻu takatakai. 12 Ka ko e ngaahi ngoue ʻoe kolo, mo e ngaahi potu kakai ʻo ia, naʻa nau foaki kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune ko e tofiʻa moʻona.
13 ¶ naʻe pehē pe ʻenau foaki ki he fānau ʻa ʻElone ko e taulaʻeiki ʻa Hepeloni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko e kolo hūfanga ki he tāmate faainoa: mo Lipina mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 14 Mo Satili mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Esitimoa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 15 Mo Holoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Tipa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 16 Mo ʻAine mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Siuta mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Pete-Semesi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe hiva mei he faʻahinga ni ʻe ua; 17 Pea mei he faʻahinga ʻo Penisimani, ko Kipione mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Kepa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 18 Ko ʻAnatoti mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo ʻAlimoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 19 Ko e ngaahi kolo kotoa pē ʻae fānau ʻa ʻElone, ko e kau taulaʻeiki, ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu mo honau ngaahi tuaʻā kolo.
20 ¶ Pea ko e ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa Kohate, ko e kau Livai naʻe toe ʻi he fānau ʻa Kohate, naʻe maʻu ʻekinautolu ʻae ngaahi kolo ko honau tofiʻa mei he faʻahinga ʻo ʻIfalemi. 21 He naʻa nau foaki kiate kinautolu ʻa Sikemi mo hono tuaʻā kolo ʻi he moʻunga ko ʻIfalemi, ko e kolo hūfanga ki he tāmate faainoa; mo Kesa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 22 Mo Kipisemi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Pete-holoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 23 Pea mei he faʻahinga ʻo Tani, ko Eliteke mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko Kipitoni mo hono ngaahi tuaʻā kolo ʻo ia, 24 Ko ʻAsaloni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko Kata-Limoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 25 Pea mei hono vaeuaʻanga ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ko Tenaki mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Kata Limoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe ua. 26 Ko e ngaahi kolo kotoa pē mo honau ngaahi tuaʻā kolo ki he ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa Kohate naʻe toe, naʻe hongofulu.
27 ¶ Pea naʻa nau foaki ki he fānau ʻa Kesoni, ʻi he faʻahinga ʻoe kau Livai, mei hono potu ʻe taha ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ʻa Kolani ʻi Pesani mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko e kolo hūfanga ki he tāmate faainoa mo Pesitila mo hono tuaʻā kolo ʻo ia ko e kolo ʻe ua. 28 Pea mei he faʻahinga ʻo ʻIsaka, ʻa Kisoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Tapilati, mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 29 Ko Samuti mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Enikanimi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 30 Pea mei he faʻahinga ʻo ʻAseli, ko Misali mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo ʻApitoni mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 31 Ko Elitaki mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Lehopi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia ko e kolo ʻe fā. 32 Pea mei he faʻahinga ʻo Nafitali, ko Ketesi ʻi Kāleli, mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko e kolo hūfanga ki he tāmate faainoa; mo Hemoti-Toa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Matani mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe tolu. 33 Ko e ngaahi kolo ʻoe kau Kesoni ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu mo honau ngaahi tuaʻā kolo.
34 ¶ Pea ki he ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa Melali, ko hono toe ʻoe kau Livai, naʻe ʻatu mei he faʻahinga ʻo Sepuloni, ʻa Sokiniami mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Kaata mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 35 Ko Temina mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Nehala mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 36 Pea mei he faʻahinga ʻo Lupeni, ko Peseli mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Sehasi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 37 Ko Ketimote mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Mefati mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo ʻe fā. 38 Pea mei he faʻahinga ʻo Kata, ko Lemoti ʻi Kiliati mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, ko e kolo hūfanga ki he tāmate fai noa; mo Mehanemi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, 39 Ko Hesiponi mo hono tuaʻā kolo ʻo ia, mo Sesa mo hono tuaʻā kolo ʻo ia; ko e kolo kotoa pē ʻe fā. 40 Ko ia ko e ngaahi kolo naʻe tō ʻi he talotalo ki he fānau ʻa Melali ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻaia naʻe toe ʻi he ngaahi faʻahinga ʻoe kau Livai, ko e kolo ʻe hongofulu ma ua. 41 Ko e ngaahi kolo kotoa pē ʻoe kau Livai ʻi he tofiʻa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli naʻe fāngofulu ma valu mo honau ngaahi tuaʻā kolo. 42 Naʻe tuʻu ʻae ngaahi kolo ni taki taha mo honau tuaʻā kolo naʻe takatakai: naʻe pehē pe ʻae ngaahi kolo ni kotoa pē.
43 ¶ Pea naʻe foaki ʻe Sihova ki ʻIsileli ʻae fonua kotoa pē naʻa ne fuakava ke foaki ki heʻenau ngaahi tamai: pea naʻa nau maʻu ia, ʻo nofo ai. 44 Pea naʻe foaki ʻe Sihova kiate kinautolu ʻae mālōlō ʻi he potu kotoa pē, ʻo fakatatau ki heʻene fuakava ki heʻenau ngaahi tamai: pea naʻe ʻikai ha tangata ʻi honau ngaahi fili kotoa pē naʻe faʻa tuʻu ʻi honau ʻao: naʻe tukuange ʻe Sihova honau ngaahi fili kotoa pē ki honau nima. 45 Naʻe ʻikai liʻaki ha meʻa ʻe taha ʻi he meʻa lelei kotoa pē naʻe folofola ki ai ʻa Sihova ki he fale ʻo ʻIsileli; naʻe hoko kotoa pē.