Tongan Bible (Revised West Version) Siosiua 19
19
1 Ko e foha ʻo Simione. 10 ʻO Sepuloni. 17 ʻO ʻIsaka. 24 ʻO ʻAseli. 32 ʻO Nafitali. 40 ʻO Tani. 49 ʻOku foaki ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻae tofiʻa kia Siosiua.
Pea naʻe tō mai hono ua ʻoe tofiʻa kia Simione, ʻio, ki he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga: pea ko honau tofiʻa naʻe tuʻu loto ʻi he tofiʻa ʻoe fānau ʻa Siuta. Pea naʻa nau maʻu ʻi honau tofiʻa ʻa Peasipa, mo Sipa, mo Molata, Mo Hesa-Suali, mo Pala, mo Esemi, Mo Elitolati, mo Petueli, mo Hoama, Mo Sikilaki, mo Pete-maka-poti, mo Hesa-Susa, Mo Pete-Lepaoti, mo Saliueni; ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu, mo honau ngaahi potu kakai: Ko ʻAine, mo Limoni, mo Eteli, mo ʻAsani; ko e kolo ʻe fā, mo honau ngaahi potu kakai: Pea mo e ngaahi potu kakai naʻe tuʻu takatakai ʻi he ngaahi kolo ki Peali pea, mo Lamata, ʻi he potu tonga. Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione, ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. Pea naʻe toʻo mei he tofiʻa ʻoe fānau ʻa Siuta ʻae tofiʻa ʻoe fānau ʻa Simione: he ko e potu ʻoe fānau ʻa Siuta naʻe lahi ʻaupito kiate kinautolu: ko ia naʻe maʻu ʻe he fānau ʻa Simione honau tofiʻa ke tuʻu loto ʻi he tofiʻa ʻonautolu.
10 ¶ Pea naʻe hoko hono tolu ʻoe tofiʻa ki he fānau ʻa Sepuloni, ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga: pea ko hono ngataʻanga ʻo honau tofiʻa naʻe hoko ki Saliti: 11 Pea naʻe ʻalu hake honau ngataʻanga ʻo hanga ki tahi, mo Malela, pea hoko atu ki Tapiseti, pea aʻu atu ki he vaitafe ʻaia ʻoku feʻunga mo Sokiniami; 12 Pea naʻe afe ia mei Saliti ʻi hahake ʻo hanga ki he hopoʻangalaʻā ʻo aʻu ki he potu ʻo Kisiloti-Tepoa, pea toki ʻalu kituʻa ki Tapilati, pea ʻalu hake mei ai ki Safia, 13 Pea ʻoku ʻalu mei ai ʻo ofi ki he potu hahake ki Kita-Hefeli, ʻo aʻu ki Itakasini, pea ʻalu ʻo mole atu ʻi Limoni-Metoa ʻo ʻalu ki Nea; 14 Pea ʻoku ʻalu hono ngataʻanga ʻo aʻu ki he potu tokelau ki ʻAnatoni: pea ko e ngataʻanga ʻo hono matafonua naʻe ʻi he teleʻa ʻo Sifita eli: 15 Mo Kotati, mo Nehala, mo Similoni, mo Itala, mo Petelihema; ko e kolo ʻe hongofulu ma ua mo honau ngaahi potu kakai. 16 Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe fānau ʻa Sepuloni ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo ni mo honau ngaahi potu kakai.
17 ¶ Pea naʻe hoko hono fā ʻoe tofiʻa kia ʻIsaka, ki he fānau ʻa ʻIsaka ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. 18 Pea ko honau ngataʻanga naʻe hanga ki Sesilili, mo Kesuloti, mo Sunemi, 19 Mo ʻEfaleimi, mo Sihoni, mo ʻAnahelati, 20 Mo Lapiti, mo Kisione, mo ʻApesi, 21 Mo Limiti, mo Eni-Kanimi, mo Eni-Hata, mo Pete-Pasesi; 22 Pea naʻe hoko atu ki Tepoa hono ngataʻanga, mo Sehasima, mo Pete-Semesi; pea ko e ngataʻanga ʻo honau mata fonua ko e Sioatani: ko e kolo ʻe hongofulu ma ono mo honau ngaahi potu kakai. 23 Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsaka ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo mo e ngaahi potu kakai.
24 ¶ Pea naʻe hoko hono nima ʻoe tofiʻa ki he faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻAseli ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. 25 Pea ko honau ngataʻanga ko Elikati, mo ʻAli, mo Pateni, mo ʻAkisafi. 26 Mo ʻAlameleki, mo ʻAmati, mo Miseali; pea naʻe aʻu atu ia ki Kameli ki lulunga, pea ki Sihoa-Lipinati; 27 Pea ʻoku afe ʻo hanga ki he hopoʻangalaʻā ki Pete-Lakoni, pea aʻu atu ki Sepuloni, pea ki he teleʻa ko Sifita eli ki hono potu tokelau ʻo Pete-ʻEmeki, mo Nieli, pea mole atu ki Kapuli ki he nima toʻomataʻu, 28 Mo Hepeloni, mo Lehopi, mo ʻAmoni, mo Kana, ʻio, ʻo aʻu ki Saitoni lahi; 29 Pea ʻoku toki afe ʻae ngataʻanga ki Lama, pea ki he kolo mālohi ko Tala; pea ʻoku afe ʻae ngataʻanga ki Hosa: pea ko hono ngaahi ngataʻanga naʻe mei he tahi ʻo aʻu atu ki ʻAkisipi: 30 Mo Uma foki, mo ʻAfeki, mo Lehopi: ko e kolo ʻe uofulu ma ua, mo honau ngaahi potu kakai. 31 Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻAseli ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo ni mo honau ngaahi potu kakai.
32 ¶ Pea naʻe hoko hono ono ʻoe tofiʻa ki he fānau ʻa Nafitalai, ʻio, ki he fānau ʻa Nafitali ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. 33 Pea ko honau ngataʻanga naʻe fai mei Helefi, mei ʻAloni ki Seinanimi, mo ʻAtami, mo Nekepi, mo Sapinili, mo Lakumi pea ko hono ngataʻanga ʻo ia ko Sioatani: 34 Pea ʻoku afe ai ʻae ngataʻanga ki lulunga ki ʻAsinote-Tepoa, pea ʻalu mei ai ki Ukoki, pea aʻu atu ki Sepuloni ʻi he potu tonga, pea aʻu atu ki ʻAseli ʻi he potu lulunga, pea ki Siuta ʻi he Soatani ʻo hanga ki he hopoʻangalaʻā. 35 Pea ko e ngaahi kolo tau ko Sitimi, mo Sea, mo Hemati, mo Lakati, mo Kineloti, 36 Mo ʻAtaina, mo Lama, mo Hasoa, 37 Mo Ketesi, mo Etileli mo Eni-Hasoa, 38 Mo ʻIone, mo Mikitali-Eli, mo Holemi, mo Pete-ʻAnati, mo Pete-Semesi; ko e kolo ʻe hongofulu ma hiva, mo honau ngaahi potu kakai. 39 Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Nafitali ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo mo e ngaahi potu kakai.
40 ¶ Pea naʻe hoko hono fitu ʻoe tofiʻa ki he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Tani, ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. 41 Pea ko hono ngataʻanga ʻo honau tofiʻa ko Sola, mo Esitaoli, mo Ilisemesi, 42 Mo Seelapini, mo ʻAsaloni, mo Sitila, 43 Mo ʻEloni, mo Timinate, mo Ekiloni, 44 Mo Ilitike, mo Kipitoni, mo Pealati, 45 Mo Sehuti, mo Peni-Pelaki, mo Katalimoni, 46 Mo Mesakoni, mo Lakoni, mo hono ngataʻanga ʻi he ʻao ʻo Safo. 47 Pea ko hono ngataʻanga ʻoe tofiʻa ʻoe fānau ʻa Tani naʻe siʻi kiate kinautolu: ko ia naʻe ʻalu hake ai ʻae fānau ʻa Tani, ke tauʻi ʻa Lesemi, pea naʻa nau maʻu ia, pea taaʻi ʻaki ia ʻae mata ʻoe heletā, ʻo maʻu ia, ʻonau nofo ai, ʻo fakahingoa ʻa Lesemi, ko Tani, ʻo hangē ko e hingoa ʻo Tani ko ʻenau tamai. 48 Ko eni ʻae tofiʻa ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Tani ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko honau ngaahi kolo mo honau ngaahi potu kakai.
49 ¶ Pea hili ʻenau fakaʻosi hono vahe ʻoe fonua ko e ngaahi tofiʻa ʻi honau ngaahi ngataʻanga, naʻe ʻatu ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻae tofiʻa kia Siosiua ko e foha ʻo Nuni ʻiate kinautolu: 50 ‌ʻO hangē ko e folofola ʻa Sihova naʻa nau foaki kiate ia ʻae kolo naʻa ne tala, ko Timinate-Sela ʻi he moʻunga ko ʻIfalemi; pea naʻe langa ʻe ia ʻae kolo, pea nofo ai. 51 Ko eni ʻae ngaahi tofiʻa, ʻaia naʻe vahe ʻe ʻEliesa ko e taulaʻeiki, mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni, mo e ngaahi ʻeiki ʻoe kau mātuʻa ʻoe ngaahi faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ko e tofiʻa, ʻi he talotalo ʻi Sailo, ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. Pea naʻa nau fakaʻosi hono vaheʻi ʻoe fonua.