Tongan Bible (Revised West Version) Siosiua 15
15
1 Ko hono ngataʻanga ʻoe tofiʻa ʻo Siuta. 13 Ko hono vāhenga ʻo Kelepi mo ʻene ikuna. 16 ʻOku maʻu ʻe Otinili ʻa ʻAkesa ko e ʻofefine ʻo Kelepi ko hono ʻunoho ko e meʻa ʻi heʻene toʻa. 18 ʻOku ne maʻu ʻae tāpuaki mei heʻene tamai. 21 Ko e ngaahi kolo ʻo Siuta. 63 Ko e kau Sepusi naʻe ʻikai ikuna.
Pea ko e tofiʻa eni ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siuta ʻi honau ngaahi faʻahinga; ʻio, ʻo ʻalu ki he ngataʻanga ʻo ʻItomi ʻi he toafa ʻo Sini ʻi he potu tonga, ko hono ngataʻanga ʻaupito ʻoe potu tonga. Pea ko honau ngataʻanga ʻi he potu tonga naʻe fai mei he matātahi kona, mei he potu tahi ki kō ʻoku hanga ki tonga: Pea naʻe ʻalu atu ai ia ʻi he potu tonga ki Meali-ʻAkilapimi, pea ʻalu ai ki Sini, pea ʻalu hake ai ʻi he potu tonga ki Ketesi-Pania, pea ʻalu ai ki Heseloni, pea ʻalu ai ki ʻAta, pea ʻalu fakatakamilo ki Kalika: Pea naʻe ʻalu atu ia ki ʻAsimoni, ʻo mole ai ki he vaitafe ʻo ʻIsipite: pea ko e ngaahi ngataʻanga ʻoe mata fonua ko ia, ko e tahi: ko homou ngataʻanga fonua eni ki tonga. Pea ko hono ngataʻanga ki he potu hahake ko e tahi kona, ʻio, ʻo aʻu ki hono ngataʻanga ʻo Soatani. Pea ko honau ngataʻanga ʻi he potu tokelau, naʻe fai mei he potu ki kō ʻi he tahi ʻi hono potu mamaʻo atu ʻo Soatani: Pea naʻe ʻalu ai hono ngataʻanga ki Pete-Hokela, pea ʻalu ai ʻo ofi ki he potu tokelau ʻo Pete-ʻAlapa; pea ʻalu hono ngataʻanga ki he maka ʻo Pohani ko e foha ʻo Lupeni: Pea naʻe ʻalu hono ngataʻanga ki Tipa mei he teleʻa ʻo Ekoa, ki he feituʻu tokelau, ʻo hanga atu ki Kilikali, ʻo feʻunga mo e hakeʻanga ki Etumima, ʻaia ʻoku ʻi he potu tonga ʻoe vaitafe: pea naʻe ʻalu ai hono ngataʻanga ki he ngaahi vai ʻo Eni-Semesi, pea ko hono ʻaluʻanga fakangatangata ʻo ia naʻe ʻi Eni-Lokeli; Pea naʻe ʻalu hake hono ngataʻanga ki he teleʻa ʻae foha ʻo Henomi ki hono potu tonga ʻoe kau Sepusi; pea ko Selūsalema ia: pea naʻe ʻalu hake ai hono ngataʻanga ki he tumutumu ʻoe moʻunga ʻaia ʻoku tuʻu ʻi he mata teleʻa ʻo Henomi ki lulunga, ʻaia ʻoku ʻi hono ngataʻanga ʻoe teleʻa ʻoe kakai lalahi ki tokelau: Pea naʻe fua hono ngataʻanga mei he moʻunga ʻo aʻu ki he matavai ʻo Nefitoa, pea mole atu ia ki he ngaahi kolo ʻoe moʻunga ko ʻEfilone; pea naʻe fua atu hono ngataʻanga ki Peala, ʻaia ko Kesa-Sialimi. 10 Pea naʻe ʻalu fakatakamilo hono ngataʻanga mei Peala ʻi lulunga ki he moʻunga ko Seia, pea mole ai pe ʻo aʻu ki he potu ʻoe moʻunga ko Sialimi, ʻaia ʻoku ʻi Kesaloni, ʻi he potu tokelau, pea naʻe ʻalu hifo ai ki Pete-Semesi, pea ʻalu ai ki Timina: 11 Pea naʻe ʻalu ai hono ngataʻanga ʻo hoko atu ki he potu ʻo Ekiloni ki tokelau: pea naʻe fua hono ngataʻanga ki Sikiloni, pea ʻalu ai ia ki he moʻunga ko Peala, ʻo aʻu atu ki Sapinili: pea ko hono ngataʻanga naʻe aʻu atu ki tahi. 12 Pea ko hono ngataʻanga ki lulunga ko e Tahi Lahi, mo hono matātahi ʻo ia. Ko hono ngataʻanga eni ʻoe fānau ʻa Siuta ʻo fakatakamilo ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga.
13 ¶ Pea naʻa ne foaki kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune hono vahe fakataha mo e fānau ʻa Siuta, ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Siosiua, ʻio, ʻae kolo ʻa ʻAlipa ko e tamai ʻa ʻAnaki, ʻaia ko e kolo ko ia ko Hepeloni. 14 Pea naʻe kapusi mei ai ʻe Kelepi ʻae foha ʻe toko tolu ʻo ʻAnaki, ko Sesei mo ʻEhimani mo Talimi, ko e fānau ʻa ʻAnaki. 15 Pea naʻe ʻalu hake mei ai ia ki he kakai ʻo Tipa: pea ko hono hingoa ʻo Tipa ʻi muʻa ko Kesa-Sefa.
16 ¶ Pea naʻe pehē ʻe Kelepi, “Ko ia ʻoku ne taaʻi ʻa Kesa-Sefa, pea lavaʻi ia, te u ʻatu kiate ia hoku ʻofefine ko ʻAkesa ke na ʻunoho. 17 Pea naʻe lavaʻi ia ʻe Otinili ko e foha ʻo Kenasi, ko e tokoua ʻo Kelepi: pea naʻa ne ʻatu kiate ia hono ʻofefine ko ʻAkesa ko hono ʻunoho. 18 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi heʻene haʻu kiate ia, naʻa ne ueʻi ia ke ne kole ʻae ngoue mei heʻene tamai: pea naʻe ʻalu hifo ia mei heʻene ʻasi; pea pehē ʻe Kelepi kiate ia, Ko e hā ho loto? 19 Pea naʻa ne tali ʻo pehē, “Tuku mai ha tāpuaki; he kuo ke foaki mai ha fonua ki tonga: foaki mai ʻae ngaahi matavai foki.” Pea ne foaki kiate ia ʻae ngaahi matavai ʻi ʻolunga, mo e ngaahi matavai ʻi lalo. 20 Ko e tofiʻa eni ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siuta ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga. 21 Pea ko e ngaahi kolo ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siuta ʻoku hanga ki he potu ʻo ʻItomi ki tonga, ko Kapisili mo ʻEta mo Sekua. 22 Mo Kina mo Timona, mo ʻAtiata, 23 Mo Ketesi, mo Hasoa, mo Itinani, 24 Mo Sifi, mo Telemi, mo Paloti, 25 Mo Hasoa, mo Etata, mo Kileoti, mo Heseloni, ʻaia ko Hasoa, 26 Mo Emami, mo Sema, mo Molata, 27 Mo Hesa kata, mo Hesimoni, mo Pete-Paleti, 28 Mo Hesa-Suali, mo Peasipa, mo Pesisotisa, 29 Mo Peala, mo Imi, mo Esemi, 30 Mo Eletolati, mo Kisili, mo Hoama, 31 Mo Sikilaki, mo Matimana, mo Sanisana, 32 Mo Lapoti, mo Silimi, mo ʻAine, mo Limoni; ko e ngaahi kolo kotoa pē ʻe uofulu ma hiva, mo honau ngaahi potu kakai: 33 Pea ʻi he teleʻa, ʻa Esitoali, mo Solia, mo ʻAsina, 34 Mo Sanoa, mo Eni Kanimi, mo Tapua, mo Enami, 35 Ko Samuti, mo ʻAtulami, mo Soko, mo ʻAseka, 36 Mo Saleimi, mo Etieimi, mo Kitela, mo Kitelotemi; ko e kolo ʻe hongofulu ma fā mo honau ngaahi potu kakai. 37 Ko Sinani, mo Hetasa, mo Mikitalikata, 38 Mo Tiliani, mo Misipa, mo Sokitili, 39 Ko Lakisi, mo Posikati, mo Ekeloni, 40 Mo Kaponi, mo Lamami, mo Kitilisi, 41 Mo Kitelote, mo Pete Takoni, mo Neama, mo Maketa; ko e kolo ʻe hongofulu ma ono mo honau potu kakai: 42 Ko Lipina, mo Eteli, mo ʻAsani, 43 Mo Sifita, mo Esena, mo Nisipi, 44 Mo Kila, mo Ekisipi, mo Malesa ko e kolo ʻe hiva, mo honau ngaahi potu kakai: 45 Ko Ekiloni, mo hono ngaahi kolo mo hono ngaahi potu kakai: 46 Pea mei Ekiloni ʻo aʻu ki tahi ʻaia kotoa pē naʻe tuʻu ofi ki ʻAsitoti, mo hono ngaahi potu kakai: 47 Ko ʻAsitoti mo hono ngaahi kolo mo hono ngaahi potu kakai, ʻa Kesa mo hono ngaahi kolo, mo hono ngaahi potu kakai, ʻo aʻu ki he vaitafe ʻo ʻIsipite, mo e Tahi Lahi, mo hono matātahi ʻo ia.
48 ¶ Pea ʻi he ngaahi moʻunga, ko Samila, mo Satili, mo Soko, 49 Mo Tana, mo Kesa Sana, ʻaia ko Tipa, 50 Mo ʻAnapi, mo Esitemo, mo ʻAnimi, 51 Mo Koseni, mo Holoni, mo Kilo; ko e kolo ʻe hongofulu ma taha mo honau ngaahi potu kakai: 52 Ko Elapi, mo Tuma, mo Esani, 53 Mo Sanumi, mo Pete Tapua, mo ʻEfeka, 54 Mo Humita, mo Kesa ʻAlipa, ʻaia ko Hepeloni, mo Sioa; ko e kolo ʻe hiva mo honau ngaahi potu kakai: 55 Ko Maoni, mo Kameli, mo Sifi, mo Siuta, 56 Mo Sesilili, mo Sokitiami, mo Sanoa, 57 Ko Keni, mo Kipea, mo Timina ko e kolo ʻe hongofulu mo honau ngaahi potu kakai. 58 Ko Haluli, mo Pete Sua, mo Kitoa, 59 Mo Mealati, mo Pete ʻAnoti, mo Elitikoni, ko e kolo ʻe ono mo honau ngaahi potu kakai. 60 Ko Kesa Peali, ʻaia ko Kesa-Sialimi, mo Lapa; ko e kolo ʻe ua mo hona ngaahi potu kakai: 61 Pea ʻi he toafa, ko Pete ʻAlapa, mo Mitini, mo Sikaka, 62 Mo Nipisani, mo e kolo ʻoe Masima, mo Eniketi; ko e kolo ʻe ono, mo honau ngaahi potu kakai.
63 ¶ Pea ko e kau Sepusi, ko e kakai ʻo Selūsalema, naʻe ʻikai faʻa kapusi ʻakinautolu ʻe he fānau ʻa Siuta: ka kuo nofo fakataha ʻae kau Sepusi mo e fānau ʻa Siuta ʻi Selūsalema ʻo aʻu ki he ʻaho ni.