Tongan Bible (Revised West Version) Siona 2
2
1 Ko e lotu ʻa Siona. 10 ʻA hono fakamoʻui mei he ika.
Ko ia naʻe lotu ai ʻa Siona kia Sihova ko hono ʻOtua mei he kete ʻoe ika. ‌ʻO ne pehē,
“Naʻaku tangi ʻi heʻeku mamahi kia Sihova,
naʻa ne ongoʻi au;
naʻaku tangi mei he loto faʻitoka,
pea naʻa ke ongoʻi hoku leʻo.
He ko koe naʻa ke lī au ki he loloto,
ki loto tahi; naʻaku ʻi he loto moana:
pea naʻe melemo hifo au
ʻi hoʻo ngaahi ngalu pea mo hoʻo ngaahi peau.
Ko ia ne u pehē ai, ‘kuo liʻaki atu au mei ho ʻao; ka neongo ia,
te u toe sio ki ho fale tapu māʻoniʻoni.’
Naʻe kāpui au ʻe he ngaahi vai,
ʻio, ʻo aʻu ki hoku laumālie:
naʻe kāpui takatakai au ʻe he loloto,
naʻe takatakai ʻae limu ʻi hoku ʻulu.
Naʻaku ʻalu hifo ki he tefito ʻoe ngaahi moʻunga:
pea naʻe takatakai au ʻe he mālohi ʻoe māmani ʻo taʻengata;
ka neongo ia, kuo ke ʻomi ʻa ʻeku moʻui mei he fakaʻauha, ʻe Sihova ko hoku ʻOtua.
 
“ʻI heʻene pongia hoku laumālie ʻiate au naʻaku manatu kia Sihova;
pea naʻe ʻaʻau atu kiate koe ʻa ʻeku kole, ki ho ʻafioʻanga māʻoniʻoni.
Ko kinautolu ʻoku tokanga ki he ngaahi vaʻinga loi, ʻoku nau siʻaki pe ʻekinautolu ʻa honau ʻalo ʻofeina.
Ka ko au teu feilaulau ʻaki kiate koe ʻae leʻo ʻoe fakafetaʻi;
te u fai ʻaia kuo u fuakava ki ai.
ʻOku meia Sihova ʻae fakamoʻui.”
10 ¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova ki he ika, pea naʻa ne puʻaki atu ʻa Siona ki he fonua mōmoa.