Tongan Bible (Revised West Version) Siope 22
22
1 ʻOku fakahā ʻe Elifasi ʻoku ʻikai ʻaonga ki he ʻOtua ʻae angalelei ʻae tangata. 5 ʻOku ne talakoviʻi ʻa Siope kuo hala ia. 21 ʻOku ne enginaki ia ke fakatomala kae ʻilo ʻae ʻaloʻofa.
Pea naʻe toki tali ʻe Elifasi mei Timani, ʻo ne pehē, ‘ʻE faʻa ʻaonga ʻae tangata ki he ʻOtua,’
ʻo hangē ʻoku ʻaonga ʻaia ʻoku poto kiate ia pe?
He ʻoku ʻaonga ki he Māfimafi ʻa hoʻo māʻoniʻoni?
Pe ʻaonga ki ai ʻa hoʻo fakahaohaoa ho ngaahi ʻaluʻanga?
He te ne tautea koe ko ʻene manavahē kiate koe?
Te ne fai koā mo koe ʻae fakamaau?
‌ʻIkai ʻoku lahi ʻaupito hoʻo angahala?
Pea taʻengata mo hoʻo ngaahi hia?
He kuo ke maʻu taʻetotonu ʻae totongi mei ho kāinga,
pea kuo ke faʻao mei he telefua honau kofu.
Naʻe ʻikai te ke fakainua ʻae vaivai ʻaki ʻae vai,
pea kuo ke taʻofi ʻae mā mei he fiekaia.
Ka naʻe ʻoe tangata mālohi ʻae fonua;
pea nofo ai ʻae tangata ongoongolelei.
Kuo ke fekau atu taʻehameʻa ʻae kau fefine kuo mate honau ʻunoho,
pea kuo fesiʻi ʻae nima ʻoe kau tamai mate.
10 Ko ia kuo kāpui ai koe ʻe he ngaahi tauhele,
pea ke puputuʻu ʻi he manavahē kuo fakafokifā;
11 Pea ko e fakapoʻuli ke ʻoua naʻa ke mamata,
pea ʻufiʻufi koe ʻe he ngaahi vai lahi.
 
12 “ʻIkai ʻoku ʻi he langi ʻi ʻolunga ʻae ʻOtua?
Pea ke vakai ki hono māʻolunga faufau ʻoe ngaahi fetuʻu lahi!
13 Ka ke pehē ʻe koe, ‘ʻOku ʻilo fēfē ʻe he ʻOtua?
Pea ʻe faʻa fakamaau ʻe ia ʻi he loto ʻao fakapoʻuli?
14 Ko e ʻufiʻufi kiate ia ʻae ngaahi ʻao matolu, ʻaia ʻoku ʻikai te ne mamata ai;
pea ʻoku hāʻele pe ia ʻi he hāʻeleʻanga ʻi he langi.’
15 He kuo ke fakaʻilongaʻi ʻe koe ʻae hala motuʻa,
naʻe fou ai ʻae kakai angahala?
16 ‌ʻAkinautolu naʻe tuʻusi hifo ʻi he teʻeki hoko honau kuonga,
ʻakinautolu naʻe lōmaki honau tuʻunga ʻaki ʻae vai:
17 ‌ʻAkinautolu naʻe pehē ki he ʻOtua, ‘ʻAlu ʻiate kimautolu:’
pea, ‘Ko e hā ʻe faʻa fai ʻe he Māfimafi maʻanautolu?’
18 Ka naʻa ne fakapito ʻaki ʻae ngaahi meʻa lelei honau ngaahi fale:
ka ʻoku mamaʻo ʻiate au ʻae fakakaukau ʻoe angahala.
19 ‌ʻOku mamata ki ai ʻae māʻoniʻoni, pea fiefia:
pea ʻoku kata manuki kiate kinautolu ʻe he taʻeangahala.
20 ‘Koeʻuhi naʻe ʻikai tuʻusi ʻetau koloa,
ka ko honau toe ʻoku fakaʻauha ʻe he afi.’
 
21 “Fai ke ke ʻiloʻi ia, pea ke melino:
pea ko ia ʻe hoko ai ʻae lelei kiate koe.
22 ‌ʻOku ou kole kiate koe, ke ke maʻu ʻae fono mei hono ngutu,
pea ke faʻo ki ho loto ʻa ʻene ngaahi folofola.
23 Kapau te ke tafoki ki he Māfimafi, ʻe langa hake koe,
pea te ke tukuange ke mamaʻo ʻae hia mei ho ngaahi fale.
24 Pea te ke toki fokotuʻu ʻae koloa ʻo hangē ko e efu,
mo e koula ʻo Ofeli ʻo hangē ko e ngaahi maka teka ʻoe tafeʻanga vai.
25 ‌ʻIo, ʻe hoko ʻae Māfimafi ko ho fakaū,
pea te ke maʻu ʻo lahi ʻae siliva.
26 He te ke toki fiefia ʻi he Māfimafi,
pea hanga hake ho mata ki he ʻOtua.
27 Te ke fai haʻo lotu kiate ia, pea te ne ongoʻi koe,
pea te ke fai hoʻo ngaahi fuakava.
28 Te ke tuʻutuʻuni foki ha meʻa, pea ʻe fakamoʻoni ia kiate koe:
pea ʻe ulo ʻae maama ki ho ngaahi hala.
29 ‌ʻOka ai ha tōkilalo, te ke toki pehē, ‘ʻOku ai ʻae hakeakiʻi;’
pea ʻe fakamoʻui ʻe ia ʻae angavaivai.
30 ‌ʻE fakahaofi ʻe ia ʻae fonua motu ʻoe taʻeangahala:
pea ʻoku hao ia ʻi he māʻoniʻoni ʻo ho nima.”