Tongan Bible (Revised West Version) Siope 20
20
1 ʻOku fakahā ʻe Sofaa ʻae anga ʻoe angahala, mo honau tofiʻa.
Pea naʻe toki pehēange ʻe Sofaa mei Neama, ʻo ne pehē,
“Ko e moʻoni ʻoku langaʻi au ʻe heʻeku ngaahi mahalo ke u tali,
ko ia ʻoku ou fakatoʻotoʻo ai.
Kuo u fanongo ki he tautea ʻo ʻeku manuki,
pea ko e laumālie ʻo ʻeku ʻilo ʻoku langaʻi au ke u tali.
‌ʻIkai te ke ʻilo eni mei muʻa,
talu hono tuku ʻoe tangata ʻi māmani,
Koeʻuhi ʻoku fuonounou ʻae nekeneka ʻoe angahala,
pea ko e fiefia ʻae mālualoi ʻoku ʻi he kemo pe taha?
Neongo ʻae aʻu hake ki he langi ʻa hono ongolelei,
pea ʻasi hake hono ʻulu ki he ngaahi ʻao;
Ka ʻe ʻauha ia ʻo taʻengata ʻo hangē pe ko ʻene meʻa kovi ʻaʻana:
ko kinautolu naʻe mamata ki ai te nau pehē, ‘Kofaʻā ia?’
‌ʻE puna atu ia ʻo hangē ha misi, pea ʻe ʻikai ʻilo ia:
ʻio, ʻe tuli atu ia ʻo hangē ko ha meʻa ʻoku hā mai ʻi he pō.
Ko e mata foki naʻe mamata ki ai ʻe ʻikai toe mamata ai;
pea ʻe ʻikai toe ʻilo ia ʻe hono potu.
10 ‌ʻE kumi ʻe heʻene fānau ke fakafiemālieʻi ʻae masiva,
pea ʻe toe ʻatu ʻe hono nima ʻenau ngaahi meʻa.
11 ‌ʻOku fonu hono ngaahi hui ʻi he angahala ʻo ʻene kei siʻi,
pea ʻe takoto mo ia ʻi he efu.
 
12 “Neongo ʻoku melie ʻi hono ngutu ʻae fai kovi,
pea ne fufū ia ʻi hono lalo ʻelelo:
13 Neongo ʻene mamae ki ai, ʻo ʻikai liʻaki;
kae maʻu pe ʻi hono loto ngutu:
14 ‌ʻE liliu ʻene meʻakai ʻi hono kete,
ʻe hoko ia ko e ʻahu ʻoe fanga ngata fekai ʻi loto ʻiate ia.
15 Kuo ne folo hifo ʻae koloa, ka te ne toe lua ʻaki hake ia:
ʻe lī ia ʻe he ʻOtua mei hono kete.
16 ‌ʻE mimisi ʻe ia ʻae kona ʻoe fanga ngata fekai:
ʻe teʻia ia ʻe he ʻelelo ʻoe ngata fekai.
17 ‌ʻE ʻikai mamata ia ki he ngaahi vai,
ko e ngaahi vai lahi, mo e ngaahi vaitafe ʻoe meʻa huʻamelie mo e pota.
18 ‌ʻE toe ʻatu ʻe ia ʻae fua ʻo ʻene ngāue, pea ʻe ʻikai folo hifo:
pea ʻe ʻikai fiefia ia ʻi he lahi fau ʻo ʻene koloa.
19 Koeʻuhi kuo ne taʻomia mo liʻaki ʻae masiva;
kuo ne toʻo fakamālohi ʻae fale naʻe ʻikai ke ne langa;
 
20 “Ko e moʻoni ʻe ʻikai te ne ongoʻi ʻae fiemālie ʻi hono loto,
ʻe ʻikai te ne faʻa maʻu ʻaia kuo ne holi ki ai.
21 ‌ʻE ʻikai toe ʻene meʻa kai;
ko ia ʻe ʻikai ʻamanaki ʻe ha taha ki haʻane meʻa.
22 ‌ʻI he lahi ʻo ʻene maʻumeʻa ʻe masiva ai ia;
ʻe hoko kiate ia ʻae nima ʻoe angakovi kotoa pē.
23 ‌ʻI heʻene teu ke fakapito hono kete, ʻe lī kiate ia ʻe he ʻOtua ʻae mālohi ʻo hono houhau,
pea fakaʻauha ia kiate ia lolotonga ʻene kai.
24 ‌ʻE puna ia mei he meʻa tau ukamea,
ka ʻe fanaʻi ia ke ʻasi ʻe he kaufana ukamea.
25 ‌ʻE unuhi ia, pea ʻasi ʻi hono sino;
ʻio, ʻoku haʻu mei hono ʻahu ʻae heletā ngingila,
ʻoku ʻiate ia ʻae ngaahi ilifia.
26 Ko e ngaahi fakapoʻuli kotoa pē kuo fufū ʻi hono ngaahi potu fakalilolilo:
ʻe fakaʻauha ia ʻe he afi taʻetapili;
ʻe hoko ʻae kovi kiate ia ʻoku toe ʻi hono ʻapi.
27 ‌ʻE fakahā ʻe he langi ʻa ʻene fai kovi,
pea ʻe tuʻu hake ki ai ʻae fonua.
28 Ko e koloa ʻo hono fale ʻe mole,
pea tafe atu ʻi he ʻaho ʻo hono houhau.
29 Ko e ʻinasi eni ʻoe tangata angahala mei he ʻOtua,
mo e tufakanga kuo tuʻutuʻuni maʻana ʻe he ʻOtua.”