14
1 ʻOku kole ʻae ʻofa ʻe Siope ki he ʻOtua, koeʻuhi ko e nounou ʻae moʻui, mo e moʻoni ʻoe mate. 7 Ka mole ʻae moʻui ʻe ʻikai toe maʻu ia, ka ʻoku ne tatali ki hono liliu. 16 ʻOku tuʻutāmaki ʻae tangata ki he ʻauʻauha koeʻuhi ko e angahala.
“Ko e tangata kuo fanauʻi ʻe he fefine,
ʻoku siʻi pe hono ngaahi ʻaho, pea fonu ʻi he mamahi.
‌ʻOku tupu hake ia ʻo hangē ko e fisiʻi ʻakau, pea tuʻusi hifo:
ʻoku puna foki ia ʻo hangē ko e ʻatā, ʻo ʻikai nofomaʻu.
Pea ʻoku ke fofonga ʻa ki ha taha pehē,
mo ke ʻomi au ke fakamaau mo koe?
Ko hai te ne faʻa ʻomi ʻae maʻa mei he taʻemaʻa?
ʻIkai ha taha.
He kuo tukupau hono ngaahi ʻaho,
ko e lau ʻo hono ngaahi māhina ʻoku ʻiate koe,
kuo ke tuʻutuʻu ni hono fakangatangata ʻe ʻikai te ne toloiʻi;
 
“Afe atu meiate ia, ka ne mālōlō,
kaeʻoua ke ne fakakakato hono ʻaho ʻo hangē ha ngāue unga.
 
He ʻoku ʻamanaki ki he ʻakau,
ʻo kapau ʻe tā hifo ia, ki heʻene toe tupu hake,
pea ʻe ʻikai ʻosi hono huli ʻo ia.
Neongo ʻae fakaʻaʻau ke motuʻa hono aka ʻi he kelekele,
pea mate hono sino ʻi he efu;
Ka ʻi he nanamu ʻoe vai ʻe toe tupu ia,
ʻo tupu ai ʻae ngaahi vaʻa ʻo hangē ha ʻakau.
10 Ka ʻoku mate pē ʻae tangata, ʻo fakaʻaʻau ke ʻosi:
ʻio, ʻoku fononga ʻae tangata, pea kofaʻā ia?
11 ‌ʻO hangē ʻoku mole ʻae ngaahi vai mei he tahi,
pea matuʻu ʻo mōmoa ʻae ngaahi vaitafe:
12 ‌ʻOku pehē ʻoku tokoto hifo ʻae tangata, pea ʻikai toetuʻu:
ʻe ʻikai te nau ʻa pē tuʻu mei heʻenau mohe,
kaeʻoua ke mole ʻae ngaahi langi.
 
13 “Taumaiā te ke fufū au ʻi he faʻitoka,
ʻo ke fakafufū au, kaeʻoua ke mole atu ho houhau,
mo ke kotofa hoku ʻaho, ʻo manatuʻi au.
14 Kapau ʻe mate ʻae tangata, ʻe toe moʻui ia?
Ko e ngaahi ʻaho kotoa pē kuo kotofa kiate au te u tatali ai,
kaeʻoua ke hoko hoku liliu.
15 Te ke ui, pea te u talia koe:
he te ke holi ki he ngāue ʻa ho nima.
16 Ka ko eni, kuo ke lau ʻeku ngaahi laka:
ʻikai ʻoku ke vakai ki heʻeku angahala?
17 Kuo fakamaʻu ʻeku kovi ʻi ha tangai,
pea ʻoku ke tuitui ai ʻeku hia.
 
18 “ʻO hangē ʻoku fakaʻaʻau ʻo ngata ʻae moʻunga kuo tō,
pea ʻoku hiki ʻae fuʻu maka mei hono potu.
19 ‌ʻO hangē ʻoku holo ʻe he vai ʻae ngaahi maka:
pea tāfea ʻo mole ʻae ngaahi meʻa ʻoku tupu ʻi he kelekele ʻoe fonua;
ʻoku pehē hoʻo fakaʻauha ʻae ʻamanaki ʻae tangata.
20 ‌ʻOku ke mālohi maʻuaipē kiate ia, pea ʻoku mole ia:
ʻoku ke liliu hono mata mo ke fekau ia ke ʻalu.
21 ‌ʻOku hoko ʻo ongoongo hono ngaahi foha, ka ʻoku ʻikai te ne ʻilo;
pea ʻoku fakavaivai hifo ʻakinautolu, ka ʻoku ʻikai te ne mamata ai.
22 Ka ko hono kakano ʻoku ʻiate ia ʻe langa,
pea ʻe mamahi mo hono laumālie ʻi loto ʻiate ia.”