12
1 ʻOku kē ʻae kau ʻIfalemi mo Sefita, pea fakaʻilonga ʻaki ʻakinautolu ʻae Sipoleti, pea tāmateʻi ʻe he kau Kiliati. 7 ʻOku pekia ʻa Sefita. 8 Ko Ipisani, naʻe toko tolungofulu hono foha pea toko tolungofulu hono ʻofefine, 11 Mo ʻEloni, 13 Mo ʻApitoni, naʻe toko fāngofulu hono foha pea toko tolungofulu hono ʻilamutu, naʻa nau fakamaauʻi ʻa ʻIsileli.
Pea naʻe fakakātoa fakataha ʻakinautolu ʻe he kau tangata ʻo ʻIfalemi, ʻonau ʻalu atu ki he potu tokelau, ʻonau pehē kia Sefita, “Ko e hā naʻa ke ʻalu ai ki he fānau ʻa ʻAmoni ke tau, ka naʻe ʻikai te ke ui kimautolu ke tau ō mo koe? Te mau tutu ho fale ʻi ʻolunga ʻiate koe.” Pea naʻe pehē ʻe Sefita kiate kinautolu, “Ko au mo hoku kakai naʻa mau fekeʻikeʻi lahi mo e fānau ʻa ʻAmoni; pea ʻi heʻeku ui ʻakimoutolu naʻe ʻikai te mou fakamoʻui au mei honau nima. Pea ʻi heʻeku mamata naʻe ʻikai te mou fakamoʻui au, naʻaku ʻai ʻeku moʻui ki hoku nima, pea u ʻalu atu ʻo tuʻu hake ki he fānau ʻa ʻAmoni, pea naʻe tuku mai ʻakinautolu ʻe Sihova ki hoku nima: ko ia ko e hā kuo mou haʻu ai he ʻaho ni, ke tau kiate au?” Pea naʻe tānaki fakataha ʻe Sefita ʻae kau tangata kotoa pē ʻo Kiliati, pea naʻa ne tauʻi ʻa ʻIfalemi: pea naʻe teʻia ʻe he kau tangata ʻo Kiliati ʻa ʻIfalemi, ko e meʻa ʻi heʻenau pehē, “Ko e kau hola mei ʻIfalemi ʻakimoutolu ʻae kau Kiliati, pea mei he kakai Manase.” Pea tomuʻa maʻu ʻae ngaahi aʻaʻanga ʻo Sioatani ʻe he kakai Kiliati ʻi he kakai ʻIfalemi: pea naʻe pehē, ʻi he lau ʻe he kau ʻIfalemi ko ia kuo hao, ʻo pehē, Tuku au ke u ʻalu ki he kauvai; naʻe pehē ʻe he kau tangata ʻo Kiliati ki ai, “Ko e tangata ʻIfalemi koe?” Kapau naʻa ne pehē, “ʻIkai:” Naʻa nau pehē kiate ia, “Ke ke pehē mai Sihipoleti:’ Ka naʻa ne pehē, Sipoleti: he naʻe ʻikai te ne faʻa lea ʻaki ia ke totonu: Pea naʻa nau ʻave ia, ʻo tāmateʻi ia ʻi he aʻaʻanga ʻo Sioatani: pea naʻe tō ai ʻi he kuonga ko ia ʻae kau tangata ʻIfalemi ʻe toko ua mano mo e toko ua afe. Pea naʻe fakamaau ʻa ʻIsileli ʻe Sefita ʻi he taʻu ʻe ono. Pea naʻe toki pekia ʻa Sefita ko e tangata Kiliati, pea naʻe tanu ia ʻi he kolo ʻe taha ʻi Kiliati.
¶ Pea naʻe hoko mo ia ʻa Ipisani mei Petelihema ʻi he fakamaauʻi ʻa ʻIsileli. Pea naʻe toko tolungofulu hono ngaahi foha mo toko tolungofulu hono ʻofefine ʻaia naʻa ne fekau atu ki he mamaʻo, ʻo ne ʻomi ʻae ngaahi ʻofefine ʻe toko tolungofulu mei he mamaʻo ki hono ngaahi foha. Pea naʻa ne fakamaauʻi ʻa ʻIsileli ʻi he taʻu ʻe fitu. 10 Pea naʻe toki pekia ai ʻa Ipisani, pea naʻe tanu ia ʻi Petelihema. 11 Pea naʻe hoko mo ia ʻa ʻEloni, ko e tangata Sepuloni, ʻo ne fakamaauʻi ʻa ʻIsileli; pea ne fakamaau ʻe ia ʻa ʻIsileli ʻi he taʻu ʻe hongofulu. 12 Pea naʻe pekia ʻa ʻEloni ko e tangata Sepuloni, pea naʻe tanu ia ʻi ʻAsaloni ʻi he fonua ʻo Sepuloni.
13 ¶ Pea naʻe hoko mo ia, ʻae fakamaauʻi ʻa ʻIsileli ʻe ʻApitoni ko e foha ʻo Ileli ko e tangata ʻo Pilatoni. 14 Pea naʻe toko fāngofulu hono foha, pea toko tolungofulu hono ʻilamutu, naʻe faʻa heka ʻi he ʻasi mui ʻe fitungofulu: pea naʻe fakamaau ʻe ia ʻa ʻIsileli ʻi he taʻu ʻe valu. 15 Pea naʻe pekia ʻa ʻApitoni ko e foha ʻo Ileli, ko e tangata Pilatoni, pea naʻe fai ia ʻi Pilatoni ʻi he fonua ʻo ʻIfalemi, ʻi he moʻunga ʻoe kau ʻAmaleki.