Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 53
53
1–12 ʻI he lāunga ʻae palōfita ki he taʻetui, ʻoku ne fakahā ʻae ngaahi mamahi ʻo Kalaisi pea mo hono mahuʻinga ʻo ia.
Ko hai kuo ne tui ki he ʻemau ongoongo?
Pea kuo fakahā kia hai ʻae nima ʻo Sihova?
He te ne tupu hake ʻi hono ʻao ʻo hangē ko e ʻakau matengofua,
pea hangē ko e aka mei he kelekele mōmoa:
ʻoku ʻikai ha sino lelei pe ha toulekeleka ʻiate ia,
pea ka tau ka mamata kiate ia, ʻoku ʻikai ha fakaʻofoʻofa ke tau manako ai kiate ia.
‌ʻOku fehiʻanekina ia pea liʻaki ʻe he tangata;
ko e tangata ʻoe ngaahi mamahi,
pea maheni ai mo e loto mamahi:
pea hangē naʻa tau fufū hotau mata meiate ia;
kuo manuki ia,
pea naʻe ʻikai te tau tokanga kiate ia.
Ko e moʻoni kuo ne toʻo kiate ia ʻa ʻetau ngaahi vaivai,
ʻo ne fua ʻetau ngaahi mamahi:
ka naʻa tau mahalo kuo tautea mo taaʻi ia mei he ʻOtua,
pea mamahiʻia.
Ka naʻe lavea ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi angahala,
naʻe fakavolu ia koeʻuhi ko ʻetau ngaahi hia:
naʻe ʻiate ia ʻae tautea koeʻuhi ke tau fiemālie;
pea ʻi hono ngaahi tā ʻoku tau moʻui ai.
Kuo tau hē kotoa pē ʻo hangē ko e fanga sipi;
kuo tau afe taki taha kotoa pē ki hono hala;
pea kuo hilifaki kiate ia ʻe Sihova ʻae hia ʻatautolu kotoa pē.
Naʻe fakamālohia,
pea naʻe mamahi ia, ka naʻe ʻikai te ne mafaʻa hono fofonga:
ʻoku tataki ia ʻo hangē ko e lami ke tāmateʻi,
pea hangē ko e sipi ʻoku noa ʻi he ʻao ʻoe tangata kosi,
pea naʻe ʻikai mafaʻa hono fofonga.
Naʻe ʻave ia mei he fale fakapōpula, pea mei he fakamaau:
pea ko hai te ne fakahā hono tupuʻanga?
He naʻe tuʻusi ia mei he fonua ʻoe moʻui:
naʻe teʻia ia koeʻuhi ko e angahala ʻa hoku kakai.
Pea naʻe tuʻutuʻuni hono tanuʻanga mo e kakai angahala,
pea fakataha mo e maʻumeʻa ʻi heʻene pekia;
koeʻuhi naʻe ʻikai te ne fai kovi,
pea naʻe ʻikai ha kākā ʻi hono fofonga.
 
10 Ka naʻe finangalo ʻa Sihova ke fakavolu ia;
kuo ne tuku kiate ia ʻae mamahi:
ʻoka ke ka ngaohi hono laumālie ko e feilaulau koeʻuhi ko e hia,
te ne mamata ki hono hako,
te ne fakatolotolonga hono ngaahi ʻaho,
pea ko e finangalo ʻo Sihova ʻe monūʻia ia ʻi hono nima.
11 He te ne vakai ki he fua ʻoe mamahi lahi ʻo hono laumālie,
pea fiemālie ai ia:
ʻi he ʻilo kiate ia ʻe fakatonuhia ʻe heʻeku tamaioʻeiki māʻoniʻoni ʻae tokolahi;
he te ne fua ʻenau ngaahi hia.
12 Ko ia teu vaheʻi kiate ia ha ʻinasi fakataha mo e kakai ongoongo,
pea te ne vahevahe ʻae koloa fakataha mo e kakai mālohi;
koeʻuhi naʻa ne lilingi hono laumālie ki he mate:
pea naʻe lau ia fakataha mo e kau angahala;
pea naʻa ne fua ʻae hia ʻoe toko lahi,
pea ne hūfekina ʻae kakai angahala.