Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 38
38
1 ʻI he maʻu ʻe Hesekaia ʻae tala ke ne mate, ʻoku fakatolotolonga ʻene moʻui ʻi heʻene lotu. 8 ʻOku foki ki mui ʻae laʻā ko e fakamoʻoni ʻoe talaʻofa ko ia. 9 Ko ʻene hiva fakafetaʻi.
‌ʻI he ngaahi ʻaho ko ia naʻe mahaki ʻa Hesekaia ʻo meimei mate. Pea naʻe haʻu ʻa ʻIsaia ko e palōfita ko e foha ʻo ʻAmosi, pea ne pehē kiate ia, “ʻOku pehē ʻe Sihova, Teuteu ho fale: he te ke mate, pea ʻikai moʻui.” Pea naʻe toki tafoki ʻa Hesekaia ʻo hanga hono mata ki he holisi ʻoe fale, pea lotu kia Sihova, Pea ne pehē, “ʻE Sihova, ʻOku ou kole kiate koe, ke ke manatu ki he anga ʻo ʻeku ʻeveʻeva ʻi ho ʻao ʻi he moʻoni pea mo e loto haohaoa, pea kuo u fai ʻaia ʻoku lelei ʻi ho ʻao.” Pea naʻe tangi mamahi ʻa Hesekaia.
¶ Pea toki hoko ʻae folofola ʻa Sihova kia ʻIsaia, ʻo pehē, “ʻAlu, ʻo tala kia Hesekaia, ʻOku pehē ʻe Sihova, ko e ʻOtua ʻo Tevita ko hoʻo tamai, kuo u fanongo ki hoʻo hū, kuo u mamata ki hoʻo loʻimata: vakai, te u fakalahi ʻaki hoʻo ngaahi ʻaho ʻae taʻu ʻe hongofulu ma nima. Pea te u fakamoʻui koe mo e kolo ni mei he nima ʻoe tuʻi ʻo ʻAsilia: pea te u maluʻi ʻae kolo ni. Pea ko e fakaʻilonga eni kiate koe meia Sihova, ki heʻene fai ʻe Sihova ʻae meʻa ni ʻaia kuo ne folofola ki ai; Vakai, te u toe ʻomi ki mui ʻae ʻata ʻoe ngaahi tikeli, ʻaia kuo ʻalu hifo ʻi he meʻa fakaʻilonga laʻā ʻo ʻAhasi, ko e vahe ʻe hongofulu. Pea naʻe foki ki mui ʻae laʻā ʻi he tikeli ʻe hongofulu, ʻae ngaahi vahe ko ia ʻaia kuo ʻalu hifo ai ia.”
¶ Ko e tohi eni e Hesekaia ko e tuʻi ʻo Siuta, ʻi he hili ʻa hono mahaki, pea kuo moʻui ia mei hono mahaki; 10 Naʻaku pehē ʻi he tuʻusi ʻa hoku ngaahi ʻaho, “Te u ʻalu hifo ki he matapā ʻoe fonualoto:
kuo faʻao ʻiate au hono toe ʻo hoku ngaahi taʻu.”
11 Naʻaku pehē, “ʻE ʻikai te u mamata kia Sihova,
ʻio, ko Sihova, ʻi he fonua ʻoe moʻui:
ʻe ʻikai te u toe mamata ki he tangata fakataha mo e kakai ʻo māmani.
12 Kuo ʻalu hoku ngaahi taʻu,
pea kuo ʻave ia ʻiate au ʻo hangē ko e fale fehikitaki ʻoe tauhi sipi:
naʻaku tuʻusi ʻeku moʻui ʻo hangē ko e tangata lalanga tupenu:
te ne tuʻusi ke motu au ʻi he fakaʻauʻausino:
mei he ʻaho ʻo aʻu ki he pō ʻoku ke fakaʻosi au.
13 Naʻaku lau ki he pongipongi,
koeʻuhi ʻo hangē ko e laione te ne fesiʻi pehē hoku ngaahi hui kotoa pē:
mei he ʻaho ʻo aʻu ki he pō ʻoku ke fai ke fakaʻosi au.
14 ‌ʻO hangē ko e kaleni pe ko e sualo, naʻe pehē ʻeku lea:
ne u tangi ʻo hangē ko e lupe:
kuo vaivai hoku mata ʻi he sio ki ʻolunga:
ʻE Sihova, kuo u taʻomia;
ke ke langomakiʻi au.”
15 Ko e hā te u lea aki?
Kuo talaʻofa ia kiate au, pea kuo ne fai ki ai:
te u ʻalu ʻi he angavaivai ʻi hoku ngaahi taʻu kotoa pē koeʻuhi ko e mamahi ʻa hoku laumālie.
16 ‌ʻE Sihova, ʻi he ngaahi meʻa ni ʻoku moʻui ai ʻae tangata,
pea ʻi he ngaahi meʻa ni kotoa pē ʻoku ai ʻae moʻui ʻa hoku laumālie:
kuo pehē hoʻo fakamoʻui au, pea ngaohi au ke u moʻui.
17 Vakai, ne u maʻu ʻae mamahi lahi ko e fetongi ʻoe fiemālie:
ka ʻi hoʻo ʻofa ki hoku laumālie kuo ke fakamoʻui ia mei he luo ʻoe fakaʻauha:
he kuo ke lī ʻeku ngaahi hia kotoa pē ki ho tuʻa.
18 He ʻoku ʻikai faʻa fakamālō kiate koe ʻae faʻitoka,
ʻoku ʻikai faʻa fakaongoongoleleiʻi koe ʻe he mate:
ko kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he luo ʻoku ʻikai te nau faʻa ʻamanaki ki he moʻoni.
19 Ko e kakai moʻui, ko e kakai moʻui, ko ia ʻe fakamālō kiate koe,
ʻo hangē ko ia ʻoku ou fai ʻi he ʻaho ni: ʻe fakahā hoʻo moʻoni ʻe he tamai ki he fānau.
20 Naʻe tatali ʻe Sihova ke fakamoʻui au:
ko ia te mau hiva ʻaki ʻeku ngaahi hiva ʻi he meʻa faiva ʻi he ʻaho kotoa pē ʻo ʻemau moʻui ʻi he fale ʻo Sihova.
21 He naʻe pehē ʻe ʻIsaia, “Tuku ke nau toʻo ʻae ngaahi fiki, pea ʻai ia ko e pulusi ki he hala, pea te ne moʻui.”
22 Pea ne pehē foki ʻe Hesekaia, “Ko e hā ʻae fakaʻilonga te u ʻalu hake ai ki he fale ʻo Sihova?”