Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 9
9
1 Ko e fiefia ʻi he lolotonga ʻae mamahi, ʻi he pule mo e ʻaloʻi ʻo Kalaisi, 8 Ko e tautea ki ʻIsileli koeʻuhi ko ʻenau fielahi, 13 Mo ʻenau mālualoi, 18 Pea mo honau loto fefeka.
Ka ko eni, ʻe ʻikai kei ʻi ai ha fakapoʻuli ʻi he fonua naʻe mamahi: ʻi he kuonga ʻi muʻa naʻa ne fakavaivaiʻi ʻae fonua ʻo Sepuloni mo e fonua ʻo Nafitali, ka kuo ne fakalelei ia ʻi he kuonga ki mui; ʻio, ʻi he hala ʻoe tahi, ʻi he tuʻa Sioatani, ʻi Kāleli ʻoe ngaahi puleʻanga.
Ko e kakai naʻe ʻaʻeva ʻi he poʻuli kuo mamata ki he maama lahi:
ko kinautolu naʻe nofo ʻi he fonua ʻoe ʻata ʻoe mate, kuo ulo kiate kinautolu ʻae maama.
Kuo ke fakatokolahi ʻae puleʻanga,
pea fakalahi mo ʻenau fiefia:
ʻoku nau fiefia ʻi ho ʻao ʻo hangē ko e fiefia ʻi he ututaʻu, pea hangē ko e fiefia ʻae kakai ʻi heʻenau tufa ʻae koloa kuo vete. He kuo ke fesiʻi ʻae haʻamo ʻo ʻene kavenga, pea mo e tokotoko ʻoku ai ki hono uma, mo e meʻa tā ʻa hono fili, ʻo hangē ko ia ne fai ʻi he ʻaho ʻo Mitiane. He ko e tau kotoa pē ʻoe tangata tau ʻoku ʻi he longoaʻa fakamaveuveu, mo e ngaahi kofu kuo tākai ʻi he toto; ka e hoko eni ʻi he vela mo e fefie ʻoe afi. He kuo fanauʻi kiate kitautolu ʻae tamasiʻi, kuo foaki kiate kitautolu ʻae foha: pea ʻe ʻi hono uma ʻae pule: pea ʻe ui hono huafa ko Fakaofo, ko ʻAkonaki, ko e ʻOtua Māfimafi, ko e Tamai Taʻengata, ko e ʻEiki ʻoe Melino. ‌ʻI he tupu ʻo ʻene pule mo e melino ʻe ʻikai hano ngataʻanga, ʻi he nofoʻanga ʻo Tevita, pea ʻi hono puleʻanga, ke fakatonutonu ia, pea ke fokotuʻumaʻu ia ʻi he fakamaau pea mo e angatonu mei he ʻaho ni ʻo taʻengata. Ko e ʻofa ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau te ne fai ʻae meʻa ni.
¶ Naʻe fekau ʻe Sihova ʻae lea kia Sēkope,
pea kuo tō ia ki ʻIsileli.
Pea ʻe ʻilo ʻe he kakai kotoa pē,
ʻio, ʻe ʻIfalemi mo ia ʻoku nofo ʻi Samēlia, ʻaia ʻoku pehē ʻi he laukau mo e mālohi ʻoe loto,
10 “Kuo tō ki lalo ʻae makaʻumea,
ka te mau langa ʻaki ʻae maka kuo tā:
kuo tuʻusi ki lalo ʻae ngaahi sukamino,
ka te mau fetongi ʻaki ia ʻae ngaahi sita.”
11 Ko ia ʻe fokotuʻu ʻe Sihova kia Lesini hono ngaahi fili,
pea fakakau fakataha hono ngaahi fili;
12 ‌ʻAe kau Silia ʻi he potu hahake,
pea mo e kau Filisitia ʻi he lulunga;
pea te nau keina ʻa ʻIsileli ʻaki ʻae ngutu kuo fakamanga.
Pea neongo ʻae meʻa ni kotoa pē ʻoku ʻikai taʻofi hono houhau,
ka ʻoku kei mafao hono nima.
13 He ʻoku ʻikai tafoki mai ʻae kakai kiate ia ʻoku taaʻi ʻakinautolu,
ʻoku ʻikai te nau kumi kia Sihova ʻoe ngaahi kautau.
14 Ko ia ʻe tuʻusi ʻe Sihova mei ʻIsileli ʻae ʻulu mo e iku,
ʻae vaʻa mo e tefito, ʻi he ʻaho pe taha.
15 Ko e motuʻa mo ia ʻoku ongoongolelei, ko e ʻulu ia;
pea ko e palōfita ʻoku ako ʻaki ʻae loi, ko e iku ia.
16 He ko e kau takimuʻa ʻoe kakai ni ʻoku nau fakahalaʻi ʻakinautolu;
pea ʻe ʻauha ʻakinautolu kuo takiekina ʻiate kinautolu.
17 Ko ia ʻe ʻikai fiemālie ʻa Sihova ʻi honau kau talavou,
pe ʻaloʻofa ki heʻenau kau tamai mate mo e kau fefine kuo mate honau ʻunoho:
he ko e mālualoi mo e fai kovi ʻakinautolu kotoa pē,
pea ʻoku lea vale ʻae ngutu kotoa pē.
Pea neongo ʻae meʻa ni kotoa pē ʻoku ʻikai taʻofi hono houhau,
ka ʻoku kei mafao hono nima.
18 He ʻoku vela ʻae angahala ʻo hangē ko e afi;
ʻe keina ia ʻae ngaahi ʻakau talatala,
pea ʻe tutu ʻi he matolu ʻoe vao lahi,
pea te nau ʻalu hake ʻo hangē ko e puna hake ʻoe ʻohuafi.
19 Ko e meʻa ʻi he houhau ʻo Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻoku fakapoʻuli ai ʻae fonua,
pea ko e kakai te nau hangē ko e fefie ʻoe afi:
ʻe ʻikai mamae ha tangata ʻe tokotaha ki hono tokoua.
20 Pea te ne hamusi ʻi he potu toʻomataʻu, kae fiekaia;
pea te ne kai ʻi he potu toʻohema, ka e ʻikai te nau mākona:
ʻe kai ʻe he tangata taki taha ʻae kakano ʻo hono nima ʻoʻona:
21 Ko Manase, kia ʻIfalemi; mo ʻIfalemi, kia Manase:
pea ko kinaua fakatouʻosi te na kau fakataha ke fakamamahiʻi ʻa Siuta.
Pea neongo ʻae meʻa ni kotoa pē ʻoku ʻikai taʻofi hono houhau, ka ʻoku kei mafao hono nima.