5
1 ʻOku fakahā ʻe he ʻOtua ʻi he lea fakatātā ki he ngoue vaine ʻoku totonu ʻa ʻene tautea fakamamahi. 8 Ko ʻene tautea ki he manumanu, 11 Mo e holi kovi, 13 Mo e angakovi, 20 Pea mo e fai taʻetotonu. 26 Ko e ngaahi meʻa ʻoku tautea ʻaki ʻe he ʻOtua.
“Ko eni te u hiva ki hoku ʻofaʻanga ʻaki ʻae hiva, ʻo ia ʻoku ou mamana ki ai, ʻoku kau ki heʻene ngoue vaine.
ʻOku maʻu ʻe hoku ʻofaʻanga ʻae ngoue vaine ʻi he moʻunga kelekele moʻui:
Pea naʻa ne ʻāʻi ia,
mo fetuku mei ai ʻae ngaahi maka,
pea ne tō ʻi ai ʻae ngaahi vaine lelei lahi,
mo ne langa ʻae fale leʻo ki ai,
pea naʻe ngaohi foki ʻi ai ʻae tataʻoʻanga uaine:
pea ne ʻamanaki ʻe tupu ai ʻae ngaahi kālepi,
ka naʻe tupu ai ʻae kālepi vao pe.
“Pea ko eni ʻae kakai ʻo Selūsalema, mo e kau tangata ʻo Siuta,
ʻoku ou kōlenga ke mou fakamaau kiate au mo ʻeku ngoue vaine.
Ko e hā mo ha meʻa ʻe faʻa fai ki heʻeku ngoue vaine, ʻoku teʻeki te u fai ki ai?
Ko e hā kuo u ʻamanaki ki he tupu ai ʻae ngaahi kālepi, ka kuo tupu pe ʻae fua kona?
Pea ko eni; te u fakahā kiate kimoutolu ʻaia te u fai ki heʻeku ngoue vaine:
te u toʻo mei ai ʻā hono ʻā, pea ʻe keina ia ʻo ʻosi;
pea ʻe holoki ʻā hono maka, pea ʻe malaki hifo ia:
Pea te u liʻaki ia:
ʻe ʻikai ʻauhani ia, pe keli;
ka e tupu ʻi ai ʻae ngaahi ʻakau talatala:
pea te u fekau foki ki he ngaahi ʻao ke ʻoua naʻa ʻuha ki ai.
He ko e ngoue vaine ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko e fale ʻo ʻIsileli ia,
pea ko e kau tangata ʻo Siuta, ko ʻene ʻakau toulekeleka:
pea naʻa ne ʻamanaki ki he fakamaau, kae vakai ko e fakamālohi;
ki he māʻoniʻoni, kae vakai ko e tangi.”
‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku fakahoko ʻae fale ki he fale,
ʻonau ai ʻae ʻapi ki he ʻapi, ke ʻoua naʻa toe ha potu,
koeʻuhi ke māʻolunga taha pe ʻakinautolu ʻi he fonua!
Naʻe pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau ki hoku telinga, “Ko e moʻoni ʻe lahi ʻae fale ʻe lala,
ʻio, ʻe ʻikai kakai ʻae ngaahi fale lahi mo lelei.
10 He ko e ngoue vaine, ko e ʻeka ʻe hongofulu hono lahi, ʻe maʻu mei ai ʻae pate pe taha,
pea ko e homa ʻe taha ʻoe tenga, ʻe utu mei ai ha efa pe taha.”
11 ‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku tuʻu hengihengi hake, ke kumi ki he kava mālohi;
pea nofo ʻo aʻu ki he pō, kaeʻoua ke nau kona ʻi he uaine!
12 Pea ʻoku ʻi heʻenau ngaahi kātoanga ʻae haʻape, mo e vaiole, mo e lali, mo e mimiha, mo e uaine:
ka ʻoku ʻikai te nau tokanga ki he ngāue ʻa Sihova,
pe vakai ki he ngāue ʻa hono nima.
13 Ko ia kuo ʻave pōpula ai ʻa hoku kakai, koeʻuhi ʻoku ʻikai ʻiate kinautolu ʻae ʻilo:
pea kuo fiekaia honau kau tangata ongoongo,
pea mo honau tokolahi ʻoku mate fieinu.
14 Ko ia kuo fakalahi ai ʻa heli ʻe ia,
mo fakamanga lahi ʻaupito hono ngutu:
pea ʻe ʻalu hifo ki ai honau mālohi, mo honau tokolahi, mo ʻenau laukau, mo ia ʻoku fiefia.
15 Pea ʻe fakahifo ki lalo ʻae lāuvale,
pea ʻe fakavaivaiʻi mo e tangata mālohi,
pea ʻe hifo ki lalo ʻae mata ʻoe fielahi:
16 Ka e hiki hake ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻi he fakamaau,
pea ʻe fakaongoongoleleiʻi ʻae ʻOtua māʻoniʻoni ʻi he angatonu.
17 Pea ʻe toki kai ʻae fanga lami ʻo hangē ko ʻenau anga,
pea ʻe kai ʻe he muli ʻae ngaahi potu lala ʻoe kakai koloaʻia.
18 ‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku fusi ʻae angahala ʻaki ʻae afo ʻoe vaʻinga,
pea fai hala ʻo hangē ko e maea mālohi:
19 ‌ʻAkinautolu ʻoku pehē, “Tuku ke ne fai vave, pea fakatoʻotoʻo ʻene ngāue, ke tau mamata ki ai:
pea tuku ke ʻunuʻunu mai pea haʻu ʻae tuʻutuʻuni ʻae tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli,
koeʻuhi ke tau ʻilo ki ai!”
20 ‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku ui ʻae kovi ko e lelei, mo e lelei ko e kovi;
ʻoku ui ʻae poʻuli ko e maama,
mo e maama ko e poʻuli;
ʻoku ui ʻae kona ko e melie,
mo e melie ko e kona!
21 ‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku poto ʻi honau mata ʻonautolu,
mo kinautolu ʻoku pehē ʻoku nau fai fakapotopoto!
22 ‌ʻE malaʻia ʻakinautolu ʻoku mālohi ke inu uaine,
mo e kau tangata mālohi ke felingiʻaki ʻae kava mālohi:
23 ‌ʻAkinautolu ʻoku fakatonuhiaʻi ʻae angahala koeʻuhi ko e totongi,
ʻonau toʻo ʻae meʻa totonu ʻae māʻoniʻoni meiate ia!
24 Ko ia, hangē ʻoku keina ʻe he afi ʻae veve,
pea fakaʻauha ʻe he ulo afi ʻae louveve,
ʻe popo pehē honau aka,
pea ʻe puna hake honau fisi ʻo hangē ko e efu:
koeʻuhi kuo nau liʻaki ʻae fono ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau,
pea kuo nau fehiʻa ki he folofola ʻae tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
25 Ko ia kuo tupu ai ʻae houhau ʻo Sihova ki hono kakai,
pea kuo ne mafao hono nima kiate kinautolu, pea kuo ne taaʻi ʻakinautolu:
pea naʻe tetetete ʻae ngaahi moʻunga,
pea naʻe haehae honau ʻangaʻanga ʻi he ngaahi hala ʻoe kolo.
Pea neongo ʻa eni kotoa pē ʻoku teʻeki ai ke taʻofi hono houhau,
ka ʻoku kei mafao hono nima.
26 Pea te ne hiki hake ʻae fuka ki he ngaahi puleʻanga mei he mamaʻo,
pea te ne seseʻe ʻakinautolu mei he ngataʻanga ʻo māmani:
pea vakai te nau haʻu vave mo fakatoʻotoʻo:
27 ‌ʻE ʻikai vaivai pe humu ha taha ʻiate kinautolu,
ʻe ʻikai ha taha ʻe tulemohe pe mohe
pea ʻe ʻikai vete ʻae noʻo ʻi honau konga loto,
pe motu ʻae nonoʻo ʻo honau topuvaʻe:
28 ‌ʻOku māsila ʻenau ngaahi ngahau,
pea kuo teke ʻenau kaufana kotoa pē;
ʻe fakatatau ki he maka afi ʻae pesipesi ʻo ʻenau fanga hoosi,
pea ko ʻenau ngaahi saliote ʻe hangē ko e ʻahiohio:
29 Te nau ngungulu ʻo hangē ko e laione,
te nau ngungulu ʻo hangē ko e fanga laione mui,
ʻio, te nau ngungulu,
pea puke ʻae meʻakai, pea te nau vete ia,
pea ʻe ʻikai ha taha te ne taʻofi.
30 Pea ʻi he ʻaho ko ia te nau tangi kiate kinautolu ʻo hangē ko e ʻuʻulu ʻoe tahi:
pea kapau ʻoku sio ha tokotaha ki he fonua, vakai ko e fakapoʻuli mo e mamahi,
pea kuo fakapoʻuli ʻae maama ʻi he langi.