10
1 Ko e hako ʻo Noa. 2 Ko e ngaahi foha ʻo Sefeti. 6 Ko e ngaahi foha ʻo Kēnani. 8 Ko e ʻuluaki tuʻi ʻa Nimilote. 21 Ko e ngaahi foha ʻo Semi.
Ko eni ʻae tala hohoko ʻoe ngaahi foha ʻo Noa, ko Semi, mo Hami, mo Sefeti: pea naʻe fanauʻi kiate kinautolu ʻae ngaahi foha hili ʻae lōmaki. Ko e ngaahi foha ʻo Sefeti; ko Komela, mo Mekoki, mo Metai, mo Savani, mo Tupale, mo Meseke, mo Tailasa. Pea ko e ngaahi foha ʻo Komela; ko ʻAsekinasa, mo Lifata, mo Tokama. Pea ko e ngaahi foha ʻo Savani; ko ʻElaisa, mo Taʻasisi, mo Ketimi, mo Totenimi. Naʻe vahevahe kiate kinautolu ni ʻae ngaahi fonua ʻoe ngaahi puleʻanga ke nau fonua ʻaki; ke taki taha ʻi hono lea mo honau faʻahinga, pea mo honau ngaahi puleʻanga.
¶ Pea ko e ngaahi foha ʻo Hami; ko Kusa, mo Misilemi, mo Futi, mo Kēnani. Pea ko e ngaahi foha ʻo Kusa; ko Sipa, mo Havila, mo Sapita, mo Leama, mo Sapetika: pea ko e ongo foha ʻo Leama; ko Sipa, mo Titani. Pea naʻe tupu ia Kusa, ʻa Nimilote: pea naʻe hoko ia ko e tokotaha lahi ʻi māmani. Ko e tangata tuli manu fakamanavahē ia ʻi he ʻao ʻoe ʻEiki: ko ia ʻoku ai ʻae lea ʻoku pehē, “ʻO hangē ko Nimilote ko e tuli manu lahi ʻi he ʻao ʻoe ʻEiki.” 10 Pea ko e kamataʻanga ʻo hono puleʻanga ko Pepeli, mo ʻIleke, mo ʻAkata, mo Kalina, ʻi he fonua ko Saina. 11 Naʻe ʻalu atu ʻa ʻAsilia mei he fonua ko ia, pea ne langa ʻa Ninive, mo e kolo ko Leopote, mo Kela, 12 Mo Lisini ʻi he vahaʻa ʻo Ninive mo Kela: ko e kolo lahi ia. 13 Pea naʻe tupu ia Misilemi ʻa Lutimi, mo ʻAnamemi, mo Lehapimi, mo Nafituhemi, 14 Mo Patilusime, mo Kasiluhemi, (naʻe tupu mei ai ʻa Filisitia,) mo Kafitolime.
15 ¶ Pea naʻe tupu ia Kēnani ʻa Saitoni ko hono ʻuluaki, mo Heti, 16 Mo e kakai Sepusi, mo e ʻAmoli, mo e Keakasa, 17 Mo e Hevi, mo e ʻAlaka, mo e Sina, 18 Mo e ʻAvati, mo e Semali, mo e Hemati; pea hili ia naʻe movete atu ʻae ngaahi faʻahinga ʻo Kēnani. 19 Pea ko e ngataʻanga fonua ʻoe kakai Kēnani naʻe fai mei Saitoni, ʻi hoʻo haʻu mei Kilai ki Kesa; ʻi hoʻo ʻalu ai ki Sotoma mo Komola, mo ʻAtima, mo Sipoimi ʻo aʻu ki Lesa. 20 Ko e ngaahi foha eni ʻo Hami, ʻi honau ngaahi faʻahinga, mo e nau ngaahi lea, ʻi honau ngaahi fonua, mo honau ngaahi puleʻanga.
21 ¶ Ko Semi foki, ʻaia ko e tamai ʻae fānau kotoa pē ʻa ʻIpela, ko e tehina ʻo Sefeti ko e lahi, naʻe ai foki ʻae fānau kiate ia. 22 Ko e fānau ʻa Semi; ko ʻIlami, mo ʻAsuli, mo ʻAfakisati, mo Luti, mo ʻElami. 23 Pea ko e fānau ʻa ʻElami; ko ʻUsi, mo Uli, mo Ketali, mo Masi. 24 Pea naʻe tupu ia ʻAfakisati ʻa Sela, pea fakatupu ʻe Sela ʻa ʻIpela. 25 Pea naʻe fanauʻi kia ʻIpela ʻae ongo foha; ko e hingoa ʻoe tokotaha ko Peleki: he naʻe vahevahe ʻae fonua ʻi hono ngaahi ʻaho; pea ko e hingoa ʻo hono tokoua ko Sokitani. 26 Pea naʻe tupu ia Sokitani ʻa ʻAlimotate, mo Silefi, mo Hesamevete, mo Sela, 27 Mo Hatolame, mo ʻUsali, mo Tikila, 28 Mo ʻOpale, mo ʻApimaeli, mo Sipa. 29 Mo ʻOfeli, mo Havila, mo Sopapi: ko e ngaahi foha eni kotoa pē ʻo Sokitani. 30 Pea ko honau nofoʻanga naʻe fai mei Mesa, ʻi hoʻo ʻalu ʻo aʻu ki Sefa ko e moʻunga ʻi hahake. 31 Ko e ngaahi foha eni ʻo Semi, ʻi honau ngaahi faʻahinga, mo e nau ngaahi lea, mo honau ngaahi fonua, mo honau ngaahi puleʻanga. 32 Ko eni ʻae ngaahi faʻahinga ʻoe ngaahi foha ʻo Noa, mo honau ngaahi toʻutangata, ʻi honau ngaahi puleʻanga: pea naʻe vahe vahe ʻiate kinautolu ni ʻae ngaahi puleʻanga ʻo māmani, hili ʻae lōmaki.