7
1 Ko e hū ʻa Noa mo ʻene fānau mo e fanga manu moʻui ki he vaka. 17 Ko e kamataʻanga, mo e tupu, mo hono fuoloa ʻoe lōmaki.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova, kia Noa, “Haʻu koe mo ho fale kotoa pē ki he vaka; he kuo u vakai kiate koe ʻoku ke māʻoniʻoni ʻi hoku ʻao ʻi he toʻutangata ni. Te ke toʻo kiate koe ʻo tautau toko fitu ʻi he fanga manu maʻa kotoa pē ko e tangata mo e fefine; pea tautau toko ua ʻi he fanga manu taʻemaʻa, ko e tangata mo e fefine. Ke tautau toko fitu ʻi he fanga manu foki ʻoe ʻatā, ko e tangata mo e fefine; ke fakamoʻui ʻae hako ʻi he funga ʻo māmani kotoa pē. He ʻoku toe ʻae ngaahi ʻaho ʻe fitu, pea te u pule ke ʻuha ki māmani ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu; pea te u fakaʻauha mei he funga ʻo māmani ʻae ngaahi meʻa moʻui kotoa pē kuo u ngaohi.” Pea naʻe fai ʻe Noa ʻo hangē ko ia kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kiate ia. Pea naʻe onongeau ʻae taʻu ʻo Noa, feʻunga mo e hoko ʻae lōmaki ʻoe ngaahi vai ki māmani.
¶ Pea naʻe hū ʻa Noa ki he vaka mo hono ngaahi foha, mo hono ʻunoho, mo e ngaahi ʻunoho ʻo hono ngaahi foha mo ia, koeʻuhi ko e ngaahi vai ʻoe lōmaki. Ko e fanga manu maʻa, mo e fanga manu taʻemaʻa, mo e fanga manupuna, mo e meʻa kotoa pē ʻoku totolo ʻi he fonua, Naʻe ʻalu atu kia Noa ʻi he vaka ʻo tautau toko ua, ko e tangata mo e fefine, ʻo hangē ko e fekau ʻae ʻOtua kia Noa. 10 Pea ʻi heʻene hili mai ʻae ʻaho ʻe fitu, naʻe hoko ki māmani ʻae ngaahi vai ʻoe lōmaki.
11 ¶ ʻI he taʻu ʻe onongeau ʻoe moʻui ʻa Noa, ʻi hono ua ʻoe māhina, mo hono hongofulu ma fitu ʻoe ʻaho ʻi he māhina, ko e ʻaho ko ia naʻe fakapā hake ai ʻae ngaahi matavai ʻoe moana lahi, pea naʻe toʻo ai ʻae ngaahi matavai ʻoe langi. 12 Pea naʻe tō ʻae ʻuha ki māmani, ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu mo e pō ʻe fāngofulu. 13 ‌ʻI he ʻaho pe ko ia naʻe hū ai ki he vaka ʻa Noa, mo Semi, mo Hami, mo Sefeti, ko e ngaahi foha ʻo Noa, mo e ʻunoho ʻo Noa, mo e ngaahi ʻunoho ʻe toko tolu ʻa hono ngaahi foha, mo kinautolu. 14 ‌ʻAkinautolu, mo e fanga manu ʻoe vao ʻi hono faʻahinga kotoa pē, mo e fanga manu kotoa pē ʻi honau faʻahinga, mo e meʻa totolo kotoa pē ʻoku ngaolo ʻi he fonua ʻi hono faʻahinga, mo e fanga manupuna kotoa pē ʻi hono faʻahinga, ʻae manu kapakau kehekehe kotoa pē. 15 Pea naʻa nau ʻalu kia Noa ki he vaka, ʻo tautau toko ua ʻi he kakano kotoa pē, ʻaia naʻe ʻi ai ʻae mānava ʻoe moʻui. 16 Pea ko ia naʻe hū ai, naʻe ʻalu ko e tangata mo e fefine ʻi he kakano kotoa pē, ʻo hangē ko e fekau ʻae ʻOtua kiate ia; pea naʻe tāpuni ia ʻi ai ʻe Sihova. 17 Pea naʻe ʻi he fonua ʻae lōmaki ʻi he ʻaho ʻe fāngofulu; pea naʻe hake ʻae ngaahi vai, pea maʻanu ai ʻae vaka, pea naʻe tētē ia ʻi ʻolunga, ʻi he fonua. 18 Pea naʻe mālohi ʻae ngaahi vai, pea tupu lahi ʻi he funga fonua; pea naʻe tētē ʻae vaka ʻi he fukahi vai. 19 Pea naʻe mālohi ʻaupito ʻae ngaahi vai ʻi he funga fonua; pea naʻe fakangalo ai ʻae ngaahi moʻunga māʻolunga kotoa pē, ʻaia naʻe ʻi he lalo langi. 20 Naʻe mālohi ʻae ngaahi vai; naʻe hake ia ko e hanga ʻe tolungofulu, pea naʻe ʻūfia ai ʻae ngaahi moʻunga. 21 Pea naʻe mate ʻae kakano kotoa pē ʻaia naʻe ngaue ʻi māmani, ko e fanga manupuna, mo e fanga manu lalata, mo e fanga manu ʻoe vao, mo e meʻa totolo kotoa pē ʻoku ngaolo ʻi he fonua, mo e tangata kotoa pē: 22 Ko ia kotoa pē naʻe ʻi honau avaʻi ihu ʻae mānava ʻoe moʻui, ʻaia kotoa pē naʻe ʻi he fonua mōmoa naʻe mate. 23 Pea naʻe fakaʻauha ʻae meʻa moʻui kotoa pē ʻaia naʻe ʻi he funga kelekele, ʻae tangata, mo e fanga manu, mo e ngaahi meʻa totolo, mo e fanga manupuna ʻoe ʻatā; pea naʻe fakaʻauha ʻakinautolu mei he māmani; pea naʻe toe pe ʻa Noa, mo kinautolu naʻe ʻiate ia ʻi he vaka. 24 Pea naʻe mālohi ʻae ngaahi vai ʻi māmani ʻi he ʻaho ʻe teau ma nimangofulu.