Tongan Bible (Revised West Version) Kaletia 5
5
1 ʻOku ne tokoni ke nau tuʻumaʻu ʻi heʻenau tauʻatāina, 3 Pea ʻoua te nau fai ʻae kamu: 13 Kae ʻofa muʻa, ʻaia ko e lahi ia ʻoe fono. 19 ʻOku ne lau fakalautelau ʻae ngaahi ngāue ʻoe kakano, 22 Mo e ngaahi fua ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni, 25 Pea ne enginaki ke nau ʻaʻeva ʻi he Laumālie.
Ko ia, tuʻumaʻu ʻi he tauʻatāina ʻaia kuo fakatauʻatāina ai ʻakitautolu ʻe Kalaisi, pea ʻoua naʻa toe ʻefihia ʻi he haʻamonga ʻoe pōpula. Vakai, ko au Paula, ʻoku ou tala kiate kimoutolu, kapau te mou kamu, ʻe ʻikai ʻaonga siʻi ʻa Kalaisi kiate kimoutolu. He ʻoku ou toe fakapapau ki he tangata kotoa pē kuo kamu, ʻoku totonu ke ne fai ʻae fono kotoa pē. Kuo fakataʻeʻaonga ʻa Kalaisi kiate kimoutolu, ʻakimoutolu kotoa pē kuo fakatonuhia ʻe he fono; kuo hinga ʻakimoutolu mei he ʻofa. He ʻoku tau tatali ʻi he Laumālie ki he ʻamanaki lelei ʻoe fakatonuhia ʻi he tui. He ʻoku ʻikai ʻaonga siʻi ʻia Kalaisi Sisu ʻae kamu, pe ʻae taʻekamu: ka ko e tui ʻoku ngāue ʻi he ʻofa. Naʻa mou lele lelei; ko hai naʻa ne taʻofi ʻakimoutolu ke ʻoua naʻa mou talangofua ki he moʻoni? ‌ʻOku ʻikai meiate ia naʻa ne ui ʻakimoutolu ʻae tui ngofua ni. “Ko e meʻa siʻi fakatupu ʻoku ne fakatupu ʻae takaonga kotoa.” 10 ‌ʻOku ou falala atu kiate kimoutolu ʻi he ʻEiki, ke ʻoua te mou loto kehe: ka ko ia ʻoku ne veuveuki ʻakimoutolu, ʻe fua pē ʻe ia hono tautea, neongo pe ko hai ia. 11 Pea ko au, ʻe kāinga, kapau ʻoku ou kei malangaʻaki ʻae kamu, ko e hā ʻoku kei fakatanga ai au? Ka ko ia, pea tā kuo ngata hono ongokovi ʻoe ʻakau ʻo Kalaisi. 12 ‌ʻAmusiaange ʻeau kuo tuʻusi ʻakinautolu ʻoku veuveuki ʻakimoutolu. 13 He kuo ui ʻakimoutolu, ʻe kāinga, ki he tauʻatāina; kaeʻoua naʻa meʻa ngāueʻaki ʻae tauʻatāina ke fai fakakakano, kae fetauhiʻaki ʻakimoutolu ʻi he ʻofa. 14 He ʻoku fakamoʻoni ʻae fono kotoa pē ʻi he lea ko eni ʻe taha, “Ke ke ʻofa ki ho kaungāʻapi ʻo hangē pe ko koe.” 15 Ka mou ka fetoutou feʻūʻuusiʻaki, mo fetoutou fefoloʻaki ʻakimoutolu, vakai telia naʻa mou fetoutou fefakaʻauhaʻaki pe ʻakimoutolu. 16 Ka ʻoku ou pehē, Mou ʻaʻeva ʻi he Laumālie, pea ʻe ʻikai te mou fai ai ki he holi ʻoe kakano. 17 He ʻoku holi tuʻu ʻae kakano ki he Laumālie, mo e Laumālie ki he kakano: pea ʻoku fai kehekehe ʻakinaua ni, ko e taha ki he taha: ko ia ʻoku ʻikai ai te mou faʻa fai ʻaia ʻoku mou loto ki ai. 18 Kapau ʻoku takiekina ʻakimoutolu ʻe he Laumālie, ʻoku ʻikai te mou moʻulaloa ki he fono. 19 Pea ʻoku hā mai ʻae ngaahi ngāue ʻae kakano, ko eni ia; Ko e tono fefine, mo e feʻauaki, mo e taʻemaʻa, mo e fakalielia, 20 Mo e tauhi tamapua, mo e fie mana, mo e taufehiʻa, mo e fekeʻikeʻi, mo e fefielahiʻaki, mo e lili, mo e feʻiteʻitani, mo e mavahevahe, mo e ngaahi hē, 21 Mo e femehekaʻaki, mo e fefakapoʻaki, mo e faʻa kona, mo e ngaahi kātoanga kai, mo e ngaahi meʻa pehē ni: ʻaia ʻoku ou tomuʻa tala ni kiate kimoutolu, ʻo hangē ko ʻeku tala ʻi he kuonga kuo hili, ko kinautolu ʻoku fai ʻae ngaahi meʻa pehē, ʻe ʻikai te nau lavaʻi ʻae puleʻanga ʻoe ʻOtua. 22 Ka ko e fua ʻoe Laumālie, ko e ʻofa, mo e fiefia, mo e melino, mo e kātaki fuoloa, mo e angavaivai, mo e angalelei, mo e tui, 23 Mo e angamalū, mo e taʻekona: pea ʻoku ʻikai ha fono ke taʻofi eni. 24 Pea ko kinautolu ʻoku ʻa Kalaisi, kuo nau tutuki ki he ʻakau ʻae kakano mo hono ngaahi ʻofa mo hono ngaahi holi. 25 Kapau ʻoku tau moʻui ʻi he Laumālie, ketau ʻaʻeva foki ʻi he Laumālie. 26 ‌ʻOua naʻa tau holi ki he fakamālō launoa, ʻo fefakalotokoviʻaki pe ʻakitautolu, ʻo femehekaʻaki pe ʻakitautolu.