10
1 ʻOku tokoni ʻa Esela ʻe Sikania, ke fakatonutonu ʻae ngaahi fakamaʻu ʻunoho hala. 6 ʻOku tangi ʻa Esela pea fakataha ʻae kakai, 9 ʻOku tokanga ʻae kakai ki he akonaki ʻa Esela ʻonau fakatomala, pea nau fakahā te nau fai foʻou. 15 Ko ʻenau tokanga ke fai ia. 18 Ko e hingoa ʻokinautolu naʻe fakamaʻu mo e ngaahi ʻunoho kehe.
Pea ʻi he hili ʻae lotu ʻa Esela, pea hili ʻene vete, ʻo tangi mo fakatōmapeʻe ia ʻi he mata fale ʻoe ʻOtua, naʻe haʻu kiate ia mei ʻIsileli ʻae fuʻu kakai tokolahi ʻoe kau tangata mo e kau fefine mo e fānau: he naʻe tangi mamahi ʻaupito ʻae kakai. Pea ko Sikania ko e foha ʻo Sehieli, ko e tokotaha ʻi he ngaahi foha ʻo ʻIlami, naʻe lea ia ʻo ne pehē kia Esela, “Kuo mau fai hala ki hotau ʻOtua, pea kuo mau maʻu ʻae ngaahi ʻunoho kehe ʻi he kakai ʻoe fonua: ka ko eni ʻoku ai ʻae ʻamanaki lelei ʻi ʻIsileli ʻoku kau ki he meʻa ni. Pea ko eni ke tau fai ʻae fuakava ki hotau ʻOtua ke mau tukuange ʻae ngaahi ʻunoho kehe kotoa pē, mo kinautolu kuo fānau ʻiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he fakakaukau ʻa hoku ʻeiki, mo kinautolu ʻoku tetetete ki he fekau ʻa hotau ʻOtua; pea tuku ke fai ia ʻo fakatatau mo e fono. Tuʻu hake: he ʻoku kau ʻae meʻa ni kiate koe: pea ke loto mālohi, pea fai ia.” Pea naʻe tuʻu ai ʻa Esela, pea fakafuakava ʻe ia ʻae kau taulaʻeiki lahi, mo e kau Livai, mo ʻIsileli kotoa pē koeʻuhi ke nau fai ʻo fakatatau ki he lea ni. Pea naʻa nau fuakava.
¶ Pea naʻe tuʻu hake ʻa Esela mei he mata fale ʻoe ʻOtua, pea ne ʻalu ki he fale ʻo Sohanani ko e foha ʻo Iliasipi: pea ʻi heʻene hoko ki ai, naʻe ʻikai te ne kai ha mā, pe inu ha vai: he naʻe tangi pe ia ko e meʻa ʻi he angahala ʻanautolu ʻaia naʻe fetuku ʻo ʻave pōpula. Pea naʻa nau fanongonongo ʻae fono ʻi Siuta kotoa pē mo Selūsalema ki he fānau kotoa pē ʻoe fakapōpula, koeʻuhi ke nau fakataha ʻakinautolu ʻi Selūsalema. Pea ʻilonga ʻaia ʻe ʻikai haʻu ʻi he ʻaho ʻe tolu, ʻo fakatatau mo e fakakaukau ʻae houʻeiki mo e kau mātuʻa, ʻe faʻoa ʻene meʻa kotoa pē, pea ʻe vaheʻi ia mei he fakataha ʻokinautolu naʻe fetuku ki he mamaʻo.
¶ Pea naʻe toki fakakātoa fakataha ʻakinautolu ki Selūsalema ʻae kau tangata kotoa pē ʻo Siuta mo Penisimani, ʻi he ʻaho ʻe tolu. Ko hono hiva ia ʻoe māhina, ʻi hono ʻaho ʻe uofulu ʻoe māhina; pea naʻe nofo ʻae kakai kotoa pē ʻi he hala lahi ʻoe fale ʻoe ʻOtua, pea tetetete koeʻuhi ko e meʻa ni, pea koeʻuhi ko e ʻuha lahi. 10 Pea naʻe tuʻu hake ʻa Esela ko e taulaʻeiki, ʻo ne pehē kiate kinautolu, “Kuo mou fai talangataʻa; pea kuo mou maʻu ʻae ngaahi ʻunoho kehe, ke fakalahi ki he hala ʻa ʻIsileli. 11 Pea ko eni mou fai ʻae vete kia Sihova ko e ʻOtua ʻo hoʻomou ngaahi tamai, pea mou fai ki hono finangalo: pea fakamavae ʻakimoutolu mei he kakai ʻoe fonua, pea mei homou ngaahi ʻunoho kehe.” 12 Pea naʻe lea ai ʻae kakai kotoa pē naʻe fakataha ʻo pehē ʻaki ʻae leʻo lahi, “Hangē ko ia kuo ke tala, ʻoku totonu ke mau fai. 13 Ka ʻoku tokolahi ʻae kakai, pea ko e ʻaho eni ʻoe ʻuha lahi, pea ʻoku ʻikai te mau faʻa fai ke tuʻu ʻi tuaʻā, pea ʻoku ʻikai ko e ngāue eni ki he ʻaho pe taha pe ua: he ʻoku mau tokolahi kuo fai hala ʻi he meʻa ni. 14 Pea ko eni ke tuʻu hake homau kau pule ʻoe fakataha kotoa pē, pea ke haʻu ʻakinautolu kotoa pē, ʻaia kuo nau maʻu ʻae ngaahi ʻunoho kehe, ʻi hotau ngaahi kolo, ʻi he ngaahi ʻaho ʻe kotofa, pea ke haʻu mo kinautolu ʻae kau mātuʻa ʻoe kolo kotoa pē, mo e kau fakamaau ʻi ai, koeʻuhi ke fakafoki ʻae houhau lahi ʻo hotau ʻOtua ʻi he meʻa ni meiate kimautolu.”
15 ¶ Ko Sonatani pe ko e foha ʻo ʻAsaeli mo Sehasia ko e foha ʻo Tikiva naʻe fakakau ʻakinaua ʻi he meʻa ni: pea naʻe tokoni ʻakinaua ʻe Mesulami, mo Sapitei ko e Livai. 16 Pea naʻe fai pehē pe ʻe he fānau ʻae kau pōpula. Pea naʻe nofo hifo ʻa Esela ko e taulaʻeiki, mo e niʻihi ʻoe kau tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa, ʻo fakatatau ki he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, pea naʻe vahevahe ʻakinautolu kotoa pē ʻi honau hingoa, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻi hono hongofulu ʻoe māhina ke fakamaauʻi ʻae meʻa ni. 17 Pea naʻa nau fai ʻo ʻosi ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe ʻuluaki māhina ki he kau tangata kotoa pē naʻa nau maʻu ʻae ʻunoho kehe.
18 ¶ Pea naʻe ʻilo ʻi he ngaahi foha ʻoe kau taulaʻeiki, ʻae niʻihi naʻe maʻu ʻae ngaahi ʻunoho kehe:
koeʻuhi, ʻi he ngaahi foha ʻo Sesua ko e foha ʻo Sosataki, mo hono ngaahi kāinga;
ko Māseia, mo ʻEliesa, mo Salipe, mo Ketalia.
19 Pea naʻa nau foaki honau nima ke nau tukuange honau ngaahi ʻunoho;
pea ʻi heʻenau halaia, naʻa nau ʻatu ʻae sipitangata mei he fanga sipi ʻi heʻenau angahala.
20 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Imeli ko Hanani, mo Sepatia.
21 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Halimi;
ko Māseia, mo ʻIlaisiā, mo Simaia, mo Sehieli, mo ʻUsia.
22 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Pasuli;
Ilionei, mo Māseia, mo ʻIsimeʻeli,
mo Netanili, mo Sosapati, mo Elasa.
23 Pea ʻi he kau Livai foki:
ko Sosapati, mo Simi, mo Kelaia, (ʻaia ko Kilita),
ko Pitaia, mo Siuta, mo ʻEliesa.
24 ‌ʻI he kau hiva foki ko Iliasipi:
pea ʻi he kau leʻo matapā ko Salumi, mo Telemi, mo Uli.
25 Pea koeʻuhi ko ʻIsileli: ʻi he ngaahi foha ʻo Palosi;
ko Limaia, mo Sesia, mo Malikia, mo Miamini,
mo ʻEliesa, mo Malikisa mo Penaia.
26 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo ʻIlami;
ko Matania, mo Sakalia, mo Sehieli,
mo ʻApiti, mo Selimoti, mo Elia.
27 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Satu;
Ilionei, mo Iliasipi, mo Matania,
mo Selimoti, mo Sapati, mo ʻAsisa.
28 ‌ʻI he ngaahi foha foki ʻo Pepai;
ko Sihohanani, mo Hanania, mo Sapei, mo ʻAtilai.
29 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Pani;
ko Mesulami, mo Maluki, mo ʻAtaia,
mo Sasupi, mo Siali, mo Lemoti.
30 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Pehati-Moape;
ko ʻAtina, mo Kilali, mo Penaia, mo Māseia,
mo Matania, mo Pesalili, mo Pinui, mo Manase.
31 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Halimi; ko ʻEliesa, mo Isisa,
mo Malikia, mo Simaia, mo Simione,
32 Mo Penisimani, mo Maluki, mo Simalia.
33 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Hasumi;
ko Matinei, mo Matata, mo Sapati,
mo Ilifileti, mo Silemai, mo Manase, mo Simi.
34 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Pani; ko Mahetai, mo ʻAmilami mo Ueli.
35 Mo Penaia, mo Petia, mo Kilu,
36 Mo Vania, mo Milemoti, mo Iliasipi,
37 Mo Matania, mo Matinei, mo Saesai,
38 Mo Pani, mo Pinui, mo Simi,
39 Mo Selemia, mo Natani, mo ʻAtaia,
40 Mo Makanatipei, mo Sasei, mo Salei,
41 Mo ʻAsalili, mo Selemia, mo Simalia,
42 Mo Salumi, mo ʻAmalia, mo Sosefa.
43 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Nipo; ko Sieli,
mo Matitia, mo Sapati, mo Sipina,
mo Satavi, mo Soeli, mo Penaia.
44 Ko kinautolu ni kotoa pē naʻe ʻiate kinautolu ʻae ngaahi ʻunoho kehe: pea naʻe ʻi ai ʻae ʻunoho niʻihi naʻe maʻu ʻae fānau.