8
1 Ko e kau fononga ʻa Esela, naʻe toe haʻu mei Papilone. 15 Naʻa ne fekau kia Ito ki he kau taulaʻeiki ki he faletapu, 21 ʻOku fekau ke ʻaukai. 24 Naʻa ne tuku ʻae ngaahi koloa ke tauhi ʻe he kau taulaʻeiki. 31 Naʻa nau haʻu mei ʻAheva ki Selūsalema. 33 Ko e fakatatau ʻae koloa ʻi he faletapu. 36 Ko e ʻatu ʻae fekau.
Pea ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai eni, pea ko e tohi hokohoko eni ʻokinautolu naʻa mau ʻalu hake mo au mei Papilone, ʻi he pule ʻa ʻAtakisekisi ko e tuʻi.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo Finiasi; ko Kesomi:
ʻi he ngaahi foha ʻo ʻItama, ko Taniela:
ʻi he ngaahi foha ʻo Tevita; ko Hatusi.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo Sikania,
ʻi he ngaahi foha ʻo Falosi, ko Sakalia:
pea naʻe lau mo ia ʻi he hokohoko ʻoe kau tangata ko e toko teau ma nimangofulu.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo Pehati-Moape;
ko Ilionei ko e foha ʻo Selaia,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko uangeau.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo Sikania;
ko e foha ʻo Saesieli,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko tolungeau.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo ʻAtini foki;
ko Epeti ko e foha ʻo Sioatani,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko nimangofulu.
Pea ʻi he ngaahi foha ʻo ʻIlami ko Sisaia ko e tama ʻo ʻAtalia,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko fitungofulu.
Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Sifatia;
ko Sepatia ko e foha ʻo Mikaeli,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko valungofulu.
‌ʻI he ngaahi foha ʻo Soape:
ko ʻOpataia ko e foha ʻo Sehieli,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko uangeau ma hongofulu ma valu.
10 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Silomiti ko e foha ʻo Sosifia,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko teau ma onongofulu.
11 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo Pepai, ko Sakalia ko e foha ʻo Pepai,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko uofulu ma toko valu.
12 Pea ʻi he ngaahi foha ʻo ʻAsikati;
ko Sohanani ko e foha ʻo Hakatani,
pea naʻe ʻiate ia ʻae kau tangata ʻe toko teau ma hongofulu.
13 Pea ʻi he ngaahi foha ki mui ʻo ʻAtonikami,
ʻaia ko honau hingoa eni, ko Ilifileti, ko Sieli, mo Simaia,
pea naʻe ʻiate kinautolu ʻae kau tangata ʻe toko tolungofulu.
14 ‌ʻI he ngaahi foha foki ʻo Pikivai: ko Utei, mo Saputi,
pea naʻe ʻiate kinaua ʻae kau tangata ʻe toko fitungofulu.
15 Pea naʻaku fakakātoa fakataha ʻakinautolu ʻi he vaitafe ʻaia ʻoku tafe ki ʻAheva;
pea naʻa mau nofo ai ʻi he ngaahi fale fehikitaki ʻi he ʻaho ʻe tolu:
pea ne u vakai ʻae kakai, mo e kau taulaʻeiki,
pea ne u ʻilo naʻe ʻikai ha niʻihi ʻi he ngaahi foha ʻo Livai.
16 Pea ne u fekau ke haʻu ʻa ʻEliesa, mo Elieli, mo Simaia,
pea mo Elinatani, pea mo Salipe, pea mo Elinatani,
pea mo Natani, pea mo Sakalia, pea mo Mesulami, ko e kau tangata tuʻukimuʻa;
pea mo Soialipe, pea mo Elinatani, ko e kau tangata loto poto.
17 Pea ne u fekau ʻakinautolu ke ʻave ʻeku fekau kia Ito ko e ʻeiki ʻi he potu ko Kasifia,
pea ne u tala kiate kinautolu ʻaia te nau lea ʻaki kia Ito, pea ki hono ngaahi kāinga ko e kakai Netenimi,
ʻi he potu ko Kasifia, koeʻuhi ke nau ʻomi kiate kimautolu ʻae kau taulaʻeiki ki he fale ʻo hotau ʻOtua.
18 Pea ʻi he kau lelei ʻae nima ʻo hotau ʻOtua ʻiate kitautolu naʻa nau ʻomi ha tangata loto poto maʻamautolu,
ʻi he ngaahi foha ʻo Mali, ko e foha ʻo Livai, ko e foha ʻo ʻIsileli;
mo Selipea, mo hono ngaahi foha mo hono ngaahi kāinga, ko e toko hongofulu ma valu:
19 Pea ko Hasapea, pea fakataha mo ia ʻa Sisaia
ʻi he ngaahi foha ʻo Melali, ko hono ngaahi kāinga mo honau ngaahi foha, ko e toko uofulu;
20 Pea ʻoe kau Netenimi foki, ʻaia naʻe fakanofo ʻe Tevita mo e houʻeiki ki he ngāue ʻoe kau Livai, ko e Netenimi ʻe toko uangeau ma uofulu: naʻe lau ʻakinautolu kotoa pē ʻi honau hingoa.
21 ¶ Pea ne u fanongonongo ʻae ʻaukai ʻi ai, ʻi he veʻe vaitafe ko ʻAheva, koeʻuhi ke mau tautea ʻakimautolu ʻi he ʻao ʻo homau ʻOtua, ke kumi ʻiate ia ʻae hala totonu kiate kimautolu, pea moʻo ʻemau fānau iiki, pea ki heʻemau meʻa kotoa pē. 22 He naʻaku mā ʻo ʻikai faʻa kole ki he tuʻi ha kautau mo e kau tangata heka hoosi ke tokoni ʻakimautolu telia ʻae ngaahi fili ʻi he hala: koeʻuhi naʻa mau lea ki he tuʻi, ʻo pehē, Ko e nima ʻo homau ʻOtua ʻoku ʻiate kinautolu kotoa pē ʻoku kumi kiate ia ke nau lelei ai; ka ko ʻene mālohi mo ʻene houhau ʻe tuʻu kiate kinautolu kotoa pē ʻoku liʻaki ia. 23 Ko ia naʻa mau ʻaukai ai pea kole ki homau ʻOtua koeʻuhi ko e meʻa ni pea naʻa ne talia lelei ʻakimautolu.
24 ¶ Pea ne u fili ʻae toko hongofulu ma toko ua ʻoe kau tuʻukimuʻa ʻoe kau taulaʻeiki, ko Selipea, mo Hasapea, mo hona kāinga ʻe toko hongofulu, 25 Pea naʻaku fakatatau ʻae siliva kiate kinautolu, mo e koula, mo e ngaahi ipu, ʻio, ʻae meʻa foaki ʻoe fale ʻo hotau ʻOtua, ʻaia naʻe ʻatu ʻe he tuʻi, mo ʻene kau fakakaukau, pea mo ʻIsileli kotoa pē naʻe ʻi ai: 26 ‌ʻIo, naʻaku fakatatau ki honau nima ʻae taleniti siliva ʻe onongeau mo e nimangofulu, mo e ngaahi ipu siliva ko e taleniti ʻe teau, pea ʻi he koula ko e taleniti ʻe teau; 27 Mo e ipu luoluo koula foki ʻe uofulu, ʻoe talami ʻe taha afe: mo e ipu ʻe ua ʻoe kapa lelei, ʻo tatau mo e koula hono maʻongoʻonga. 28 Pea ne u pehē kiate kinautolu, “ʻOku māʻoniʻoni ʻakimoutolu kia Sihova; ʻoku māʻoniʻoni mo e ngaahi ipu foki; pea ko e siliva mo e koula ko e meʻa ʻatu loto lelei pe ia kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻetau ngaahi tamai. 29 Ko ia mou leʻohi, mo tauhi ia, kaeʻoua ke toe fakatatau ia ʻi he ʻao ʻoe kau taulaʻeiki lahi mo e kau Livai, mo e kau tuʻukimuʻa ʻoe ngaahi mātuʻa ʻo ʻIsileli ʻi Selūsalema, ʻi he ngaahi potu fale ʻoe fale ʻo Sihova.” 30 Pea naʻe pehē pe ʻae maʻu ʻe he kau taulaʻeiki mo e kau Livai hono mamafa ʻoe siliva, mo e koula, mo e ngaahi ipu ke ʻomi ia ki Selūsalema ki he fale ʻo hotau ʻOtua.
31 ¶ Pea naʻa mau toki hiki mei he vaitafe ʻo ʻAheva ʻi hono hongofulu ma ua ʻoe ʻaho ʻoe ʻuluaki māhina, ke ʻalu ki Selūsalema: pea naʻe ʻiate kimautolu ʻae nima ʻo homau ʻOtua, pea naʻa ne taukapoʻi ʻakimautolu mei he nima ʻoe fili, pea mo kinautolu naʻe toitoiʻi ʻakimautolu ʻi he hala. 32 Pea naʻa mau hoko ki Selūsalema, pea nofo ki ai ʻi he ʻaho ʻe tolu.
33 ¶ Pea ko eni ʻi hono fā ʻoe ʻaho naʻe fakatatau ai ʻae siliva, mo e koula, mo e ngaahi ipu, ʻi he fale ʻo hotau ʻOtua ʻi he nima ʻo Milemoti ko e foha ʻo ʻUlia ko e taulaʻeiki: pea naʻe ʻiate ia ʻa ʻEliesa ko e foha ʻo Finiasi; pea naʻe ʻiate kinaua ʻa Sosapati ko e foha ʻo Sesua, mo Noatia ko e foha ʻo Pinui, ko e kau Livai; 34 Naʻe lau ʻae mamafa ʻoe meʻa taki taha kotoa pē: pea naʻe tohi hono mamafa kotoa pē ʻi he ʻaho ko ia. 35 Pea ko e ngaahi fānau foki ʻakinautolu naʻe fetuku ke pōpula, ʻaia kuo haʻu mei heʻenau nofo pōpula, naʻa nau ʻatu ʻae ngaahi feilaulau tutu ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli, ko e fanga pulu ʻe hongofulu ma ua maʻa ʻIsileli kotoa pē, mo e sipitangata ʻe hivangofulu ma ono, ko e fanga lami ʻe fitungofulu ma fitu, ko e fanga kosi tangata ʻe hongofulu ma ua ko e feilaulau koeʻuhi ko e angahala: ko e meʻa ni kotoa pē ko e feilaulau tutu kia Sihova.
36 ¶ Pea naʻa nau ʻatu ʻae ngaahi fekau ʻae tuʻi ki he kau talafekau ʻae tuʻi mo e kau pule fonua ʻi he kauvai ni ʻoe vaitafe: pea naʻa nau tokoni ki he kakai, mo e fale ʻoe ʻOtua.