2
1 Ko hono lau ʻoe kakai naʻe toe haʻu. 36 ʻOe kau taulaʻeiki. 40 ʻOe kau Livai, 43 ʻOe kau Netenimi. 55 Ko e kau tamaioʻeiki ʻa Solomone. 67 Ko e kau taulaʻeiki naʻe ʻikai faʻa fakahā honau hohoko. 64 Ko hono lau kātoa ʻokinautolu, mo ʻenau ngaahi meʻa. 68 Ko ʻenau ngaahi meʻaʻofa.
Pea ko e fānau eni ʻae fonua ʻaia naʻe ʻalu hake mei he fakapōpula, ʻiate kinautolu naʻe fetuku ke mamaʻo, ʻaia naʻe fetuku ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone ki Papilone, pea nau toe haʻu ki Selūsalema, mo Siuta, ʻo taki taha ki heʻene kolo
Ko kinautolu naʻe haʻu mo Selupepeli: ko Sesua, mo Nehemaia, mo Selaia, mo Lielaia, mo Moatikei, mo Pilisani, mo Misipa, mo Pikivai, mo Lihumi, mo Peana. Ko hono lau eni ʻoe kau tangata ʻi he kakai ʻo ʻIsileli:
Ko e fānau ʻa Palosi, ko e toko ua afe, mo e toko teau, mo e fitungofulu ma ua.
Ko e fānau ʻa Sifatia, ko e toko tolungeau mo e toko fitungofulu ma ua.
Ko e fānau ʻa ʻAla, ko e toko fitungeau mo e toko fitungofulu ma ua.
Ko e fānau ʻa Pehati-Moape; ʻi he fānau ʻa Sesua mo Soape, ko e toko ua afe mo e toko valungeau mo e toko hongofulu ma toko ua.
Ko e fānau ʻa ʻIlami ko e taha afe mo e toko uangeau mo e toko nimangofulu ma toko fā.
Ko e fānau ʻa Satu, ko e toko hivangeau mo e toko fāngofulu ma toko nima.
Ko e fānau ʻa Sakai, ko e toko nimangeau mo e toko onongofulu.
10 Ko e fānau ʻa Pani, ko e toko onongeau mo e toko fāngofulu ma ua.
11 Ko e fānau ʻa Pepai, ko e toko onongeau mo e toko uofulu ma toko tolu.
12 Ko e fānau ʻa ʻAsikati, ko e taha afe, mo e toko uangeau mo e toko uofulu ma ua.
13 Ko e fānau ʻa ʻAtonikami, ko e toko onongeau mo e toko onongofulu ma ono.
14 Ko e fānau ʻa Pikivai, ko e toko ua afe mo e toko nimangofulu mo e toko ono.
15 Ko e fānau ʻa ʻAtini, ko e toko fāngeau, mo e toko nimangofulu mo e toko fā.
16 Ko e fānau ʻa ʻAteli ʻo Hesekaia, ko e toko hivangofulu mo e toko valu.
17 Ko e fānau ʻa Pisai, ko e toko tolungeau mo e toko uofulu mo e toko tolu.
18 Ko e fānau ʻa Sola, ko e toko teau mo e toko hongofulu mo e toko ua.
19 Ko e fānau ʻa Hasumi, ko e toko uangeau mo e toko uofulu ma toko tolu.
20 Ko e fānau ʻa Kipa, ko e toko hivangofulu ma toko nima.
21 Ko e fānau ʻa Petelihema, ko e toko teau mo e uofulu ma toko tolu.
22 Ko e kau tangata ʻo Nitofa, ko e toko nimangofulu, mo e toko ono.
23 Ko e kau tangata ʻo ʻAnatoti, ko e toko teau mo e toko uofulu ma toko valu.
24 Ko e fānau ʻa ʻAsimaveti, ko e toko fāngofulu mo e toko ua.
25 Ko e fānau ʻa Kesa-Sialimi, ko Kifila mo Piheloti, ko e toko fitungeau mo e toko fāngofulu ma toko tolu.
26 Ko e fānau ʻa Lama mo Kepa, ko e toko onongeau mo e toko uofulu mo e tokotaha.
27 Ko e kau tangata ʻo Mikimasi, ko e toko teau mo e toko uofulu ma toko ua.
28 Ko e kau tangata ʻo Peteli mo ʻAi, ko e toko uangeau mo e toko uofulu ma toko tolu.
29 Ko e fānau ʻa Nipo, ko e toko nimangofulu mo e toko ua.
30 Ko e fānau ʻa Makipisi, ko e toko teau mo e toko nimangofulu ma toko ono.
31 Ko e fānau ʻae ʻIlami ʻe taha, ko e taha afe, mo e uangeau mo e toko nimangofulu ma fā.
32 Ko e fānau ʻa Halimi, ko e toko tolungeau, mo e toko uofulu.
33 Ko e fānau ʻa Loti, mo Hatiti, mo Ono, ko e toko fitungeau mo e toko uofulu ma nima.
34 Ko e fānau ʻa Seliko, ko e toko tolungeau mo e toko fāngofulu ma nima.
35 Ko e fānau ʻa Sinaʻa, ko e toko tolu afe mo e toko onongeau ma tolungofulu.
36 Ko e kau taulaʻeiki eni: ko e fānau ʻa Sitaia, ʻi he fale ʻo Sesua, ko e toko hivangeau mo e toko fitungofulu ma tolu.
37 Ko e fānau ʻa Imeli, ko e taha afe, mo e toko nimangofulu ma ua.
38 Ko e fānau ʻa Pasuli, ko e taha afe mo e toko uangeau mo e toko fāngofulu ma fitu.
39 Ko e fānau ʻa Halimi, ko e taha afe, mo e toko hongofulu ma fitu.
40 Ko e kau Livai eni: ko e fānau ʻa Sesua mo e Katimieli, ʻi he fānau ʻa Hotevia, naʻe toko fitungofulu ma fā.
41 Ko e kau hiva eni: ko e fānau ʻa ʻAsafi ko e toko teau mo e toko uofulu ma valu.
42 Ko e fānau eni ʻae kau leʻo matapā: ko e fānau ʻa Salumi, ko e fānau ʻa ʻAteli, ko e fānau ʻa Talimoni, ko e fānau ʻo ʻAkupi, ko e fānau ʻa Hetita, ko e fānau ʻo Sopai, ko kinautolu kotoa pē ko e toko teau mo e toko tolungofulu ma hiva.
43 Ko e kau Netenimi eni: ko e fānau ʻa Siha, ko e fānau ʻa Hasufa, ko e fānau ʻa Tapaoti,
44 Ko e fānau ʻa Kilosi, ko e fānau ʻa Sia, ko e fānau ʻa Patoni,
45 Ko e fānau ʻa Lipana, ko e fānau ʻa Hakapa, ko e fānau ʻa ʻAkupi,
46 Ko e fānau ʻa Hakapi, ko e fānau ʻa Salimei, ko e fānau ʻa Hanani,
47 Ko e fānau ʻa Kiteli, ko e fānau ʻa Kaha, ko e fānau ʻa Liaia,
48 Ko e fānau ʻa Lesini, ko e fānau ʻa Nikota, ko e fānau ʻa Kasami,
49 Ko e fānau ʻa Usa, ko e fānau ʻa Pasea, ko e fānau ʻa Pesai.
50 Ko e fānau ʻa ʻAsina, ko e fānau ʻa Mehunimi, ko e fānau ʻa Nifisimi.
51 Ko e fānau ʻa Pakipuki, ko e fānau ʻa Hakufa, ko e fānau ʻa Hahua.
52 Ko e fānau ʻa Pasiliti, ko e fānau ʻa Mehita, ko e fānau ʻa Halisa,
53 Ko e fānau ʻa Pakosi, ko e fānau ʻa Sisila, ko e fānau ʻa Tama,
54 Ko e fānau ʻa Nisia, ko e fānau ʻa Hatifa.
55 Ko e fānau eni ʻae kau tamaioʻeiki ʻa Solomone: ko e fānau ʻa Sotei, ko e fānau ʻa Sofeleti, ko e fānau ʻa Pelita,
56 Ko e fānau ʻa Sala, ko e fānau ʻa Takoni, ko e fānau ʻa Kiteli,
57 Ko e fānau ʻa Sifatia, ko e fānau ʻa Hatili, ko e fānau ʻa Pokileti ʻo Sipemi, ko e fānau ʻa ʻAmi.
58 Ko e kau Netenimi kotoa pē, mo e ngaahi fānau ʻae kau tamaioʻeiki ʻa Solomone, naʻe toko tolungeau mo e toko hivangofulu ma ua.
59 Pea ko kinautolu ni ia naʻe ʻalu hake mei Telimela, mo Telihalesa, mo Kilupi, mo ʻAtani, mo Imeli: ka naʻe ʻikai te nau faʻa fakahā ʻae fale ʻo ʻenau tamai, mo honau hohoko, pe kuo ʻo ʻIsileli ʻakinautolu pe ʻikai:
60 Ko e fānau ʻa Tilaia, ko e fānau ʻa Topaia, ko e fānau ʻa Nikota, ko e toko onongeau mo e toko nimangofulu ma ua.
61 Pea ʻi he fānau ʻae kau taulaʻeiki ko e fānau ʻa Hopaia, ko e fānau ʻa Kose, ko e fānau ʻa Pasilai; ʻaia naʻa ne maʻu ʻae ʻunoho ʻi he ngaahi ʻofefine ʻo Pasilai ko e tangata Kiliati, pea naʻe ui ia ʻi hono hingoa. 62 Naʻe kumi ʻekinautolu honau hohoko fakataha mo kinautolu naʻe lau ʻi he hokohoko, ka naʻe ʻikai faʻa ʻilo ia: ko ia naʻe tukuange ai ʻakinautolu ʻo hangē ha taʻemaʻa, mei he ngāue ʻoe taulaʻeiki. 63 Pea naʻe tala ʻe he ʻeiki pule kiate kinautolu, ke ʻoua naʻa nau kai ʻi he ngaahi meʻa māʻoniʻoni lahi, kaeʻoua ke tuʻu hake ha taulaʻeiki ʻaki ʻae ʻUlimi mo e Tumemi.
64 ¶ Ko e kakai ʻoe fakataha kotoa pē ko e toko fā mano, mo e toko ua afe, mo e tolungeau ma onongofulu, 65 Ka ʻoku lau kehe ʻenau kau tamaioʻeiki mo ʻenau ngaahi kaunanga, ko e toko fitu afe, mo e toko tolungeau ma tolungofulu ma fitu: pea naʻe ʻiate kinautolu ʻae kau tangata hiva mo e kau fefine hiva ʻe toko uangeau. 66 Ko ʻenau fanga hoosi ko e fitungeau mo e tolungofulu ma ono: ko ʻenau fanga miuli, ko e uangeau mo e fāngofulu ma nima; 67 Ko ʻenau fanga kāmeli, ko e fāngeau mo e tolungofulu ma nima; ko ʻenau fanga ʻasi, ko e ono afe mo e fitungeau mo e uofulu.
68 ¶ Pea ʻi he hoko ʻae niʻihi naʻe tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai ki he fale ʻo Sihova ʻaia ʻoku ʻi Selūsalema, naʻa nau ʻatu fiemālie pea mo e fale ʻoe ʻOtua ke fokotuʻu hake ia ʻi hono potu: 69 Naʻa nau foaki ʻo fakatatau ki heʻenau mafai ki he koloa maʻae ngāue, ko e talami koula ʻe ono mano mo e taha afe, pea mo e siliva ko e paunite ʻe nima afe, mo e kofu ʻe teau ki he kau taulaʻeiki. 70 Ko ia naʻe nofo ʻae kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e niʻihi ʻi he kakai, mo e kau hiva, mo e kau leʻo matapā, mo e kau Netenimi, ʻi honau ngaahi kolo, pea mo ʻIsileli kotoa pē ki honau ngaahi kolo ʻonautolu.