48
1–23 ʻAe ngaahi potu ki he faʻahinga ʻe hongofulu ma ua, 8 Mo e fale tapu, 15 Pea mo e kolo mo e tuʻa kolo, 21 Pea mo e tuʻi. 30 Hono fakafuofua ʻoe ngaahi matapā ki he kolo.
Ko eni ʻae hingoa ʻoe ngaahi faʻahinga. Mei he potu tokelau, ki he fonua ʻi he hala ki Hetiloni, ʻi he ʻalu ha taha ki Hamati, ko Hasaenani, ko e ngataʻanga ʻo Tamasikusi ki he feituʻu tokelau, ʻo aʻu ki he matātahi ʻo Hamati; he ko hono fakangataʻanga ia ki hahake mo lulunga; ko e tofiʻa ia ʻo Tani. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo Tani, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki he potu lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo ʻAseli. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo ʻAseli, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Nafitalai. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo Nafitalai, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Manase. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo Manase, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo ʻIfalemi. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo ʻIfalemi, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Lupeni. Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo Lupeni, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu ki lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Siuta.
¶ Pea hoko mo e ngataʻanga ʻo Siuta, mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga, ʻe ʻi ai ʻae feilaulau, ʻaia te mou fakatapui, ko e kaho ʻe ua mano hono laulahi, pea ʻe tatau hono lōloa mo e ngaahi potu kehe mei he potu hahake, ʻo aʻu ki hono potu lulunga; pea ʻe tuʻu ʻae fale tapu ʻi hono lotolotonga ʻo ia. Pea ko ia te mou fakatapui kia Sihova, ko e ua mano mo e nima afe ʻa hono lōloa, pea ko e taha mano ʻa hono laulahi. 10 Pea ʻe tuku ʻae potu tapu ni maʻanautolu ʻoku taulaʻeiki; ko e ua mano mo e nima afe hono lōloa, ki he potu tokelau, pea ko hono laulahi ki lulunga ko e taha mano, pea mo hono laulahi ki hahake ko e taha mano, pea ko hono lōloa ʻi he potu tonga ko e ua mano, mo e nima afe: pea ʻe tuʻu ʻae fale tapu ʻo Sihova, ʻi hono lotolotonga ʻo ia. 11 Pea ʻe ʻoe kau taulaʻeiki ia, ʻakinautolu kuo fakatapui ʻi he ngaahi foha ʻo Satoki; ʻakinautolu kuo fai ʻeku fekau, pea naʻe ʻikai te nau ʻalu hē ʻi heʻene ʻalu hēhē ʻae fānau ʻa ʻIsileli, pe hangē ko e ʻalu hē ʻae kau Livai. 12 Pea ko e potu fonua ko ia kuo feilaulau ʻaki, ʻe hoko ia ko e meʻa tapu ʻaupito maʻanautolu, ʻi he ngataʻanga ʻoe kau Livai. 13 Pea ʻi he potu ʻoku hangatonu atu mo e ngataʻanga ʻoe kau taulaʻeiki, ʻe ʻi he kau Livai ha potu, ko hono lōloa, ko e ua mano ma nima afe, pea ko e taha mano hono laulahi: ko hono lōloa kātoa, ko e ua mano mo e nima afe, pea ko hono laulahi ko e taha mano. 14 Pea ʻe ʻikai te nau fakatau ia, pe fetongi ʻaki ha meʻa, pe siʻakiʻi ʻae ʻuluaki fua ʻoe fonua: he ko e meʻa ia kuo fakatapu maʻa Sihova.
15 ¶ Pea ko e nima afe ʻaia ʻoku toe ʻi hono laulahi, pea ʻoku feʻunga atu mo hono ua mano ma nima afe, ko e potu ngofua ia ke tuʻu ai ʻae kolo, ke fai ai ʻae nofo, pea mo hono ngaahi fale kituaʻā: pea ʻe tuʻu ʻae kolo ʻi hono lotolotonga ʻo ia. 16 Pea ko hono ngaahi fua eni; ko hono potu tokelau, ko e fā afe mo e nimangeau, mo hono potu ki tonga, ko e fā afe mo e nimangeau, ko hono potu ki hahake, ko e fā afe mo e nimangeau, pea ko hono potu ki lulunga, ko e fā afe mo e nimangeau. 17 Pea ko e potu kituʻa kolo ko e uangeau ma nimangofulu ki hono potu fakatokelau, pea ko e uangeau ma nimangofulu ki he potu tonga, pea ko e potu ki hahake ko e uangeau ma nimangofulu, pea ki hono potu ki lulunga, ko e uangeau mo e nimangofulu. 18 Pea ko hono potu ʻoku toe ʻi hono lōloa, ʻo feangai atu mo e potu tapu kuo feilaulau ʻaki, ko e taha mano ki he potu hahake, pea taha mano ki he potu lulunga; pea ʻe feangai atu ia mo e potu tapu kuo feilaulau ʻaki, pea ko hono tupu ʻo ia ʻe tuku ko e meʻakai ʻanautolu ʻoku tauhi ki he kolo. 19 Pea ʻe fili mai ʻakinautolu ʻe tauhi ki he kolo mei he ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo ʻIsileli. 20 Ko hono kātoa ʻo ia ʻe feilaulau ʻaki, ko e ua mano ma nima afe hono potu fakalōloa, pea ua mano ma nima afe hono fakamāukupu: te mou ʻai ke potupotu mālie ʻae feilaulau tapu, pea mo e tuʻunga ʻoe kolo. 21 Pea ko hono toe ʻi hono potu fakatouʻosi ʻoe feilaulau māʻoniʻoni, ʻe tuku ia mo e tuʻi, pea ko e tuʻuʻanga ʻoe kolo ʻe ʻalu feʻunga mo e ua mano ma nima afe ʻoe feilaulau, ki hono potu fakahahake, pea feʻunga ki hono potu lulunga, mo e ua mano ma nima afe ki hono ngataʻanga fakalulunga, ke fehāngaaki mo e vahe ki he tuʻi: pea ʻe tuku ia ko e feilaulau māʻoniʻoni; pea ʻe tuʻu ʻae potu tapu ʻoe fale ʻi hono lotolotonga. 22 Pea ʻe ʻoe tuʻi ʻae potu mei he tofiʻa ʻoe kau Livai, pea mei he vahe ʻoe kolo, koeʻuhi ʻoku tuʻu ia ʻi he potu vahe ʻoe tuʻi, ʻi he vahaʻa ʻoe ngataʻanga ʻo Siuta, pea mo e ngataʻanga ʻo Penisimani.
23 ¶ Pea koeʻuhi ko e ngaahi faʻahinga ʻoku toe, ʻe maʻu ʻe Penisimani ʻae tofiʻa mei he potu hahake, ʻo aʻu ki he potu lulunga. 24 Pea mei he ngataʻanga ʻo Penisimani, mei hono potu hahake, ʻo aʻu ki he potu ki lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Simione. 25 Pea mei he ngataʻanga ʻo Simione, mei hono potu hahake, ʻo aʻu ki he potu ki lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo ʻIsaka. 26 Pea mei he ngataʻanga ʻo ʻIsaka, mei hono potu hahake, ʻo aʻu ki he potu ki lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Sepuloni. 27 Pea mei he ngataʻanga ʻo Sepuloni, mei hono potu hahake, ʻo aʻu ki pe potu ki lulunga, ko e tofiʻa ia ʻo Kata. 28 Pea ko e ngataʻanga ʻo Kata, ʻi hono potu fakatonga, ʻe fai atu ki he tonga ʻo ngata mai mei Tema, ʻo aʻu ki he ngaahi vai ʻi Melipa Ketesi, mo e vaitafe ʻoku tafe atu ki he Tahi Lahi. 29 “Ko eni ia, ʻae fonua ʻaia te mou vahevahe ʻi he talotalo ki ai, ko e tofiʻa ʻoe ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, pea ko honau tofiʻa eni,” ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua.
30 ¶ Pea ko e ngaahi fua eni ʻoe kolo ʻi hono potu tokelau, ko hono fua ko e fā afe mo e nimangeau. 31 Pea ʻe ui ʻaki ʻae hingoa ʻoe ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, ʻae ngaahi matapā ʻoe kolo: ko e matapā ʻe tolu ki he tokelau; ko e matapā ʻe taha kia Lupeni, mo e matapā ʻe taha kia Siuta, pea mo e matapā ʻe taha kia Livai. 32 Pea ko hono potu fakahahake, ko e fā afe mo e nimangeau: pea ʻe tolu ʻa hono matapā; ko e matapā ʻe taha kia Siosefa, mo e matapā ʻe taha kia Penisimani, pea mo e matapā ʻe taha kia Tani. 33 Pea ko hono fua ki he potu ki tonga, ko e fā afe mo e nimangeau; pea ʻe tolu ʻa hono matapā; ko e matapā ʻe taha kia Simione, mo e matapā ʻe taha kia ʻIsaka, pea mo e matapā ʻe taha kia Sepuloni. 34 Pea ko hono potu ki lulunga, ko e fā afe mo e nimangeau; pea mo hono matapā ʻe tolu; ko e matapā ʻe taha kia Kata, mo e matapā ʻe taha kia ʻAseli, pea mo e matapā ʻe taha kia Nafitalai. 35 Ko hono fua takatakai naʻe meimei taha mano mo e valu afe: pea ʻe ui ʻae kolo mei he ʻaho ko ia ʻo fai ki mui, “Ko e ʻAfioʻanga ʻo Sihova.”