Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsikieli 27
27
1 ʻAe koloaʻia ʻa Taia. 26 Hono mātuʻaki fakatōkilalo ʻaupito.
Naʻe toe hoko foki ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē, “Ko eni, ʻe foha ʻoe tangata, ke ke fai ʻae tangilāulau koeʻuhi ko Taia; Pea ke pehē ki Taia, ʻa koe ʻoku tuʻu taupotu ki tahi, ko e fai fakatau ki he kakai mei he ngaahi motu lahi, ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua;
“ʻE Taia, ʻa koe kuo ke pehē ʻe koe,
Ko au ʻoku ou toulekeleka haohaoa.
‌ʻOku aʻu atu ho ngataʻanga ki he loto tahi,
pea kuo fakasanisaniʻi koe ke haohaoa ʻe hoʻo kau tufunga.
Kuo nau faʻu ho ngaahi vaka mei he ngaahi ʻakau ko e fea mei Sina:
kuo nau taʻanga mei he ngaahi sita ʻo Lepanoni ke ngaohi ʻae ngaahi fanā kiate koe.
Naʻe ngaohi mei he ʻoke ʻo Pesani hoʻo ngaahi fohe tauʻaʻalo;
naʻe ngaohi hoʻo ngaahi hekaʻanga ʻaki ʻae lei naʻe ʻomi mei he ngaahi motu ʻo Kitimi.
Naʻa ke fuka ʻaki ʻae tupenu lelei naʻe tuitui fakasanisani mei ʻIsipite;
ko e tupenu paʻuhiʻuhi mo e kulaʻahoʻaho
mei he ʻotu motu ʻo ʻIlisa ko ia naʻa ke kofuʻaki koe.
Ko e kakai ʻo Saitone mo ʻAvate ko hoʻo kau toutai ʻakinautolu;
pea ko hoʻo kakai poto ʻiate koe, ʻE Taia,
ko e kau fakahao vaka ʻakinautolu.
Ko e kakai mātuʻa ʻo Kepale mo hono kau poto ko e tufunga foʻu vaka ʻakinautolu: pea naʻe ʻiate koe ʻae vaka mei he tahi kotoa pē mo honau kakai,
ko hoʻo kau fai fakatau ʻakinautolu.
10 Ko hoʻo ngaahi matatau ko e kakai ia mei Peasia pea mo Soti pea mo Futi,
ko hoʻo kau toʻa ʻakinautolu;
naʻa nau tautau ʻiate koe ʻae pā pea mo e tatā ki he tau;
naʻa nau fakatupu ongoongolelei kiate koe.
11 Naʻe kau taha mo hoʻo kau tau ʻi hoʻo ngaahi ʻā ʻae kakai ʻo ʻAvate;
pea naʻe ʻi ho ngaahi fale leʻo māʻolunga ʻae kau Kamatini,
naʻa nau tautau takatakai pe ʻenau ngaahi pā ʻi he ngaahi ʻā;
kuo nau fakahaohaoa ʻekinautolu ho toulekeleka.
12 Naʻe fakatau meiate koe ʻe Tasisi, ko e meʻa ʻi he lahi ʻo hoʻo koloa kehekehe: naʻa nau fakatau ʻi hoʻo ngaahi fakatauʻanga ʻi he siliva, mo e ukamea, mo e tini, pea mo e pulu.
13 Ko hoʻo kau fakatau ʻa Savani, mo Tupale, pea mo Meseke, naʻa nau fakatau tangata, pea mo e ngaahi ipu palasa ʻi hoʻo fakatauʻanga.
14 Naʻe fakatau ʻae hoosi mo e kau heka hoosi, pea mo e miuli, ʻekinautolu mei he fale ʻo Tokalama.
15 Ko hoʻo kau fakatau ʻae kakai mei Tetani; naʻe fakatau mei ho nima ʻae ngaahi motu lahi; naʻa nau ʻomi meʻaʻofa kiate koe, ko e lei mo e ʻeponi.
16 Naʻe fakatau meiate koe ʻa Silia, koeʻuhi naʻe lahi ʻae meʻa naʻe ngaohi ʻiate koe; naʻa nau fakatauʻaki ʻekinautolu ʻae maka koloa, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tuitui fakasanisani, mo e tupenu lelei, mo e feo mo e makakikila.
17 Ko Siuta, mo e fonua ʻo ʻIsileli ko hoʻo kau fakatau ʻakinautolu: naʻa nau fakatauʻaki ʻae uite, mo e mula nanamu, mo e hana, mo e honi, mo e lolo, pea mo e paame.
18 Naʻe fakatau ʻa Tamasikusi ʻiate koe, koeʻuhi koe lahi ʻae meʻa naʻe ngaohi ʻiate koe, lahi ʻaupito ʻa hoʻo koloa; ʻi he uaine ʻo Helipone, pea mo e fulufuluʻi sipi hinehina.
19 Naʻe feʻaluʻaki foki ʻi ho ngaahi fakatauʻanga ʻa Tani, pea mo Savani: naʻe fakatau ʻiate koe ʻae ukamea ngingila, mo e sinamoni, mo e ʻakau namu kakala.
20 Naʻe fakatau ʻiate koe ʻe Tetani ʻae ngaahi kofu mahuʻinga ki he saliote.
21 Naʻe fakatau ʻiate koe ʻe ʻAlepea, mo e ngaahi ʻeiki ʻo Keta, ʻae fanga lami,
mo e fanga sipitangata pea mo e fanga kosi: ko ʻenau meʻa fakatau ʻanautolu ia.
22 Ko e kau fakatau ʻo Sipa mo Laama, ko hoʻo kau fakatau ʻakinautolu: naʻa nau fakatau ʻiate koe ʻae ngaahi ʻakau namu kakala mahuʻinga mo e ngaahi maka koloa, pea mo e koula.
23 Ko hoʻo kau fakatau ʻa Halani, mo Kane, mo ʻIteni, mo e kakai fakatau mei Sipa, mo ʻAsilia, pea mo Kilimati. 24 Ko hoʻo kau fakatau ʻakinautolu ni ʻi he ngaahi koloa kehekehe, ʻi he tupenu ki hoʻo meʻa fakatau.
25 Naʻe taʻanga ʻaki koe ʻe he ngaahi folau mei Tasisi ʻi ho potu fakatau:
pea naʻe fakakoloaʻi koe,
pea naʻe ngaohi koe ke ke nāunauʻia ʻaupito ʻi he ngaahi potu tahi ko ia.
26 ¶ “Kuo ʻave koe ʻe hoʻo kau tauʻaʻalo ki he ngaahi vai lahi:
kuo maumauʻi koe ʻi loto tahi ʻe he matangi hahake.
27 Pea ko hoʻo koloa,
mo ho fakatauʻanga,
mo hoʻo meʻa fakatau,
ko hoʻo kau toutai
mo hoʻo kau fakahao vaka,
mo e kakai foʻu vaka,
mo e kau fakatau ʻiate koe,
mo hoʻo kau tau kotoa pē ʻoku ʻiate koe,
pea mo e kakai kotoa pē ʻoku ʻi ho lotolotonga,
te nau ngalo ki loto tahi ʻi he ʻaho ʻe fakaʻauha ai koe.
28 ‌ʻE ngalulu ʻae ngaahi peau ʻi he pā mai
ʻae tangi ʻa hoʻo kau fakahao vaka.
29 Pea ʻe hifo mei honau vaka ʻakinautolu ʻoku tauʻaʻalo,
mo e kau toutai,
mo e kau fakahao vaka kotoa pē ʻi he tahi,
pea te nau tutuʻu ai;
30 Pea te nau hiki honau leʻo ke ongo atu kiate koe,
pea te nau tangi mamahi,
pea te nau lī hake ʻae efu ki honau ʻulu,
pea te nau olooloʻi ʻakinautolu ʻi he efuefu:
31 Pea te nau fakatelefua ʻaupito ʻakinautolu koeʻuhi ko koe,
mo nau ʻai ʻae tauangaʻa,
pea te nau tangi koeʻuhi ko koe ʻi he mamahi ʻo honau loto,
pea fai mo e tangilāulau fakamamahi.
32 Pea ʻi heʻenau mamahi, te nau fai ʻae tangilāulau koeʻuhi ko koe,
ʻonau tangi mamahi koeʻuhi ko koe ʻo pehē,
‘Ko e kolo fē ʻoku hangē ko Taia,
kuo maumauʻi ʻi he loto tahi?
33 Naʻa ke fakamahu ʻae kakai tokolahi ʻi he ngaahi meʻa
naʻe fetuku meiate koe ki he ngaahi potu tahi;
naʻa ke fakakoloa ʻae ngaahi tuʻi ʻo māmani,
ʻi he lahi ʻo hoʻo koloa mo hoʻo meʻa fakatau.
34 ‌ʻI he ʻaho ko ia ʻe maumauʻi koe ʻe he ngaahi peau
ʻi he loloto ʻoe ngaahi vai,
ʻe hinga ai mo koe ʻa hoʻo koloa
mo hoʻo kakai kotoa pē.’
35 “ʻE ofo ʻiate koe ʻae kakai kotoa pē ʻi he ngaahi ʻotu motu,
pea ʻe manavahē lahi honau kau pule,
te nau mata kehe ʻi heʻenau puputuʻu.
36 ‌ʻE fakaʻiseʻisa ʻae kau fakatau koloaʻia ʻi he kakai kiate koe:
te ke hoko koe ko e meʻa fakaʻulia;
pea ʻe ʻikai te ke toe ʻi ai ʻo taʻengata.”