Tongan Bible (Revised West Version) ʻEkisotosi 38
38
1 Ko e feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu. 8 Ko e sene palasa 9 Ko e lotoʻā. 21 Ko hono lau ʻoe meʻa naʻe ʻatu ʻe he kakai.
Pea naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe hongofulu ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe hongofulu ʻa hono māukupu; naʻe potupotu tatau ia; pea ko e hanga ʻe ono ʻa hono māʻolunga. Pea naʻa ne ngaohi hono ngaahi nifo ʻo ia, ʻi hono tuliki ʻe fā; ko hono ngaahi nifo, naʻe ʻi he meʻa ko ia pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae palasa. Pea naʻa ne ngaohi ʻae nāunau kotoa pē ʻoe feilaulauʻanga, ʻae ngaahi ipu, mo e ngaahi huo, mo e ngaahi ipu luoluo, mo e ngaahi huhu ʻoe kakano, mo e ngaahi ʻaiʻanga afi; ko hono ngaahi meʻa kotoa pē naʻe ngaohi ʻaki ʻae palasa. Pea naʻa ne ngaohi ki he feilaulauʻanga ʻae meʻa vangavanga palasa ʻi lalo ʻi hono ngataʻanga ki lalo, ʻo aʻu hifo ki hono lotolotonga ʻo ia. Pea ne haka ʻae kavei ʻe fā ki he tuliki ʻe fā ʻoe meʻa vangavanga palasa ke ʻai ki ai ʻae ongo haʻamo. Pea naʻa ne ngaohi ʻae ongo haʻamo ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, pea ʻaofi ia ʻaki ʻae palasa. Pea naʻa ne ʻai ʻae ongo ʻakau ki he kavei ʻi he potu ʻe ua ʻoe feilaulauʻanga, ke haʻamo ʻaki ia: naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae laupapa ke luoluo, ʻi loto.
¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae sene ʻaki ʻae palasa, mo hono tuʻunga ʻo ia ʻaki ʻae palasa, ʻoe ngaahi sioʻata ʻae kau fefine naʻe kātoa fakafaʻahinga ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
¶ Pea naʻa ne ngaohi hono lotoʻā: pea ko e puipui tautau ki he potu tonga ʻo hanga ki tonga ko e tupenu tuʻovalevale, ko e hanga ʻe uangeau: 10 Naʻe uofulu honau pou, pea uofulu mo honau tuʻunga palasa: ko e ngaahi tautauʻanga ʻoe ngaahi pou mo honau ngaahi tākai ko e siliva: 11 Pea ko e puipui tautau ki he potu tokelau, ko e hanga ʻe uangeau, naʻe uofulu honau ngaahi pou, pea uofulu mo honau tuʻunga palasa; ko e ngaahi tautauʻanga ʻoe ngaahi pou mo honau ngaahi tākai ko e siliva. 12 Pea ko e puipui tautau ki he potu lulunga ko e hanga ʻe teau, pea hongofulu honau pou, pea hongofulu mo honau tuʻunga: ko e ngaahi tautauʻanga ʻoe pou mo honau tākai ko e siliva. 13 Pea ko e puipui ʻoe potu ki he hopoʻangalaʻā ko e hanga ʻe teau. 14 Ko e meʻa tautau ki he potu ʻe taha ʻoe matapā ko e hanga ʻe tolungofulu; pea tolu honau pou, pea tolu mo honau tuʻunga. 15 Pea ki hono potu ʻe taha ʻoe matapā ʻoe lotoʻā, ʻi he nima ni, mo e nima na, naʻe ʻi ai ʻae meʻa tautau ko e hanga ʻe tolungofulu: pea tolu honau pou, pea tolu mo honau tuʻunga. 16 Ko e ngaahi puipui tautau kotoa pē ʻo takatakai ʻi he lotoʻā naʻe ngaohi ʻaki ʻae tupenu tuʻovalevale. 17 Pea ko e ngaahi tuʻunga ki he ngaahi pou ko e palasa ia: ko e ngaahi tautauʻanga, ʻoe ngaahi pou mo honau ngaahi tākai ko e siliva ia: pea naʻe ʻaofi ʻaki ʻae ngaahi ʻuluʻi pou ʻae siliva: pea tākai ʻaki ʻae siliva ʻae ngaahi pou kotoa pē ʻoe lotoʻā. 18 Pea ko e puipui tautau ki he matapā ʻoe lotoʻā ko e ngāue ʻae tuitui, ko e lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale: pea ko e hanga ʻe fāngofulu hono lōloa, pea ko hono māʻolunga fakamāukupu, ko e hanga ʻe hongofulu, ʻo fakatatau ki he ngaahi puipui tautau ʻoe lotoʻā. 19 Pea naʻe fā honau pou, pea fā honau tuʻunga palasa: ko e siliva honau ngaahi tautauʻanga, pea ko e ʻaofi ʻo honau ngaahi ʻuluʻi pou, mo honau ngaahi tākai, ko e siliva. 20 Pea ko e ngaahi faʻo kotoa pē ʻoe fale fehikitaki, mo e lotoʻā takatakai, ko e palasa ia.
21 ¶ Ko eni hono lau ʻoe meʻa ʻoe fale fehikitaki, ʻio, ʻoe fale fehikitaki ʻoe fuakava, ʻo hangē ko ia naʻe lau, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa Mōsese, ki he ngāue ʻae kau Livai, ʻi he nima ʻo ʻItama, ko e foha ʻo ʻElone ko e taulaʻeiki. 22 Pea ko Pesalili ko e foha ʻo Uli ko e foha ʻo Hua, ʻi he faʻahinga ʻo Siuta, naʻa ne ngaohi ʻae meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kia Mōsese. 23 Pea naʻe ʻiate ia ʻa ʻAholiapi, ko e foha ʻo ʻEhisamaki, ʻi he faʻahinga ʻo Tani, ko e tufunga tātā, ko e tangata ngāue fakapotopoto, pea poto ke fai teunga ʻi he lanumoana, mo e paʻuhiʻuhi, mo e kulaʻahoʻaho, mo e tupenu tuʻovalevale. 24 Ko e koula kotoa pē naʻe fakakau ki he ngāue ʻi he ngaahi ngāue kotoa pē ʻoe potu māʻoniʻoni, ʻio, ʻae koula naʻe ʻatu, ko e taleniti ʻe uofulu ma hiva, mo e sikeli ʻe fitungeau, mā tolungofulu, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale tapu. 25 Pea ko e siliva ʻokinautolu naʻe lau ʻi he kakai fakataha, ko e taleniti ʻe teau, mo e sikeli ʻe taha afe ma fitungeau, mā fitungofulu ma nima, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale tapu: 26 Ko e pika ʻe taha ki he tangata kotoa pē, ʻaia ko e vaeuaʻanga ʻoe sikeli, ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale tapu, kiate kinautolu taki taha naʻe ʻalu ke lau, naʻe uofulu taʻu ʻene motuʻa, ʻo fai hake, ʻae kau tangata ʻe toko ono kilu mo e toko tolu afe, mo e toko nimangeau, mo e toko nimangofulu. 27 Pea naʻe haka ʻaki ʻae taleniti siliva ʻe teau, ʻae ngaahi tuʻunga pou ʻoe fale tapu, pea mo e ngaahi tuʻunga ʻoe meʻa puipui; ko e tuʻunga ʻe teau ʻi he taleniti ʻe teau, ko e taleniti ʻe taha ki he tuʻunga ʻe taha. 28 Pea ko e sikeli ʻe taha afe ma fitungeau ma fitungofulu ma nima, naʻa ne ngaohi ʻaki ʻae ngaahi tautauʻanga ki he ngaahi pou, ʻo ne ʻaofi ʻae ngaahi ʻuluʻi pou, ʻo tākai ʻaki ia. 29 Pea ko e palasa ʻoe ngaahi meʻaʻofa ko e taleniti ʻe fitungofulu, mo e sikeli ʻe ua afe ma fāngeau. 30 Pea naʻa ne ngaohi ʻaki ia ʻae ngaahi tuʻunga ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, mo e feilaulauʻanga palasa mo e meʻa vangavanga palasa ki ai, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē ʻoe feilaulauʻanga, 31 Pea mo e ngaahi tuʻunga ʻoe lotoʻā takatakai, mo e ngaahi tuʻunga ʻoe matapā ʻoe lotoʻā, mo e ngaahi faʻo kotoa pē ʻoe fale fehikitaki, mo e ngaahi faʻo kotoa pē ʻoe lotoʻā ʻo ʻosi takatakai.