6
1 Ko e anga ʻoku totonu ke fai ʻe he fānau ki heʻenau mātuʻa, 5 Mo e kau tamaioʻeiki ki honau ngaahi ʻeiki. 10 Ko ʻetau moʻui ke fai ʻae tau, 12 ʻIkai pe ki he kakano mo e loto, ka ki he ngaahi fili fakalaumālie. 13 Ko e mahafu kotoa ʻoe Kalisiano, 18 Mo hono ngāue totonu ʻaki. 21 Ko e fakaongolelei ʻo Tikiko.
‌ʻAe fānau, mou talangofua ki hoʻomou mātuʻa ʻi he ʻEiki: he ʻoku totonu eni. “Fakaʻapaʻapa ki hoʻo tamai mo hoʻo faʻē;” ko e ʻuluaki fekau ia ʻoku ʻi ai ʻae talaʻofa; “Koeʻuhi ke lelei kiate koe, pea koeʻuhi ke ke moʻui fuoloa ai ʻi he fonua.” Pea ko kimoutolu, ʻae ngaahi tamai, ʻoua naʻa mou fakatupu lili ki hoʻomou fānau: kae tauhi ʻakinautolu ʻi he akonaki mo e fakapoto ki he ʻEiki. ‌ʻAe kau tamaioʻeiki, mou talangofua ki homou ngaahi ʻeiki fakamaama, ʻi he manavahē mo e tetetete, ʻi he fakamoʻomoʻoni ʻo homou loto, ʻo hangē ko e fai kia Kalaisi; ‌ʻIkai ʻi he ngāue fakamamata pē, ʻo hangē ko e kau fakamālie ki he tangata; kae taau mo e kau tamaioʻeiki ʻa Kalaisi, ʻo fai ʻae finangalo ʻoe ʻOtua mei he loto; ‌ʻO fai loto lelei pe ʻae ngāue, ki he ʻEiki, kae ʻikai ki he tangata: Pea ʻilo ko e ngāue lelei ko ia ʻe taki taha fai ʻe he tangata, ko ia ia te ne maʻu mei he ʻEiki, pe ko ha pōpula ia pe ko e tauʻatāina. Pea ko kimoutolu, ʻae ngaahi ʻeiki, ke mou fai ʻae ngaahi meʻa pehē kiate kinautolu, ʻo tuku ʻa e faʻa tautea: he ʻoku mou ʻilo ʻoku ai homou ʻEiki ʻi he langi; pea ʻoku ʻikai ʻiate ia ha filifilimānako. 10 Ngata, ʻe hoku kāinga, mou mālohi ʻi he ʻEiki, pea ʻi he lahi ʻo ʻene māfimafi. 11 ‌ʻAi kiate kimoutolu ʻae mahafutau kotoa ʻoe ʻOtua, koeʻuhi ke mou faʻa tuʻu hake ki he ngaahi tuʻutuʻuni kākā ʻae tēvolo. 12 He ʻoku ʻikai ko ʻetau fangatua mo e kakano mo e toto, ka ki he ngaahi pule, mo e ngaahi mālohi, mo e kau pule ʻoe fakapoʻuli ʻoe māmani, mo e kau laumālie kovi ʻi he ngaahi potu ʻi ʻolunga. 13 Ko ia ke toʻo ʻae mahafutau kotoa ʻoe ʻOtua, koeʻuhi ke mou faʻa tuʻu ai ʻi he ʻaho ʻoe kovi, pea hili hono ikuʻi kotoa pē, kae tuʻu pe. 14 Ko ia ke mou tuʻu kuo nonoʻo ʻaki ʻae moʻoni ʻae konga loto, pea ʻai ki he fatafata ʻae sifa ko e māʻoniʻoni; 15 Pea mou topuvaʻe ʻaki ʻae teuteu ʻoe ongoongolelei ʻoe melino; 16 Ai kituʻa ʻi he meʻa kotoa pē ʻae pā ʻoe tui, ʻaia te mou faʻa tāmate ʻaki ʻae ngaahi ngahau vela kotoa pē ʻoe tokotaha kovi. 17 Pea ʻai mo e tatā ʻoe fakamoʻui, mo e heletā ʻoe Laumālie, ʻaia ko e folofola ʻae ʻOtua: 18 ‌ʻO lotu maʻuaipē ʻi he ngaahi lotu kotoa pē mo e lotu tāumaʻu ʻi he Laumālie, pea leʻo ki ai ʻi he faʻa fakakukafi, mo e hūfia ʻae kāinga māʻoniʻoni kotoa pē; 19 Pea koeʻuhi ko au, ke foaki ʻae lea kiate au, koeʻuhi ke u mafaʻa mālohi pe hoku ngutu, ke u fakaʻilo atu ʻae meʻa fakalilolilo ʻoe ongoongolelei, 20 ‌ʻAia kuo haʻisia ai au ko hono faifekau: koeʻuhi ke u lea mālohi ai au, ʻo taau mo e lea ʻoku totonu. 21 Ka koeʻuhi ke mou ʻilo ʻae meʻa ʻoku kau kiate au, mo ia ʻoku ou fai, ko Tikiko, ko e kāinga ʻofeina mo e faifekau angatonu ʻi he ʻEiki, ʻe fakaʻilo ʻe ia ʻae meʻa kotoa pē kiate kimoutolu: 22 ‌ʻAia kuo u fekau atu ai ia kiate kimoutolu ʻi he meʻa ni, koeʻuhi ke mou ʻilo ʻemau nofo ni, pea koeʻuhi ke ne fakafiemālie ki homou loto. 23 Ke ʻi he ngaahi kāinga ʻae melino, mo e ʻofa, mo e tui, mei he ʻOtua ko e Tamai pea mo e ʻEiki ko Sisu Kalaisi. 24 Ke ʻiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻofa moʻoni ki hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ʻae ʻaloʻofa. ʻEmeni.