27
1 ʻOku fekau ki he kakai ke tohi ʻae fono ki he ngaahi maka, 5 Pea ke fokotuʻu ʻae feilaulauʻanga ʻi he ngaahi maka kotoa. 11 ʻOku vaeua ʻae ngaahi faʻahinga ʻi Kelisimi mo Ipale. 14 ʻOku fakahā ʻi Ipale ʻae ngaahi malaʻia.
Pea naʻe fekau ʻe Mōsese mo e kau mātuʻa ʻo ʻIsileli ki he kakai, ʻo pehē, “Tauhi ʻae ngaahi fekau kotoa pē ʻaia ʻoku ou fekau kiate kimoutolu he ʻaho ni. Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he ʻaho ko ia te mou ʻalu ai ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani ki he fonua ʻaia ʻoku foaki kiate koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua, te ke fokotuʻu ai ʻae ngaahi maka lahi maʻau, pea ke ʻaofi ʻaki ia ʻae lahe: Pea te ke tohi ki ai ʻae ngaahi lea kotoa pē ʻoe fono ni, ʻoka hili hoʻo hoko ki he kauvai, koeʻuhi ke ke ʻalu ʻo hoko ki he fonua ʻaia ʻoku foaki ʻe Sihova ko ho ʻOtua, ko e fonua ʻoku mahutāfea ʻi he huʻahuhu mo e honi; ʻo hangē ko ia kuo talaʻofa kiate koe ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo hoʻo ngaahi tamai. Ko ia ʻe hoko ʻo pehē, ʻi hoʻomou ʻalu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani, te mou fokotuʻu ʻae ngaahi maka ni, ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kimoutolu he ʻaho ni, ʻi he moʻunga ko Ipale, pea te ke ʻaofi ʻaki ia ʻae lahe. Pea te ke fokotuʻu ʻi ai ʻae feilaulauʻanga kia Sihova ko ho ʻOtua, ko e feilaulauʻanga maka: ʻoua naʻa ke hiki ki ai ha toki ukamea. Ke ke fokotuʻu ʻae feilaulauʻanga kia Sihova ko ho ʻOtua ʻaki ʻae ngaahi foʻi maka kotoa: pea te ke ʻatu ʻi ai ʻae ngaahi feilaulau tutu kia Sihova ko ho ʻOtua: Pea te ke ʻatu ai ʻae ngaahi feilaulau fakamelino, pea ke kai ʻi ai, pea ke fiefia ʻi he ʻao ʻo Sihova ko ho ʻOtua. Pea te ke tohi ki he ngaahi maka ʻae ngaahi lea kotoa pē ʻoe fono ni ke ʻilongofua.”
¶ Pea naʻe lea ʻa Mōsese mo e kau taulaʻeiki mo e kau Livai ki ʻIsileli kotoa pē, ʻo pehē, “ʻE ʻIsileli ke ke vakai, mo ke tokanga; kuo ke hoko he ʻaho ni ko e kakai ʻa Sihova ko ho ʻOtua. 10 Ko ia ke ke fai talangofua ai ki he leʻo ʻo Sihova ko ho ʻOtua, pea fai ki heʻene ngaahi fekau mo ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, ʻaia ʻoku ou fekau kiate koe he ʻaho ni.”
11 ¶ Pea naʻe fekau ʻe Mōsese ki he kakai ʻi he ʻaho ko ia, ʻo pehē, 12 “Ko kinautolu eni ʻe tuʻu ʻi he moʻunga ko Kelisimi ke tāpuakiʻi ʻae kakai, ʻi hoʻomou hoko atu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani; ko Simione, mo Livai, mo Siuta, mo ʻIsaka, mo Siosefa, mo Penisimani: 13 Pea ko kinautolu eni ʻe tuʻu ʻi he moʻunga ko Ipale ke fakamalaʻia; ko Lupeni, mo Kata, mo ʻAseli, mo Sepuloni, mo Tani, mo Nafitali. 14 Pea ʻe lea ʻae kau Livai, ʻo tala ʻaki ʻae leʻo lahi ki he kau tangata kotoa pē ʻo ʻIsileli, 15 ‌ʻE malaʻia ʻae tangata ʻaia ʻoku ne ngaohi ha meʻa fakatātā kuo tā pe haka, ko e meʻa fakalielia kia Sihova, ko e ngāue ʻae nima ʻoe tufunga, pea ʻoku ne tuku ia ʻi he potu lilo. Pea ʻe tali ʻe he kakai kotoa pē ʻo pehē, ʻEmeni. 16 Ke malaʻia ia ʻaia ʻoku ʻikai fakaʻapaʻapa ki heʻene tamai pe ki heʻene faʻē. Pea ʻe lea pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 17 Ke malaʻia ia ʻoku ne hiki ʻae fakangata fonua ʻo hono kaungāʻapi. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 18 Ke malaʻia ia ʻaia ʻoku ne fakahēʻi ʻae kui mei he hala. Pea ʻe lea pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 19 Ke malaʻia ia ʻoku ne fakahalaʻi ʻae fakamaauʻi ʻoe muli, mo e tamai mate, mo e uitou. Pea ʻe lea pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 20 Ke malaʻia ia ʻoku mohe mo e ʻunoho ʻo ʻene tamai; he ʻoku ne fakatelefua ʻene tamai. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 21 Ke malaʻia ia ʻoku mohe mo ha manu. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 22 Ke malaʻia ia ʻoku mohe mo hono tuofefine, ko e ʻofefine ʻa ʻene tamai, pe ko e tama ʻa ʻene faʻē. Pea ʻe lea pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 23 Ke malaʻia ia ʻoku mohe mo ʻene faʻē ʻi he fono. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 24 Ke malaʻia ia ʻoku ne taaʻi fakalilolilo ʻa hono kaungāʻapi. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 25 Ke malaʻia ia ʻaia ʻoku ne toʻo ʻae totongi ke tāmateʻi ʻae tokotaha ʻoku angatonu. Pea ʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni. 26 Ke malaʻia ia ʻaia ʻoku ʻikai te ne fakamoʻoni ʻae lea kotoa pē ʻoe fono ni ke fai ki ai. Pea ʻe lea pehē ʻe he kakai kotoa pē, ʻEmeni.