8
1 Ko e enginaki ke talangofua koeʻuhi ko e fai lelei ʻae ʻOtua kiate kinautolu.
“Ko e ngaahi fekau kotoa pē ʻaia ʻoku ou fekau kiate koe he ʻaho ni ke mou tokanga ki ai ʻo fai, koeʻuhi ke mou moʻui, pea tupu ʻo tokolahi, pea ʻalu atu ʻo maʻu ʻae fonua ʻaia naʻe fuakava ai ʻe Sihova ki hoʻomou ngaahi tamai. Pea te ke manatu ki he hala kotoa pē ʻaia naʻe tataki ai koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua ʻi he taʻu ʻe fāngofulu ni ʻi he toafa, ke fakaangavaivaiʻi koe, ke ʻahiʻahiʻi koe, pea ke ʻilo ʻaia kotoa pē naʻe ʻi ho loto, pe te ke tauhi ki heʻene ngaahi fekau, pe ʻikai. Pea naʻa ne fakavaivaiʻi koe, ʻo ne tuku koe ke ke fiekaia, pea naʻa ne fafanga ʻaki koe ʻae mana, ʻaia naʻe ʻikai te ke ʻilo, pea naʻe ʻikai ʻilo ʻe hoʻo ngaahi tamai; koeʻuhi ke ne fakahā kiate koe ʻoku ʻikai moʻui ʻae tangata ʻi he mā pe, ka ʻoku moʻui ʻae tangata ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku haʻu mei he fofonga ʻo Sihova. Naʻe ʻikai fakaʻaʻau ʻo motuʻa ho ngaahi kofu, pea naʻe ʻikai fufula ho vaʻe, ʻi he taʻu ni ʻe fāngofulu. Pea te ke tokanga mo ʻilo ʻi ho loto foki, ʻoku hangē ko e tautea ʻe he tangata hono foha, ʻoku pehē pe ʻae tautea koe ʻe Sihova ko ho ʻOtua. Ko ia, ke ke tauhi ʻae ngaahi fekau ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ke ʻalu ʻi hono ngaahi hala, pea ke manavahē kiate ia. He ko Sihova ko ho ʻOtua ʻoku ne ʻomi koe ki he fonua lelei, ko e fonua ʻoe ngaahi vaitafe, ʻoe ngaahi matavai mo e loloto ʻoku tupu mei he ngaahi luo mo e ngaahi moʻunga; Ko e fonua ʻoe uite mo e paʻale, mo e ngaahi vaine, mo e ʻakau ko e fiki, mo e pomikanite; ko e fonua ʻoe ʻakau ko e ʻolive fai lolo, mo e honi; Ko e fonua ke ke kai mā taʻehahonge, ʻe ʻikai te ke masiva ʻi ha meʻa ʻe taha ʻi ai; ʻae fonua ʻoku maka ʻaki ʻae ʻaione, pea te ke keli mei hono ngaahi moʻunga ʻae palasa. 10 ‌ʻOka ke ka kai ʻo mākona, te ke toki fakafetaʻi kia Sihova ko ho ʻOtua koeʻuhi ko e fonua lelei ʻaia kuo ne foaki kiate koe. 11 “Vakai ke ʻoua naʻa ke fakangaloʻi ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻi he liʻaki ʻo ʻene ngaahi fekau, mo ʻene ngaahi fakamaau, mo ʻene ngaahi tuʻutuʻuni, ʻaia ʻoku ou fekau kiate koe he ʻaho ni: 12 Telia naʻa hili hoʻo kai ʻo mākona, pea kuo ke langa hao ngaahi fale lelei, ʻo nofo ai; 13 Pea kuo tupu ʻo lahi hoʻo fanga manu lalahi mo hoʻo fanga manu siʻi, pea kuo tupu ʻo lahi hoʻo siliva mo hoʻo koula, pea kuo tupu ʻo lahi ʻae meʻa kotoa pē ʻoku ke maʻu; 14 Pea toki hiki hake ho loto, pea ke fakangalongaloʻi ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻaia naʻa ne ʻomi koe kituaʻā mei he fonua ko ʻIsipite, mei he fale ʻoe pōpula; 15 ‌ʻAia naʻa ne tataki atu koe ʻi he fuʻu toafa lahi mo fakamanavahē ko ia, ʻaia naʻe ʻi ai ʻae ngaahi ngata vela, mo e ngaahi sikopio, mo e laʻāina, pea naʻe ʻikai ha vai ʻi ai; ʻaia naʻa ne ʻomi vai kiate koe mei he maka afi; 16 ‌ʻAia naʻa ne fafangaʻi koe ʻi he toafa ʻaki ʻae mana, ʻaia naʻe ʻikai ʻilo ʻe hoʻo ngaahi tamai, koeʻuhi ke ne fakavaivaiʻi koe, pea koeʻuhi ke ne ʻahiʻahiʻi koe, ke fai lelei kiate koe ʻi ho ikuʻanga: 17 Pea telia naʻa ke pehē ʻi ho loto, Ko hoku mālohi mo e mafai ʻo hoku nima kuo ne lavaʻi ʻae ngaahi koloa ni maʻaku. 18 Ka ke manatu koe kia Sihova ko ho ʻOtua: he ko ia ia ʻoku ne foaki kiate koe ʻae mafai ke maʻu ʻae koloa, koeʻuhi ke ne fakamaʻu ʻene fuakava ʻaia naʻa ne fuakava ai ki hoʻo ngaahi tamai, ʻo hangē ko ia he ʻaho ni. 19 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau ʻoku ke fakangalongaloʻi ʻa Sihova ko ho ʻOtua, ʻo ʻalu ʻo muimui ʻi he ngaahi ʻotua 20 Hangē ko e ngaahi kakai ʻoku fakaʻauha ʻe Sihova mei homou ʻao, ʻe pehē pe hoʻomou ʻauha; ko e meʻa ʻi hoʻomou taʻefietalangofua ki he leʻo ʻo Sihova ko homou ʻOtua.