8
1 ʻI he kato fuaʻi ʻakau ʻoe faʻahitaʻu mafana ʻoku fakahā ʻoku ofi ʻae ngataʻanga ʻo ʻIsileli. 4 ʻOku valokiʻi ʻae fakamālohi. 11 ʻOku fakaʻilo ʻae honge folofola.
‌ʻOku pehē hono fakahā mai kiate au ʻe he ʻEiki ko e ʻOtua: pea vakai, ko e kato fuaʻi ʻakau ʻoe faʻahitaʻu mafana.
Pea naʻa ne pehē, “ʻAmosi, Ko e hā ʻoku ke mamata ai?”
Pea u pehē, “Ko e kato fuaʻi ʻakau ʻoe faʻahitaʻu mafana.”
Pea naʻe pehē ʻe Sihova kiate au,
“Kuo hoko hono ngataʻanga ki hoku kakai ko ʻIsileli;
ʻe ʻikai te u toe laka ʻiate kinautolu.”
‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua, “ʻE hoko ʻae ngaahi hiva ʻoe fale tapu, ko e tangi fakalōloa ʻi he ʻaho ko ia:
ʻe lahi ʻae ʻangaʻanga ʻi he potu kotoa pē; ʻe lī ʻakinautolu kituʻa ʻi he fakalongo pē.
Fanongo eni, ʻakimoutolu ʻoku folo hifo ʻae paea,
ʻio, ke fakaʻosi ʻae kakai masiva mei he fonua,
‌ʻO pehē, ‘ʻE ʻosi ʻafē ʻae māhina foʻou, ka tau fakatau koane?
Pea mo e ʻaho tapu, ka tau vakili ʻae uite,
ʻo fakasiʻisiʻi ʻae efa, pea fakalahi ʻae sikeli,
pea fakakehe ʻae meʻa fua tautau ʻi he kākā?
Pea ke tau fakatau ʻae kakai masiva ʻaki ʻae siliva,
pea mo e paea ʻaki ha topuvaʻe:
pea ke fakatau ʻae uite kovi?’ ”
Kuo fuakava ʻaki ʻe Sihova ʻae lelei ʻo Sēkope,
“Ko e moʻoni ʻe ʻikai ngalo ʻiate au ʻenau ngaahi ngāue ʻo lauikuonga.
‌ʻIkai ʻe tetetete ʻae fonua koeʻuhi ko eni,
pea taki taha tangi ʻaia ʻoku nofo ʻi ai?
Pea ʻe tupu kātoa ia ʻo hangē ko e lōmaki;
pea ʻe lī ia kituʻa ʻo melemo, hangē ko e malofa ʻi ʻIsipite.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua, “ʻe hoko ʻi he ʻaho ko ia,
te u pule ke tō ʻae laʻā ʻi he hoʻatāmālie,
pea te u fakapoʻuliʻi ʻa māmani ʻi he kei ʻaho ʻaupito:
10 Pea te u liliu hoʻomou ngaahi kātoanga ko e tangi,
pea mo hoʻomou hiva kotoa pē ki he tangilāulau;
pea te u ʻomi ʻae tauangaʻa ki homou kongaloto kotoa pē,
pea ʻe tekefua ʻae ʻulu kotoa pē;
pea te u ngaohi ia ke hangē ko e tangi koeʻuhi ko e pele pe taha,
pea ko hono ngataʻanga ke hangē ko e ʻaho ʻoe mamahi kona.
11 Vakai, ʻoku hoko ʻae ngaahi ʻaho,” ʻoku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua,
“ʻAia te u fekau ʻae honge ki he fonua,
kae ʻikai ko e honge mā,
pe ko e fieinu vai,
ka ko e fanongo ki he ngaahi folofola ʻa Sihova:
12 Pea te nau ʻāuhē mei he tahi ki he tahi,
pea mei he tokelau ki hahake,
te nau lele fano pe ke kumi ʻae folofola ʻa Sihova,
ka ʻe ʻikai te nau ʻilo ia.
13 ‌ʻI he ʻaho ko ia ʻe pongia ʻae kau taʻahine hoihoifua,
mo e kau talavou ʻi he fieinu.
14 Ko kinautolu ʻoku fuakava ki he angahala ʻa Samēlia,
pea lea pehē, ‘ʻOku moʻui ho ʻotua, ʻe Tani;’
pea ‘Ko e anga ʻo Peasipa ʻoku moʻui;’
te nau tō, pea ʻe ʻikai te nau toetuʻu ʻo lauikuonga.”