6
1 Ko e holi ʻoe kau ʻaposetolo ke maʻu ʻe he kakai masiva ʻae meʻakai ki he sino, ka nau tokanga foki ke tufaki ʻae folofola ʻae ʻOtua, ko e meʻakai ki he laumālie, 3 ʻOku fakanofo ʻae kau tangata ʻe toko fitu kuo fili ki he ngāue ʻoe tokoni. 5 Ko honau tokotaha ko Setiveni, ko e tangata kuo fonu ʻi he tui, mo e laumālie Māʻoniʻoni. 12 ʻOku puke ia ʻekinautolu naʻe fakakikihi mo ia, 13 Pea ʻoku nau fakaʻilo loi kiate ia kuo ne lea kovi ki he fono mo e falelotu lahi.
Pea ʻi he ngaahi ʻaho ko ia, ʻi he tupu ʻo tokolahi ʻae kau ākonga, naʻe tupu ʻi he kau ʻElinisitō ʻae lāunga ki he kau Hepelū, koeʻuhi naʻe taʻetokangaʻi ʻenau kau fefine kuo mate honau ʻunoho, ʻi he tufa naʻe fai ʻi he ʻaho kotoa pē. Pea naʻe fekau ʻe he toko hongofulu ma toko ua ke fakataha mai ʻae kau ākonga, ʻonau pehē, “ʻOku ʻikai taau ke mau liʻaki ʻae folofola ʻae ʻOtua, kae tokonaki ki he ngaahi keinangaʻanga. Pea ko eni, ʻe kāinga, mou fili meiate kimoutolu ʻae kau tangata ongoongoleleiʻia ʻe toko fitu, ʻoku pito ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni mo e poto, ke mau fakanofo ʻakinautolu ki he ngāue ni. Ka te mau tuku ʻakimautolu maʻuaipē ki he lotu, pea mo e malangaʻaki ʻae folofola.”
¶ Pea naʻe lelei ʻae lea ko ia ki he kakai kotoa pē: pea naʻa nau fili ʻa Setiveni, ko e tangata naʻe pito ʻi he tui mo e Laumālie Māʻoniʻoni, mo Filipe, mo Pikolo, mo Nikanoolo, mo Taimoni mo Pamina, mo Nikola ko e ului ki he lotu fakaSiu mei ʻAniteoke: ‌ʻAia naʻa nau omi ki he ʻao ʻoe kau ʻaposetolo: pea hili ʻenau lotu, naʻe ʻai honau nima kiate kinautolu. Pea naʻe mafola ʻae folofola ʻae ʻOtua; pea naʻe fakatokolahi ʻaupito ʻae kau ākonga ʻi Selūsalema; pea talangofua ki he tui ʻae fuʻu tokolahi ʻoe kau taulaʻeiki. Pea kuo pito ʻa Setiveni ʻi he tui mo e mālohi, naʻe fai ʻe ia ʻae meʻa fakaofo mo e ngaahi mana lahi, ʻi he ʻao ʻoe kakai. Pea naʻe tuʻu ʻae niʻihi ʻi he falelotu, ʻaia ʻoku ui ko e falelotu ʻoe Lipataine, mo e kau Sailine, mo e kau ʻAlekisānitia, mo kinautolu mei Silisia, mo ʻEsia, pea naʻa nau fakakikihi mo Setiveni. 10 Pea naʻe ʻikai te nau faʻa tali ʻae poto mo e loto naʻa ne leaʻaki. 11 Pea naʻa nau toki fakalotoʻi ʻae kau tangata, ke nau pehē, “Kuo mau fanongo ki heʻene leaʻaki ʻae lea kovi kia Mōsese, pea mo e ʻOtua.” 12 Pea naʻa nau ueʻi ʻae kakai, mo e mātuʻa, mo e kau tangata tohi, ke nau feʻohofi ʻo puke ia, ʻo ʻomi ki he kau fakamaau, 13 Pea naʻa nau ʻomi ʻae kau fakamoʻoni loi, ke nau pehē, “ʻOku ʻikai tuku ʻe he tangata ni ʻene lea kovi ki he potu māʻoniʻoni, pea mo e fono: 14 He kuo mau fanongo ki heʻene pehē, Ko e Sisu ni ʻo Nāsaleti, ʻe fakaʻauha ʻe ia ʻae potu ni, pea fakakehe ʻae ngaahi ngāue naʻe foaki ʻe Mōsese kiate kitautolu.” 15 Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe nofo ʻi he fakamaau, naʻa nau sio fakamamaʻu kiate ia, ʻonau vakai ki hono mata kuo hangē ko e mata ʻo ha ʻāngelo.