3
1 ʻOku ne fakahā ʻae anga ʻoe ngaahi kuonga ʻe hoko mai, 6 Pea ne fakamatala ʻae ngaahi fili ʻoe moʻoni, 10 ʻOku ne tala kiate ia ʻae anga ʻo ʻene moʻui ʻaʻana, 16 Pea ne fakaongolelei ʻae ngaahi tohi māʻoniʻoni.
Pea ke ʻilo ʻae meʻa ni foki, ʻe hoko ʻi he ngaahi ʻaho fakamui ʻae kuonga fakatuʻutāmaki. Koeʻuhi ʻe ʻofa ʻae kau tangata kiate kinautolu pe, ʻo manumanu, mo polepole, mo laukau, mo lea kovi, mo talangataʻa ki he mātuʻa, mo taʻefakafetaʻi, mo taʻemāʻoniʻoni, ‌ʻO taʻemaʻu ʻae ʻofa ʻoku ngali mo e kāinga, ʻo liʻaki ʻae lea fakapapau, ko e kau lohiaki, ko e kau holi kovi, ko e kau anga mālohi, ko e kau manuki kiate kinautolu ʻoku lelei, Ko e kau lavaki, ʻo anga ʻohonoa, mo loto fielahi, ko e kau ʻofa lahi hake ki he ngaahi mālie fakamaama, ʻi heʻenau ʻofa ki he ʻOtua; ‌ʻOku nau maʻu hono ngeʻesi ʻoe lotu, ka ʻoku nau liʻaki ʻa hono mālohi: ke ke afe mei he kakai pehē. Pea ʻoku mei he kakai pehē ʻakinautolu ʻoku ngaolo ki he ngaahi fale, ʻo taki pōpula ʻae kau fefine fakavalevale ʻoku ʻefi ʻi he hia, kuo takiekina ʻe he ngaahi holi kehekehe, ‌ʻOku nau ako maʻuaipē, ka ʻoku ʻikai siʻi te nau lavaʻi ʻae ʻilo ʻoe moʻoni. Kae hangē ko e tuʻu ʻa Sani mo Samepi kia Mōsese, ʻoku pehē ʻae tuʻu foki ʻakinautolu ni ki he moʻoni: ko e kau tangata loto kovi, pea taʻemoʻoni ki he tui. Ka ko eni, ʻe ʻikai te nau fai maʻuaipē: koeʻuhi ʻe hā atu ʻenau vale ki he kakai kotoa pē, ʻo hangē foki ko e vale ʻanaua. 10 Ka kuo ke ʻilo fakapapau ʻeku akonaki, mo e anga ʻo ʻeku moʻui, mo hoku loto, mo e tui, mo e kātaki fuoloa, mo e ʻofa, mo e faʻa ʻūkuma, 11 Mo e ngaahi fakatanga, mo e mamahi, naʻe hoko kiate au ʻi ʻAniteoke, mo ʻIkoniume, mo Lisita; ʻae ngaahi fakatanga naʻaku faʻa kātakiʻi: ka naʻe fakamoʻui au mei ai kotoa pē ʻe he ʻEiki. 12 ‌ʻIo, pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku loto ke moʻui angafakaʻotua kia Kalaisi Sisu, te nau ʻilo ʻae fakatanga. 13 Ka ko e kau tangata angakovi mo e kau fakahala, te nau tupulaki ʻi he kovi ki he kovi, ʻo faʻa kākaaʻi, pea ʻe kākāʻia ʻakinautolu. 14 Ka ke tuʻumaʻu pē ʻa koe ʻi he ngaahi meʻa ʻaia kuo akonekina ai koe, pea kuo ke ʻilo pau ki ai, ʻo ke ʻilo ʻaia kuo ke maʻu ia mei ai; 15 Koeʻuhi ʻoku talu hoʻo kei siʻi, naʻa ke ʻilo ʻae ngaahi tohi māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku faʻa fakapoto koe ki he fakamoʻui ʻi he tui ʻaia ʻoku ʻia Kalaisi Sisu. 16 ‌ʻOku foaki mai ʻae Tohitapu kotoa pē ʻi he fakamānava ʻae ʻOtua, pea ʻoku ʻaonga ia ki he akonaki, mo e valoki, mo e fakatonutonu, mo e fakapoto ki he māʻoniʻoni: 17 Koeʻuhi ke haohaoa ʻae tangata ʻoe ʻOtua, pea kakato hono teuteu ki he ngaahi ngaue lelei kotoa pē.