Tongan Bible (Revised West Version) 2 Tesalonaika 3
3
1 ʻOku ne kole ke nau hūfia ia, 3 Pea ne tala ʻene falala kiate kinautolu, 5 Pea lotua ʻakinautolu ki he ʻOtua, 6 Pea ne fai ʻae akonaki kehekehe kiate kinautolu, kae lahi ke ʻoua te nau fakapikopiko, mo fakataha mo e kakai anga pauʻu, 16 Pea ne fakaʻosi ʻaki ʻae hūfia mo e fetapa.
‌ʻE Kāinga, ko hono fakaʻosi, mou hūfia ʻakimautolu, koeʻuhi ke lele atu ʻae folofola ʻae ʻEiki, pea ongoongolelei ia, ʻo hangē ko ia ʻiate kimoutolu: Pea koeʻuhi ke fakahaofi ʻakimautolu mei he kakai taʻeʻatamai mo angakovi: ke ʻoku ʻikai maʻu kotoa pē ʻae tui. Ka ʻoku moʻoni ʻae ʻEiki, ʻaia te ne fakatuʻumaʻu pea fakamoʻui ʻakimoutolu mei he kovi. Pea ʻoku mau falala ki he ʻEiki koeʻuhi ko kimoutolu, ʻoku mou fai, pea te mou fai pe, ʻae ngaahi meʻa ʻoku mau fekau kiate kimoutolu. Pea ke fakahinohino homou loto ʻe he ʻEiki ki he ʻofa ʻae ʻOtua, pea mo e faʻa kātaki ʻa Kalaisi. Pea ko eni, ʻe kāinga, ʻoku mau fekau kiate kimoutolu, ʻi he huafa ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ke mou mavahe ʻakimoutolu mei he kāinga kotoa pē ʻoku ʻeveʻeva taʻetotonu, pea ʻikai tatau mo e fekau naʻa ne maʻu meiate kimoutolu. He ʻoku mou ʻilo, ʻoku totonu ke mou faʻifaʻitaki kiate kimautolu: he naʻe ʻikai te mau fai taʻetotonu ʻiate kimoutolu; Pe temau kai taʻetotongi ʻae mā ʻa ha tokotaha; ka naʻa mau fai ʻae ngaue mo feinga ʻi he pō mo e ʻaho, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mau fakamasivaʻi ha taha ʻokimoutolu: Ka naʻe ʻikai koeʻuhi ʻoku taʻetotonu kiate kimautolu, ka ke mau hoko ko e fakaʻilonga ke mou faʻifaʻitaki kiate kimautolu. 10 Ka ʻi he ʻemau ʻiate kimoutolu, naʻa mau fekau eni kiate kimoutolu, “Kapau ʻe ʻikai fie ngaue ha taha, pea ʻoua naʻa ne kai.” 11 He ʻoku mau fanongo ki ha niʻihi ʻiate kimoutolu ʻoku ʻeveʻeva taʻetotonu, ʻo ʻikai siʻi ngaue, ka ko e kau kaunoa. 12 Pea ko kinautolu ʻoku pehē, ʻoku mau fekaua mo enginaki, ʻi hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, ke nau ngaue fakalongo pe, pea kai ʻae maʻanautolu pe. 13 Ka ko kimoutolu, ʻe kāinga, ʻoua naʻa mou fiu ʻi he fai lelei. 14 Pea kapau ʻoku ʻikai talangofua ha taha ki he ʻemau fekau ʻi he tohi ni, fakaʻilongaʻi ʻae tangata ko ia, pea ʻoua naʻa fakataha mo ia, koeʻuhi ke mā ai ia. 15 Kae ʻoua naʻa lau ia ko e fili, kae valokiʻi ʻo taau mo ha kāinga. 16 Ko eni, ʻofa ke foaki ʻe he ʻEiki ʻoe melino ʻae melino maʻuaipē kiate kimoutolu ʻi he meʻa kotoa pē. Ke ʻiate kimoutolu kotoa pē ʻae ʻEiki. 17 Ko e tohi ʻofa eni ʻa Paula ʻaki hoku nima ʻoʻoku, ʻaia ko e fakaʻilonga ʻi he ngaahi tohi kotoa pē: ʻoku pehē pe ʻeku tohi. 18 Ko e ʻaloʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi ke ʻiate kimoutolu kotoa pē. ʻEmeni.