Tongan Bible (Revised West Version) 2 Samuela 8
8
1 ʻOku ikuna ʻe Tevita ʻae kakai Filisitia mo e kakai ʻo Moape. 3 ʻOku teʻia ʻe ia ʻa Hetatesa mo e kakai Silia. 9 Ko e ʻatu ʻe Tevita ki he ʻOtua ʻae ngaahi koloa naʻa ne maʻu. 14 Ko ʻene ʻave ʻae kautau ke nofo ʻi ʻItomi. 16 Ko e houʻeiki naʻe kau mo Tevita.
Pea hili eni naʻe hoko ʻo pehē, naʻe teʻia ʻe Tevita ʻae kakai Filisitia, ʻo ne ikuna ʻakinautolu: pea naʻe maʻu ʻe Tevita ʻa Metekiama mei he nima ʻoe kakai Filisitia. Pea naʻa ne taaʻi ʻa Moape, mo ne fuofua kinautolu ʻaki ʻae afo, mo ne lī hifo kinautolu ki he kelekele; ʻio, ko e fuaʻanga ʻe ua ke fai ai ʻae tāmate, pea ko e fuaʻanga kātoa ʻe taha ke fakamoʻui. Pea naʻe hoko ʻae kakai Moape, ko e kau hopoate kia Tevita, mo e tukuhau.
¶ Naʻe taaʻi foki ʻe Tevita ʻa Hetatesa ko e foha ʻo Lehopi, ko e tuʻi ʻo Sopa, ʻi heʻene ʻalu atu ke toe maʻu mai hono ngataʻanga fonua ki he vaitafe ko ʻIufaletesi. Pea naʻe maʻu meiate ia ʻe Tevita ʻa e saliote ʻe taha afe, mo e kau heka hoosi ʻe toko fitungeau, mo e kakai hāʻele ʻe toko ua mano: pea naʻe tuʻusi ʻe Tevita ʻae uoua ʻoe vaʻe ʻoe fanga hoosi ʻoe saliote kotoa pē, ka naʻe tuku ʻe ia ʻae hoosi ki he saliote ʻe teau. Pea ʻi heʻene haʻu ʻae kakai Silia mei Tamasikusi ke tokoni kia Hetatesa ko e tuʻi ʻo Sopa, naʻe tāmateʻi ʻe Tevita ʻi he kakai Silia ʻae toko ua mano mo e toko ua afe. Pea naʻe toki tuku ʻe Tevita ʻae kautau ke leʻo ʻi Silia ʻo Tamasikusi: pea naʻe hoko ʻae kakai Silia ko e kau hopoate kia Tevita, pea naʻa nau ʻomi ʻae ngaahi koloa kiate ia. Pea naʻe fakahaofi ʻa Tevita ʻe Sihova ʻi he potu kotoa pē naʻa ne ʻalu ki ai. Pea naʻe toʻo mai ʻe Tevita ʻae ngaahi pā fakakoula, ʻaia naʻe ʻai ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa Hetatesa, ʻo ne ʻomi ia ki Selūsalema. Pea naʻe lahi ʻaupito ʻae palasa naʻe ʻomi ʻe Tevita ko e tuʻi mei Peta pea mei Petotai ko e ongo kolo ʻo Hetatesa.
¶ Pea ʻi heʻene fanongo ʻe Toi ko e tuʻi ʻo Hemati ki he teʻia ʻe Tevita ʻae kautau kotoa pē ʻo Hetatesa, 10 Naʻe toki ʻave ai ʻe Toi ʻa Solami ko hono foha kia Tevita ko e tuʻi, ke feʻiloaki mo ia, pea ke fakamālō kiate ia, koeʻuhi ko ʻene tauʻi ʻa Hetatesa, mo ne teʻia ia: he naʻe faʻa tau ʻa Hetatesa mo Toi. Pea naʻe ʻave mo Solami ʻae ngaahi ipu siliva, mo e ngaahi ipu koula, mo e ngaahi ipu palasa: 11 ‌ʻaia foki naʻe fakatapui ʻe Tevita kia Sihova, fakataha mo e siliva mo e koula ʻaia naʻa ne fakatapui mei he ngaahi puleʻanga kotoa pē naʻa ne ikuna; 12 Mei Silia, pea mei Moape, pea mo e fānau ʻa ʻAmoni, pea mo e kakai Filisitia, pea mo ʻAmaleki, pea mei he koloa ʻa Hetatesa, ko e foha ʻo Lehopi, ko e tuʻi ʻo Sapa. 13 Pea naʻe ongoongoa ʻae hingoa ʻo Tevita ʻi heʻene liliu mai mei heʻene taaʻi ʻae kakai Silia ʻi he teleʻa ʻoe māsima, ko e tokotaha mano mo e toko valu afe.
14 ¶ Pea naʻa ne tuku ʻae kautau ke leʻo ki ʻItomi; ʻi he potu kotoa pē ʻo ʻItomi naʻa ne tuku ʻae kautau ke leʻohi pea naʻe toka mai ʻae kakai kotoa pē ʻo ʻItomi kia Tevita. Pea naʻe fakahaofi ʻa Tevita ʻe Sihova ʻi he potu kotoa pē naʻa ne ʻalu ki ai. 15 Pea naʻe pule ʻa Tevita ki ʻIsileli kotoa; pea naʻe fai ʻe Tevita ʻae fakamaau mo fai totonu ki heʻene kakai kotoa pē. 16 Pea naʻe pule ʻae kautau ʻa Soape ko e tama ʻo Seluia; pea ko e tangata naʻe tohi ʻae meʻa fakapuleʻanga. Ko Sihosafate ko e foha ʻo ʻAhilute; 17 Pea naʻe taulaʻeiki ʻa Satoki ko e foha ʻo ʻAhitupe, pea mo ʻAhimeleki ko e foha ʻo ʻApiata; pea ko e tangata tohi ʻa Selaia; 18 Pea naʻe pule ʻa Penaia ko e foha ʻo Sehoiata ki he kakai Keliti pea mo e kakai Peleti fakatouʻosi; pea naʻe tuʻukimuʻa ʻi he pule ʻae ngaahi foha ʻo Tevita.