19
1 ʻOku valoki ʻa Sihosafate ʻe Sehu, pea ʻoku ʻaʻahi ia ki hono puleʻanga. 5 ʻOku ne akonaki ki he kau fakamaau. 8 Pea ki he kau taulaʻeiki mo e kau Livai.
Pea naʻe liliu atu ʻa Sihosafate ko e tuʻi ʻo Siuta, ʻi he fiemālie ki hono fale ki Selūsalema. Pea naʻe ʻalu kituaʻā ʻa Sehu ko e foha ʻo Hanani ko e tangata kikite ke fakafetaulaki kiate ia, ʻo ne pehē ki he tuʻi ko Sihosafate, “He ʻoku totonu kiate koe ke tokoni ki he taʻeangafakaʻotua? Pea ke ʻofa kiate kinautolu ʻoku fehiʻa kia Sihova? Ko ia kuo hoko ai ha houhau meia Sihova kiate koe. Ka ko e moʻoni ʻoku ai ʻae ngaahi meʻa lelei siʻi ʻoku ʻilo ʻiate koe, koeʻuhi ʻi hoʻo ʻave ʻae ngaahi vao tapu mei he fonua, pea kuo ke teuteu ho loto ke kumi kia Sihova.” Pea naʻe nofo ʻa Sihosafate ʻi Selūsalema: pea toe ʻalu atu ia ki he kakai kotoa pē mei Peasipa ʻo aʻu ki he moʻunga ko ʻIfalemi, ʻo ne liliu ʻakinautolu kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻenau ngaahi tamai.
¶ Pea naʻe fakanofo ʻe ia ʻae kau fakamaau ʻi he fonua ʻi he ngaahi kolotau kotoa pē ʻo Siuta ʻi he kolo taki taha kotoa pē. Pea naʻa ne pehē ki he kau fakamaau, “Vakai ki he meʻa ʻoku mou fai: he ʻoku ʻikai te mou fakamaau maʻae tangata, ka kia Sihova, ʻaia ʻoku ʻiate kimoutolu ʻi he fakamaau. Ko ia tuku ke ʻiate kimoutolu ʻae manavahē kia Sihova: pea vakai pea fai ia: he ʻoku ʻikai ha angahia ʻia Sihova ko hotau ʻOtua, pe ha filifilimānako kakai, pe ha maʻu meʻaʻofa.”
¶ Pea naʻe fakanofo foki ʻe Sihosafate ʻi Selūsalema, ʻae niʻihi ʻoe kau Livai, pea mo e kau taulaʻeiki, mo e niʻihi ʻi he tuʻukimuʻa ʻoe kau mātuʻa ʻo ʻIsileli, koeʻuhi ke fai ʻae fakamaau ʻa Sihova, pea ki he ngaahi fakakikihi, ʻi heʻenau liu mai ki Selūsalema. Pea naʻe fekau pau ʻe ia kiate kinautolu ʻo pehē, “Ke mou fai pehē pe ʻi he manavahē kia Sihova, ʻo angatonu pea ʻi he loto haohaoa. 10 Pea ko e meʻa ia kotoa pē ʻe ʻomi kiate kimoutolu ʻi homou ngaahi kāinga ʻoku nofo ʻi honau ngaahi kolo, ʻi he fetāmateʻaki, pe ʻi he fono mo e fekau, mo e ngaahi tuʻutuʻuni, ke mou valoki ʻakinautolu ke ʻoua naʻa nau fai angahala kia Sihova, ke hoko ai ʻae houhau kiate kimoutolu, pea ki homou kāinga: mou fai ia, pea ʻe ʻikai te mou fai hala. 11 Pea vakai, ko ʻAmalia ko e taulaʻeiki lahi, ʻoku pule ia kiate kimoutolu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻia Sihova: pea pule ʻa Sepatia ko e foha ʻo ʻIsimeʻeli, ko e pule ʻoe fale ʻo Siuta, ʻi he ngaahi meʻa ʻae tuʻi: pea ko e kau Livai foki ko e ngaahi matāpule ʻi homou ʻao. Mou fai loto mālohi, pea ʻe kau ʻa Sihova mo e angalelei.”