2
1 Ko hono totonu ʻoe hūfia mo e fakafetaʻi koeʻuhi ko e kakai fulipē. 9 ʻAe anga ke teuteu ai ʻae kau fefine. 12 Ke ʻoua naʻa tuku ke nau ako. 15 Pea neongo ʻae fakamoʻoni ʻoe houhau ʻoe ʻOtua kiate kinautolu ʻi he fānau, ka ʻe fakamoʻui ʻakinautolu ʻoka nau ka tuʻumaʻu ʻi he tui.
Ko ia ʻoku ou enginaki, ke fuofua fai ʻae kole, mo e ngaahi lotu, mo e hūfekina maʻu, mo e fakafetaʻi, koeʻuhi ko e kakai kotoa pē; Koeʻuhi ko e ngaahi tuʻi, pea mo kinautolu kotoa pē ʻoku pule: koeʻuhi ke tau moʻui ʻi he moʻui fiemālie mo e melino, ʻi he angafakaʻotua mo e anga totonu kotoa pē. He ko e meʻa lelei eni, pea ʻaonga ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ko hotau Fakamoʻui; ‌ʻAia ʻoku finangalo ke fakamoʻui ʻae kakai kotoa pē, pea ke lavaʻi ʻae ʻiloʻi ʻoe moʻoni. He ʻoku taha pe ʻae ʻOtua mo e fakalaloa pe taha ʻi he vahaʻa ʻoe ʻOtua mo e kakai, ko e tangata ko Kalaisi Sisu; ‌ʻAia naʻa ne foaki ʻe ia ia ko e totongi huhuʻi mā ʻae kakai kotoa pē, ʻaia ʻe fakamoʻoni ʻi hono kuonga totonu. ‌ʻAia kuo fakanofo au ki ai ko e malanga, mo e ʻaposetolo, (ʻoku ou leaʻaki ʻae moʻoni ʻia Kalaisi, ʻoku ʻikai teu loi;) ko e akonaki ki he ngaahi Senitaile ʻi he tui mo e moʻoni. Ko ia ko hoku loto ke lotu ʻae kakai ʻi he potu kotoa pē, ʻo mafao atu ʻae nima māʻoniʻoni, ʻo taʻeʻita mo taʻefakataʻetaʻetui. Pea ke pehē ʻae kau fefine foki, ke nau teuʻi ʻaki ʻakinautolu ʻae kofu ʻoku ngali ke ʻai, mo e mata angavaivai mo e anga fakapotopoto; kae ʻikai ʻi he fafatu ʻoe louʻulu, pe ʻi he ʻai ʻae koula, pe ko e mataʻitofe, pe ʻi he teungaʻaki ʻae koloa lahi; 10 Ka ʻi he ngaahi ngaue lelei ʻaia ʻoku tau mo e kau fefine ʻoku nau fakahā ko e kau lotu ʻakinautolu ki he ʻOtua. 11 Ke tali ʻe he kau fefine ʻae akonaki ʻi he fakalongo pē mo e angavaivai kotoa pē. 12 He ʻoku ʻikai te u tuku ʻae fefine ke akonaki, pe ke faʻao ʻae pule ʻae tangata, ka ke fakalongo pe. 13 He naʻe fuofua ngaohi ʻa ʻAtama, kae ʻi mui ʻa ʻIvi. 14 Pea naʻe ʻikai kākāʻia ʻa ʻAtama, ka ko e fefine naʻe kākāʻia pea tō ia ki he talangataʻa. 15 Ka neongo ia ʻe fakamoʻui ia ʻi he fānau, ʻo kapau ʻe tuʻumaʻu ʻakinautolu ʻi he tui mo e ʻofa mo e māʻoniʻoni mo e anga fakapotopoto.