Tongan Bible (Revised West Version) 1 Samuela 10
10
1 ʻOku pani ʻe Samuela ʻa Saula. 2 ʻOku fakamoʻoni ia ʻaki ʻae fakaʻilonga ʻe tolu. 9 Kuo liliu ʻae loto ʻo Saula pea ʻoku ne kikite. 14 ʻOku ne fakafufū ʻae meʻa ʻoe puleʻanga mei hono tuʻasina. 17 Kuo fili ʻa Saula ʻi he talotalo ʻi Misipa. 26 ʻOku loto kehekehe ʻa hono kakai.
Pea naʻe toʻo ʻe Samuela ʻae hina lolo, ʻo lingi ia ki hono fofonga, pea ʻuma kiate ia, ʻo ne pehē, “ʻIkai ko e meʻa ʻi he fakatapui koe ʻe Sihova ke ke ʻeiki koe ki hono tofiʻa? ‌ʻI hoʻo ʻalu ʻiate au he ʻaho ni, te ke toki ʻilo ʻae ongo tangata ofi ki he tanuʻanga ʻo Lesieli ʻi he potu ʻo Penisimani ʻi Selisa; pea te na pehē kiate koe, Ko e fanga ʻasi ne ke ʻalu ko hono kumi kuo ʻilo: pea ko eni kuo tuku ʻe hoʻo tamai ʻene tokanga ki he fanga ʻasi, ka ʻoku mamahi kiate koe, ʻo pehē, Ko e hā te u fai koeʻuhi ko hoku foha? Pea ke ʻalu ai pe mei ai, pea ke hoko ki he tafangafanga ʻo Tepoa, pea ʻe fakafetaulaki kiate koe ʻi ai ʻae tangata ʻe toko tolu ko ʻenau ʻalu ki he ʻOtua ʻi Peteli, ʻoku fua ʻe he tokotaha ʻae ʻuhikiʻi kosi ʻe tolu, pea fua ʻe he tokotaha ʻae foʻi mā ʻe tolu, pea toʻo ʻe he tokotaha ʻae hina uaine: Pea tenau fetapa kiate koe, ʻo tuku kiate koe ʻae foʻi mā ʻe ua; ʻaia te ke maʻu mei honau nima. Hili ia, te ke hoko atu ki he moʻunga ʻoe ʻOtua, ʻaia ʻoku tuʻu ʻi ai ʻae kolo tau ʻae kau Filisitia: pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi hoʻo hoko atu ki he kolo, te mo fetaulaki mo e kau kikite ʻoku ʻalu hifo mei he potu māʻolunga mo e meʻa faiva tatangi, mo e fangufangu, mo e haʻape, ʻi honau ʻao pea tenau kikite. Pea ʻe hoko ʻae Laumālie ʻo Sihova kiate koe, pea te ke kikite koe mo kinautolu, pea ke liliu koe ko e tangata foʻou. Pea tuku ke pehē, ʻoka hoko ʻae ngaahi fakaʻilonga ni kiate koe, te ke fai ʻe koe ʻaia ʻe matamatalelei ʻi ho ʻao; he ʻoku ʻiate koe ʻae ʻOtua. Pea te ke ʻalu muʻomuʻa ʻiate au ki Kilikali; pea vakai, te u ʻalu hifo kiate koe ke ʻatu ʻae ngaahi feilaulau tutu, pea ke ʻatu ʻae ngaahi feilaulau fakalelei: te ke tatali kiate au ʻi he ʻaho ʻe fitu, ke ʻoua ke u hoko atu kiate koe, pea fakahā kiate koe ʻaia te ke fai.”
¶ Pea naʻe pehē, hili ʻene tafoki hono tuʻa ke ʻalu ʻia Samuela, naʻe tuku ʻe he ʻOtua kiate ia ʻae loto foʻou: pea naʻe hoko ʻae ngaahi fakaʻilonga ni kotoa pē ʻi he ʻaho ko ia. 10 Pea ʻi heʻenau hoko ki ai ki he moʻunga, vakai, ʻoku fakafetaulaki kiate ia ʻae kau kikite; pea naʻe hoko kiate ia ʻae Laumālie ʻoe ʻOtua, pea kikite ia mo kinautolu. 11 Pea naʻe pehē, ʻi he mamata ʻekinautolu kotoa pē naʻe ʻilo ia ʻi muʻa, pea vakai, ʻoku kikite ia mo e kau kikite, naʻe fepehēʻaki ʻe he kakai, “Ko e hā eni kuo hoko ki he foha ʻo Kisi? ʻOku kau ʻa Saula foki ki he kau palōfita?” 12 Pea naʻe tali leva ʻe he tokotaha ʻoe potu ko ia, ʻo pehē, “Ka ko hai ʻenau tamai? Ko ia naʻe hoko ia ko e lea fakaefonua, ʻOku ʻi he kau palōfita ʻa Saula foki? 13 Pea ʻi he fakaʻosi ʻene kikite, naʻe haʻu ia ki he potu māʻolunga.
14 ¶ Pea naʻe pehē ʻe he tuʻasina ʻo Saula kiate ia mo ʻene tamaioʻeiki, “Ne mo ō ki fē?” Pea naʻe pehē ʻe ia, “Ke kumi ʻae fanga ʻasi: pea ʻi heʻema vakai ʻoku ʻikai ia, ne ma hoko atu kia Samuela.” 15 Pea pehē ʻe he tuʻasina ʻo Saula, “ʻOku ou kole kiate koe, tala mai ʻaia naʻe tala ʻe Samuela kiate kimoua.” 16 Pea pehē ʻe Saula ki hono tuʻasina, naʻa ne tala totonu kiate kimaua kuo ʻiloa ʻae fanga ʻasi. Ka ko e meʻa ʻi he puleʻanga ʻaia naʻe lea ki ai ʻa Samuela, naʻe ʻikai te ne tala ia.
17 ¶ Pea naʻe fekau ʻe Samuela ke kātoa fakataha ʻae kakai kia Sihova ki Misipa; 18 ‌ʻO ne pehē ki he fānau ʻa ʻIsileli, “ʻOku pehē ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli, ‘Ne u ʻomi ʻa ʻIsileli mei ʻIsipite, pea fakamoʻui ʻakimoutolu mei he nima ʻoe kakai ʻIsipite, pea mei he nima ʻoe ngaahi puleʻanga kotoa pē, mo kinautolu naʻe fakamoʻulaloaʻi ʻakimoutolu: 19 Pea kuo mou liʻaki he ʻaho ni ʻa homou ʻOtua, ʻaia naʻa ne fakamoʻui tonu ʻakimoutolu mei hoʻomou ngaahi kovi kotoa pē, mo hoʻomou ngaahi meʻa fakamamahi kotoa pē; pea kuo mou tala kiate ia, ʻIkai, ka ke fakanofo ha tuʻi kiate kimautolu. Pea ko eni fakakātoa ʻo fakahā ʻakimoutolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi homou ngaahi faʻahinga, pea ʻi homou ngaahi toko afe.’ ” 20 Pea ʻi he fakakātoa fakataha ʻe Samuela ʻae ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli kenau haʻu ʻo ofi, pea naʻe fili ʻae faʻahinga ʻo Penisimani. 21 Pea ʻi heʻene fekau ke haʻu ʻo ofi ʻae faʻahinga ʻo Penisimani ʻi honau ngaahi fale, naʻe fili ʻae fale ʻo Matili, pea fili ʻa Saula ko e foha ʻo Kisi: pea ʻi heʻenau kumi ia, naʻe ʻikai ʻiloa ia. 22 Ko ia naʻa nau toe fehuʻi ai kia Sihova, pe haʻu ki ai ʻae tangata pe ʻikai. Pea naʻe pehē ʻe Sihova, “Vakai, kuo fakafufū ʻe ia ia ʻi he tuʻunga ngaʻotoʻota.” 23 Pea naʻa nau lele ʻo ʻomi ia mei ai: pea ʻi heʻene tuʻu mo e kakai, naʻe māʻolunga ia ʻi he kakai kotoa pē mei hono uma ʻo fai ki ʻolunga. 24 Pea naʻe pehē ʻe Samuela ki he kakai kotoa pē, “Mou vakai kiate ia ʻaia kuo fili ʻe Sihova, ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku hangē ko ia ʻi he kakai kotoa pē!” Pea naʻe kalanga ʻae kakai kotoa pē, ʻo pehē, “Ke fakamoʻui ʻe he ʻOtua ʻae tuʻi.” 25 Pea naʻe toki tala ʻe Samuela ki he kakai hono anga ʻoe puleʻanga, ʻo ne tohi ia ʻi he tohi, ʻo tuku ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. Pea naʻe fekau ʻe Samuela ki he kakai kotoa pē kenau ʻalu taki taha ʻae tangata ki hono fale.
26 ¶ Pea naʻe ʻalu ʻa Saula ki hono ʻapi ʻi Kipea; pea naʻe ʻalu mo ia ʻae kau tangata, naʻe laveʻi honau loto ʻe he ʻOtua. 27 Ka naʻe pehē ʻe he fānau ʻae angakovi, “ʻE fakamoʻui fēfē ʻe he tangata ni ʻakitautolu?” Pea naʻa nau manukiʻi ia, pea naʻe ʻikai ʻomi ha meʻaʻofa kiate ia. Ka naʻe longo pe ia.