Tongan Bible (Revised West Version) 1 Samuela 8
8
1 Ko e meʻa ʻi he pule kovi ʻae ngaahi foha ʻo Samuela ʻoku kole ha tuʻi ʻe he kakai ʻIsileli. 6 ʻOku lotu loto mamahi ʻa Samuela, pea fakafiemālieʻi ia ʻe Sihova. 10 ʻOku ne fakahā hono anga ʻoe tuʻi. 17 Ko e finangalo ʻae ʻOtua ke tui ʻa Samuela ki he faʻa kole ʻae kakai.
Pea naʻe pehē, ʻi heʻene hoko ʻo motuʻa ʻa Samuela naʻa ne fakanofo hono ongo foha ke fakamaau ki ʻIsileli. Pea ko hono hingoa ʻoe ʻuluaki foha ko Sioeli pea ko e hingoa ʻo hono tokoua, ko ʻApia pea ko e ongo fakamaau ʻakinaua ʻi Peasipa. Pea naʻe ʻikai ʻalu ʻa hono ongo foha ʻi hono ngaahi hala ʻoʻona, ka naʻa na tafoki ʻo kumi koloa, ʻo na maʻu koloa totongi, pea fakahalaʻi ʻae fakamaau. Pea naʻe toki fakakātoa fakataha ʻakinautolu ʻe he kau mātuʻa kotoa pē ʻo ʻIsileli, ʻo haʻu kia Samuela ki Lama, ‌ʻO nau pehē kiate ia, “Vakai kuo ke motuʻa, pea ʻoku ʻikai ʻalu ʻa ho ongo foha ʻi ho ngaahi hala: pea ko eni fakanofo ha tuʻi moʻomautolu ke ne fakamaauʻi ʻakimautolu ʻo hangē ko e ngaahi puleʻanga kotoa pē.” Ka naʻe kovi lahi kia Samuela ʻa ʻenau pehē, “Tuku kiate kimautolu ha tuʻi ke ne fakamaauʻi ʻakimautolu.” Pea naʻe lotu ʻe Samuela kia Sihova. Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia Samuela, “Tokanga ki he leʻo ʻoe kakai ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku nau tala kiate koe: he ʻoku teʻeki ai tenau siʻaki koe, ka kuo nau siʻaki au, ke ʻoua naʻaku pule kiate kinautolu. Hangē ko e ngaahi ngāue ʻaia kuo nau fai talu ʻae ʻaho ʻaia ne u ʻomi ai kinautolu mei ʻIsipite, ʻio, ʻo aʻu ki he ʻaho ni, ʻaia kuo nau liʻaki au, pea tauhi ʻae ngaahi ʻotua kehe; ʻoku pehē ʻenau fai kiate koe.” Pea ko eni, tokanga ki honau leʻo; ka ke valoki mamafa kiate kinautolu, pea fakahā kiate kinautolu hono anga ʻoe tuʻi, ʻaia ʻe pule kiate kinautolu.
10 ¶ Pea naʻe fakahā ʻe Samuela ʻae ngaahi folofola kotoa pē ʻa Sihova ki he kakai naʻe tala tuʻi kiate ia. 11 Pea pehē ʻe ia, “Ko hono anga eni ʻoe tuʻi, ʻaia ʻe pule kiate kimoutolu: Te ne toʻo homou ngaahi foha pea vaheʻi ʻakinautolu moʻona, ki heʻene ngaahi saliote, pea ke hoko ko ʻene kau heka hoosi; pea ke lele muʻomuʻa ʻi hono ngaahi saliote. 12 Pea ʻe fakanofo ʻe ia moʻona ʻae ngaahi ʻeiki pule ki he ngaahi toko afe, mo e ʻeiki pule ki he ngaahi toko nimangofulu; pea te ne fakafatongia kinautolu ke keli ʻene ngoue, pea ke tuʻusi ʻene taʻu, pea kenau ngaohi ʻene mahafutau, mo e ngaahi meʻa ki hono ngaahi saliote. 13 Pea te ne pule ke hoko ʻa homou ngaahi ʻofefine, ko e kau ngaohi mā melie, ko e kau te u kai, mo e kau taʻo mā. 14 Pea ʻe maʻu ʻe ia hoʻomou ngaahi ngoue, mo hoʻomou ngoue vaine, mo e ngoue ʻolive, ʻio, ʻaia ʻoku lelei lahi, pea ʻe foaki ia ki heʻene kau tamaioʻeiki. 15 Pea te ne toʻo hono hongofulu ʻo hono vahe ʻi hoʻomou tengaʻi ʻakau, pea mo hoʻomou ngoue vaine, pea foaki ki heʻene kau matāpule mo ʻene kau tamaioʻeiki. 16 Pea te ne toʻo hoʻomou kau tamaioʻeiki, mo hoʻomou kau kaunanga, mo hoʻomou kau tangata toulekeleka, mo hoʻomou fanga ʻasi, ʻo tuku ʻakinautolu ki heʻene ngāue. 17 ‌ʻE toʻo ʻe ia ʻo ʻave hono hongofulu ʻoe vahe ʻo hoʻomou fanga sipi: pea te mou hoko ko ʻene kau tamaioʻeiki. 18 Pea te mou tangi kalanga ʻi he ʻaho ko ia, ko e meʻa ʻi he tuʻi ʻaia kuo mou fili moʻomoutolu; pea ʻe ʻikai ongoʻi ʻakimoutolu ʻe Sihova ʻi he ʻaho ko ia.”
19 ¶ Ka naʻe ʻikai tui ʻae kakai ki he leʻo ʻo Samuela, pea naʻa nau pehē, “ʻIkai, ka te mau maʻu ha tuʻi, ke pule kiate kimautolu; 20 koeʻuhi ke mau tatau foki mo e ngaahi puleʻanga; pea ke fakamaaua kimautolu ʻe homau tuʻi, pea ke ʻalu muʻomuʻa ia ʻiate kimautolu, ke fai ʻemau ngaahi tau.” 21 Pea naʻe fanongo ʻe Samuela ki he ngaahi lea kotoa pē ʻae kakai, pea ne lea ʻaki ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 22 Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia Samuela, “Tokanga ki honau leʻo, pea fakanofo ha tuʻi moʻonautolu.” Pea naʻe pehē ʻe Samuela ki he kau tangata ʻo ʻIsileli, “Mou ʻalu, ko e tangata taki taha ki hono kolo.”