Tongan Bible (Revised West Version) 1 Pita 5
5
1 ʻOku ne enginaki ki he mātuʻa ke tauhi ʻae fanga sipi, 5 Ke talangofua ʻae talavou, 8 Ke fakapotopoto kotoa pē, mo e leʻo, mo tuʻumaʻu ʻi he tui: 9 Ke tekeʻi ʻae fili fakapō ko e tēvolo.
Ko au ko e motuʻa, pea ko e fakamoʻoni ki he ngaahi mamahi ʻa Kalaisi, pea teu kau foki ʻi he nāunau ʻe fakahā, ʻoku ou enginaki atu ki he kau mātuʻa ʻoku ʻiate kimoutolu: Fafanga ʻae fanga sipi ʻae ʻOtua ʻoku ʻiate kimoutolu, ʻo leʻohi ia, ʻikai ʻi he fakapāpākū, ka ʻi he loto fiefai pe; ʻikai koeʻuhi ko e koloa ʻuli, kae ʻi he loto manavakavakava; Pea ʻikai hangē ko e kau pule ki he nofoʻanga, ka ko e faʻifaʻitakiʻanga ki he fanga sipi. Pea ka hā mai ʻae Tauhi lahi, ʻe maʻu ai ʻekimoutolu ʻae pale ʻoe nāunau ʻe ʻikai mae. Pea ko kimoutolu foki, ko e kau talavou, fakavaivaiʻi ʻakimoutolu ki he mātuʻa. ʻIo, ke fefakaʻaiʻaiʻaki ʻakimoutolu kotoa pē kiate kimoutolu, pea kofuʻaki ʻae angavaivai: “He ʻoku tekeʻi ʻe he ʻOtua ʻae fielahi, ka ʻoku ne foaki ʻae ʻaloʻofa ki he angavaivai.” Ko ia ke fakavaivai ʻakimoutolu ʻi he lalo nima māfimafi ʻoe ʻOtua, ka ne hakeakiʻi ʻakimoutolu ʻi he ʻaho totonu: ‌ʻO tuku hoʻomou tokanga kotoa pē kiate ia; he ʻoku ne kau kiate kimoutolu. Leʻo, pea faʻa vakai; koeʻuhi ko homou fili ko e tēvolo, ʻoku ʻalu fano, ʻo hangē ha laione ngungulu, ʻo ne kumi pe ko hai ne faʻapuku hake: ‌ʻAia mou tekeʻi atu ʻo mālohi ʻi he tui, ʻo ʻilo ko e ngaahi mamahi pehē ʻoku kātaki ʻe homou kāinga ʻoku ʻi māmani. 10 Ka ko e ʻOtua ʻoe ʻaloʻofa kotoa pē, kuo ne uiuiʻi ʻakitautolu ki hono nāunau taʻengata ʻia Kalaisi Sisu, ʻoka hili hoʻomou kātaki siʻi pe, ke fakahaohaoa, mo fakatuʻumaʻu, mo fakamālohi, mo fokotuʻumaʻu ʻakimoutolu. 11 Ke ʻiate ia ʻae ongoongolelei mo e pule ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni. 12 Kuo u tohi siʻi kiate kimoutolu ʻia Silivenusi, ʻaia (ʻoku ou pehē) ko e kāinga angatonu, ke enginaki mo fakahā ko e ʻaloʻofa moʻoni eni ʻae ʻOtua, ʻaia ʻoku mou tuʻu ai. 13 Ko e siasi ʻoku ʻi Papilone, kuo fili fakataha mo kimoutolu, ʻoku ʻofa atu kiate kimoutolu; pea ʻoku pehē mo Maʻake ko hoku foha. 14 Mou fetoutou ʻuma ʻaki ʻae fekita ʻoe ʻofa. Ke ʻiate kimoutolu kotoa pē ʻoku ʻia Kalaisi Sisu ʻae melino. ʻEmeni.