6
1 Ko e langa hake ʻae falelotu lahi ʻo Solomone. 5 Ko hono ngaahi potu fale. 11 Ko e talaʻofa ʻae ʻOtua koeʻuhi ko ia. 15 Ko e anga mo e teunga ʻoe fale. 23 Ko e Selupimi. 31 Ko hono ngaahi matapā. 36 Ko hono lotoʻā. 37 Ko e fakaʻosi hono langa ʻi he taʻu ʻe fitu.
Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi hono taʻu ʻe fāngeau ma valungofulu hili ʻae haʻu ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he fonua ʻo ʻIsipite, ʻi hono fā ʻoe taʻu ʻoe pule ʻa Solomone ki ʻIsileli, ʻi he māhina ko Sifi, ʻaia ko hono ua ʻoe māhina, naʻa ne kamata langa ʻae fale ʻo Sihova. Pea ko e fale naʻe langa ʻe he tuʻi ko Solomone kia Sihova, naʻe lōloa ia ko e hanga ʻe teau ma uofulu, pea ko hono māukupu ko e hanga ʻe fāngofulu, pea ko hono māʻolunga ʻo ia ko e hanga ʻe onongofulu. Pea ko hono lōloa ʻoe hūʻanga fale fakamalumalu ʻi he ʻao ʻoe falelotu, ko e hanga ʻe fāngofulu, ʻo fakatatau mo e māukupu ʻoe fale; pea ko hono māukupu ʻi he ʻao ʻoe fale ko e hanga ʻe uofulu. Pea naʻa ne ngaohi ki he fale ʻae ngaahi kātupa naʻe faʻa fakamaʻu ke sio mei ai. Pea naʻa ne langa ʻae ngaahi potuʻi fale ʻi he tafaʻaki holisi maka ʻoe fale ʻo takatakai, ʻio, ʻi he tafaʻaki holisi maka ʻoe fale ʻo takatakai hake ʻi he potu tapu pea mo e folofolaʻanga: pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi potu fale ʻo takatakai hake: Ko e potu fale ʻi lalo ko hono māukupu ko e hanga ʻe hongofulu, pea ko ia ki loto ko e hanga ʻe hongofulu ma ua ʻa hono māukupu ʻo ia, pea ko hono tolu naʻe hongofulu ma fā ʻae hanga ʻi hono māukupu ʻo ia: he naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi hiliʻanga lalanga lausiʻi kituʻa ʻi he holisi maka ʻoe fale, koeʻuhi ke ʻoua naʻa fakamaʻu ia ki he holisi maka ʻoe fale. Pea ʻi heʻene langa hake ʻae fale, naʻe langa ia ʻaki ʻae maka naʻe fakaʻosi ʻa hono teuteuʻi ʻi he teʻeki ke ʻomi ia ki ai; ko ia naʻe ʻikai patō ai ʻi he fale ha hamala, pe ha toki, pe ha meʻa fakatufunga ukamea, lolotonga ʻa hono langa hake. Naʻe tuʻu ʻae matapā ki he potu fale ʻi loto ki he potu fale toʻomataʻu: pea naʻa nau ʻalu hake ʻi he tuʻunga mamiomio ki he fale ʻi loto, pea mei ai ʻi loto ki hono tolu. Naʻe pehē ʻa ʻene langa ʻae fale mo fakaʻosi ia: pea naʻa ne ʻato ʻaki ʻae fale ʻae ngaahi lalanga mo e laupapa ʻoe ʻakau ko e sita. 10 Pea naʻa ne langa ʻae ngaahi potuʻi fale ke falala ki he holisi maka kotoa pē ʻoe fale, ko e hanga ʻe hongofulu ʻa hono māʻolunga: pea naʻe fakafalala ia ki he fale ʻaki ʻae ʻakau ko e sita.
11 ¶ Pea naʻe hoko mai ʻae folofola ʻa Sihova kia Solomone, ʻo pehē, 12 “Ko e fale eni ʻoku ke fokotuʻu, pea kapau te ke ʻalu ʻi heʻeku ngaahi fono, mo fai ʻeku ngaahi fakamaau, pea tauhi ʻa ʻeku ngaahi fekau ke ʻeveʻeva ʻi ai; pehē, te u toki fakamoʻoni ʻa ʻeku lea kiate koe, ʻaia naʻaku lea ʻaki kia Tevita ko hoʻo tamai: 13 pea te u nofo ʻi he lotolotonga ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, pea ʻe ʻikai teu liʻaki ʻa hoku kakai ko ʻIsileli.” 14 Ko ia naʻe langa ʻe Solomone ʻae fale, pea naʻa ne fakaʻosi ia. 15 Pea naʻa ne ʻaofi ʻae holisi maka ki loto fale ʻaki ʻae laupapa sita, mei he faliki ʻoe fale ʻo aʻu hake ʻi he holisi maka ki he ʻato: naʻa ne ʻaofi ia ʻaki ʻae ʻakau, pea naʻa ne faliki ʻaki ʻae fale ʻae laupapa, mei he ʻakau ko e paini. 16 Pea naʻa ne ʻaofi ʻae holisi ʻoe fale, ko e hanga ʻe fāngofulu ʻaki ʻae laupapa sita, ʻio, ʻae faliki ʻoe fale pea mo e holisi; naʻa ne ngaohi pehē ia ki loto maʻae folofolaʻanga, pea mo e potu toputapu ʻaupito. 17 Pea ko e fale, ʻio, ʻae falelotu naʻe ʻi hono ʻao, ko e hanga ʻe valungofulu ʻa hono lōloa. 18 Pea naʻe tongitongi ki he sita ʻoe loto fale ʻae fuaʻi ʻakau, mo e ngaahi fisi kuo tatala: naʻe sita kotoa pē; naʻe ʻikai ke ha ai ha maka. 19 Pea naʻa ne teuteuʻi ʻae folofolaʻanga ʻi he potu fale ki loto, ke tuku ki ai ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova. 20 Pea ko hono lōloa ʻoe folofolaʻanga ki muʻa ko e hanga ʻe fāngofulu, pea ko hono māukupu ko e hanga ʻe fāngofulu, pea ko hono māʻolunga ʻo ia ko e hanga ʻe fāngofulu: pea naʻa ne ʻufiʻufi ʻaki ia ʻae koula moʻoniia; pea naʻe ʻaofia foki ʻae feilaulauʻanga sita. 21 Ko ia, naʻe ʻufiʻufi ʻae loto fale ʻo Solomone ʻaki ʻae koula haohaoa: pea naʻa ne vahevahe ʻae fale ʻaki ʻae ngaahi seini koula ki muʻa ʻi he folofolaʻanga; pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula. 22 Pea naʻa ne ʻufiʻufi ʻaki ʻae koula ʻae fale kātoa, kaeʻoua ke ʻosi ʻae fale kātoa ʻi hono ʻai: pea ko e feilaulauʻanga kātoa naʻe ofi ki he folofolaʻanga, naʻa ne ʻaofi ia ʻaki ʻae koula.
23 ¶ Pea ʻi he lotolotonga ʻoe folofolaʻanga naʻa ne ngaohi ai ʻae ongo selupi mei he ʻakau ko e ʻolive, ko hona māʻolunga taki taha ko e hanga ʻe uofulu. 24 Pea ko e kapakau ʻe taha ʻoe selupi ko hono lōloa ko e hanga ʻe hongofulu, pea ko e hanga ʻe hongofulu ʻae lōloa ʻoe kapakau ʻoe selupi ʻe taha: mei he mui kapakau ʻe taha ʻo aʻu atu ki he mui kapakau ʻe taha ko hono lōloa ko e hanga ʻe uofulu. 25 Pea naʻe uofulu ʻae hanga ʻoe selupi ʻe taha: naʻe tatau pe ʻae ongo selupi ʻi hona fuofua pea mo hona lahi. 26 Ko e māʻolunga ʻoe selupi ʻe taha ko e hanga ʻe uofulu pea ne pehē foki ʻae selupi ʻe taha. 27 Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae ongo selupi ki he potu fale ki loto; pea naʻe mafola atu ʻae kapakau ʻoe ongo selupi, pea naʻe lave ai ʻae kapakau ʻe taha ki he holisi fale, kae lave ʻae kapakau ʻoe selupi ʻe taha ki he holisi ʻe taha; pea naʻe felaveʻi ʻa hona kapakau ʻi loto fale. 28 Pea naʻa ne ʻufiʻufi ʻae ongo selupi ʻaki ʻae koula. 29 Pea naʻa ne tongitongi takatakai ki he ngaahi holisi ʻoe fale ʻae ngaahi fakatātā ki he selupimi, mo e ʻakau ko e ponga, pea mo e ngaahi fisiʻiʻakau kuo tatala, ʻi loto mo tuʻa. 30 Pea naʻa ne ʻufiʻufi ʻaki ʻae koula ʻae faliki ʻoe fale ʻi loto mo ʻi tuʻa.
31 ¶ Pea ki he hūʻanga ʻoe folofolaʻanga naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi matapā ʻoe ʻakau ko e ʻolive: ko hono ʻakau fakalava mo e kau matapā ko e konga ʻe nima. 32 Ko e ongo matapā foki ko e ʻakau ʻolive; pea naʻa ne tongitongi ki ai ʻae fakatātā ki he selupimi, mo e ʻakau ko e ponga, mo e fisiʻiʻakau naʻe matala, pea ne ʻufiʻufi ʻaki ia ʻae koula, mo ne ʻaofi ʻaki ʻae koula ʻae selupimi, pea mo e ngaahi ʻakau ko e ponga. 33 Naʻe pehē foki ʻa ʻene ngaohi ki he matapā ʻoe falelotu ʻae pou ʻoe ʻakau ko e ʻolive; ko e ponga ʻe fā. 34 Pea ko hono matapā ʻe ua naʻe ʻoe ʻakau ko e paini; naʻe faʻa mapelu ʻae potu ʻe ua ʻoe matapā ʻe taha, pea naʻe faʻa mapelu ʻae potu ʻe ua ʻoe matapā kehe ʻe taha. 35 Pea naʻa ne tongitongi ki ai ʻae selupimi mo e ngaahi ʻakau ko e ponga mo e fisiʻiʻakau naʻe matala: pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula naʻe ʻai ke tatau mo e ngāue tongitongi. 36 Pea naʻa ne langa ʻae lotoʻā ki loto ʻaki ʻae ʻotu maka ʻe tolu naʻe teuteuʻi, pea mo e ʻotu ʻe taha ʻoe lalanga sita.
37 ¶ Naʻe fakatoka ʻae tuʻunga ʻoe fale ʻo Sihova ʻi hono fā ʻoe taʻu, ʻi he māhina ko Sifi: 38 Pea ʻi hono hongofulu ma taha ʻoe taʻu, ʻi he māhina ko Puli, ʻaia ko hono valu ʻoe māhina, naʻe fakaʻosi ʻae fale ʻi hono potu kotoa pē, ʻo fakatatau ki hono anga kotoa pē. Ko ia, naʻa ne fitu taʻu ʻi heʻene langa hake ia.