Tongan Bible (Revised West Version) 1 Kolinitō 12
12
1 ʻOku fai kehekehe ʻae ngaahi foaki fakalaumālie, 7 Kae ʻaonga kotoa pē, 8 Ko ia kuo foaki kehekehe ai: 12 Koeʻuhi ke hangē ko e ngaahi kupu ʻo hotau sino, ʻoku kau fakataha fulipē ki he lelei, 22 Ki he ʻaonga, 26 Ki he tokoni ʻoe sino ko ia: 27 Ke pehē ʻetau fefaiʻaki kiate kitautolu, ke haohaoa ʻae sino fakatātā ʻo Kalaisi.
Pea ko e meʻa ʻi he ngaahi foaki fakalaumālie, ʻe kāinga, ʻoku ʻikai ko hoku loto ke mou taʻeʻilo. ‌ʻOku mou ʻilo naʻa mou nofo ko e ngaahi Senitaile, naʻe ʻāvea ʻakimoutolu ki he ngaahi tamapua noa, ʻo hangē ko hono taki ʻakimoutolu. Ko ia ʻoku ou tala atu kiate kimoutolu, ʻoku ʻikai ha taha ʻoku lea ʻi he Laumālie ʻoe ʻOtua ʻe pehē ʻe ia, ko e malaʻia ʻa Sisu: pea ʻoku ʻikai ha taha te ne faʻa pehē, ko e ʻEiki ʻa Sisu, ka ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni. Pea ko eni, ʻoku ai ʻae ngaahi foaki kehekehe, ka ko e Laumālie pe taha. Pea ʻoku ai ʻae ngaahi tauhi kehekehe, ka ko e ʻEiki pe taha. Pea ʻoku ai ʻae ngaahi ngāue kehekehe, ka ko e ʻOtua pe taha ʻoku fai kotoa pē ʻi he kakai kotoa pē. Ka kuo foaki ʻae fakahā ʻoe Laumālie ki he tangata taki taha kotoa pē ke feʻaongaʻaki. He kuo foaki ki he tokotaha ʻi he Laumālie ʻae lea ʻoe poto; ki he tokotaha ʻae lea ʻoe ʻilo ʻi he Laumālie ko ia; Ki he tokotaha ʻae tui ʻi he Laumālie ko ia; ki he tokotaha ʻae foaki ʻoe fakamoʻui ʻi he Laumālie ko ia; 10 Ki he tokotaha ʻae fai ʻoe ngaahi mana; ki he tokotaha ʻae kikite; ki he tokotaha ʻae ʻilo ki he ngaahi laumālie; ki he tokotaha ʻae lea kehekehe; ki he tokotaha hono fakamatala ʻoe ngaahi lea: 11 Ka ʻoku langaʻi eni kotoa pē ʻe he Laumālie pe taha ko ia, ʻo vahevahe taki taha ki he tangata kotoa pē ko ʻene faʻiteliha pe. 12 He ʻoku hangē ʻoku taha pe ʻae sino, ka ʻoku lahi hono ngaahi kupu, pea ko e ngaahi kupu kotoa pē ʻoe sino pe taha ko ia ʻoku lahi, ka ko e sino pe taha ʻoku pehē pe foki ʻa Kalaisi. 13 He kuo tau papitaiso kotoa pē ʻi he Laumālie pe taha ki he sino pe taha, pe ko ha kakai Siu pe ko ha kakai Senitaile, ko ha pōpula pe ha tauʻatāina; pea naʻe fakainu ʻakitautolu kotoa pē ki he Laumālie pe taha. 14 He ʻoku ʻikai ko e kupu pe taha ʻae sino, ka ʻoku lahi. 15 Kapau ʻe lea ʻae vaʻe, “Koeʻuhi ʻoku ʻikai ko e nima au, pea ʻoku ʻikai ʻoe sino au;” pea ʻoku ʻikai ai ʻi he sino ia? 16 Pea kapau ʻe lea ʻae telinga, “Koeʻuhi ʻoku ʻikai ko e mata au, pea ʻoku ʻikai ʻoe sino au;” pea ʻoku ʻikai ai ʻi he sino ia? 17 Ka ne ko e mata ʻae sino kotoa, pea ʻe ʻi fē ʻae fanongo? Pea ka ne ko e fanongo ʻae kupu kotoa pē, pea ʻe ʻi fē ʻae nanamu? 18 Ka ko eni, kuo fakahoko ʻe he ʻOtua ʻae ngaahi kupu taki taha kotoa pē ʻi he sino, ko ʻene faʻiteliha pe ia. 19 Pea ka ne ko e kupu pe taha ʻaia kotoa pē, pea ʻe ʻi fē ʻae sino? 20 Ka ko eni, ko e ngaahi kupu ʻoku lahi ka ko e sino pe taha. 21 Pea ʻoku ʻikai faʻa lea ʻae mata ki he nima, “ʻOku ʻikai te ke ʻaonga kiate au:” pea pehē ʻe he ʻulu ki he vaʻe, “ʻOku ʻikai te mo ʻaonga kiate au.” 22 ‌ʻIkai, ka ko e ngaahi kupu ko ia ʻoe sino, ʻaia ʻoku matamatavaivai, ʻoku lahi hake hono ʻaonga: 23 Pea ko e ngaahi kupu ko ia ʻoe sino, ʻoku tau mahalo ki ai ʻoku siʻi hifo ʻenau matamatalelei, ʻoku tau tokanga lahi ʻaupito ki ai; pea ko hotau ngaahi potu taʻematamatalelei ʻoku ai hono matamatalelei lahi hake ʻaupito. 24 He ko hotau ngaahi potu matamatalelei, ʻoku ʻikai hanau masiva: ka kuo fakatatau fakataha ʻe he ʻOtua ʻae sino, ʻo ne foaki ʻae matamatalelei lahi hake ʻaupito ki he potu ko ia ʻoku masiva: 25 Koeʻuhi ke ʻoua naʻa ai ha mavahevahe ʻi he sino; ka koeʻuhi ke maʻu ʻae fetokangaʻaki pe ʻe he ngaahi kupu kotoa pe. 26 Pea kapau ʻe mamahi ʻae kupu ʻe taha, ʻoku mamahi mo ia ʻae ngaahi kupu kotoa pē; pea ka fakahikihiki ʻae kupu ʻe taha, ʻoku fiefia mo ia ʻae kupu kotoa pē. 27 Pea ko eni, ko e sino ʻo Kalaisi ʻakimoutolu, pea ko e ngaahi kupu taki taha. 28 Pea kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtua ʻae niʻihi ʻi he siasi, ko e ʻuluaki ko e kau ʻaposetolo, ko hono ua ko e kau palōfita, ko hono tolu ko e kau akonaki, hoko mo ia ʻae kau fai meʻa mana, hoko mo e ngaahi foaki ʻoe fakamoʻui, mo e kau tokoni, mo e kau enginaki, mo kinautolu ʻoku ʻilo ʻae lea kehekehe. 29 He ko e ʻaposetolo kotoa pē? He ko e palōfita kotoa pē? He ko e akonaki kotoa pē? He ko e kau fai meʻa mana kotoa pē? 30 ‌ʻOku maʻu kotoa pē ʻae ngaahi foaki ʻoe fakamoʻui? ʻOku lea kotoa pē ʻaki ʻae ngaahi lea kehekehe? ʻOku fakamatala lea kotoa pē? 31 Ke mou holi lahi ki he ngaahi foaki fungani lelei. Pea ʻoku ou toe fakahā kiate kimoutolu ʻae hala ʻoku lelei lahi.