Tongan Bible (Revised West Version) 1 Kolinitō 9
9
1 ʻOku fakahā ʻe Paula ʻene tauʻatāina ʻaʻana, 7 Pea totonu ke maʻu ʻae ngaahi meʻa ki he sino ʻaia ʻoku ne malangaʻaki ʻae ongoongolelei: 15 Ka naʻe ʻikai pehē ʻe ia meiate kinautolu ko hono loto pe, 18 Ke ʻoua naʻa nau māfasia ai, 22 Pe kovi ki ha niʻihi, ʻi ha ngaahi meʻa taʻeʻaonga. 24 Ko e fakapuepue ʻetau moʻui.
‌ʻIkai ko e ʻaposetolo au? ʻIkai ʻoku ou ʻataʻatā? ʻIkai kuo u mamata kia Sisu Kalaisi ko hotau ʻEiki? ʻIkai ko ʻeku ngāue ʻakimoutolu ʻi he ʻEiki? Kapau ʻoku ʻikai ko e ʻaposetolo au ki he niʻihi, ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu: he ko e fakaʻilonga ʻo ʻeku ngāue fakaʻaposetolo ʻakimoutolu ʻi he ʻEiki. Ko ʻeku tala ʻa eni kiate kinautolu ʻoku ʻeke kiate au: ‌ʻIkai ʻoku ʻiate kimautolu ke faʻiteliha ki he kai mo e inu? ‌ʻIkai ʻoku mau faʻiteliha ki he taki fano ʻo ha tuofefine, pe ha ʻunoho, ʻo hangē ko e kau ʻaposetolo niʻihi, pea hangē ko e kāinga ʻoe ʻEiki, mo Kifasi? Pe ko au pe mo Pānepasa, ʻikai ʻoku ma faʻiteliha ke tuku ʻae ngāue? Ko hai ʻoku ʻalu ke fai ʻae tau, kae totongi ia ʻe ia pe? Ko hai ʻoku tō ʻae ngoue vaine, kae ʻikai kai ʻe ia hono fua? Pea ko hai, ʻoku ne fafanga ʻae fanga manu, pea ʻikai kai hono huʻahuhu ʻoe fanga manu? ‌ʻOku ou lea ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni, ka ko e tangata pe? ʻIkai ʻoku pehē pe ʻae fono? He kuo tohi ʻi he fono ʻa Mōsese, “ʻOua naʻa ke nonoʻo ʻae ngutu ʻoe pulu ʻoku malaki ʻae uite.” ʻOku tokanga ʻae ʻOtua ki he fanga pulu pe? 10 Kae ʻikai ʻoku pehē pe koeʻuhi ko kitautolu? Ko e moʻoni kuo tohi ia koeʻuhi ko kitautolu: koeʻuhi ko ia ʻoku ne keli, ʻoku totonu ʻene keli ʻi he ʻamanaki lelei; pea ko ia ʻoku ne aʻuaʻu ʻae uite, ke fai ʻi he ʻamanaki lelei, ke ne lavaʻi ʻaia ʻoku ne ʻamanaki lelei ki ai. 11 Kapau kuo mau tūtuuʻi kiate kimoutolu ʻae ngaahi meʻa fakalaumālie, pea ko ha meʻa lahi koā ʻo kapau te mau utu hoʻomou ngaahi meʻa fakamaama? 12 Pea kapau ʻoku faʻa maʻu ʻiate kimoutolu ʻe he niʻihi ʻae meʻa totonu ni, ʻikai ʻoku totonu lahi ia kiate kimautolu? Naʻe ʻikai te mau fai ki he meʻa totonu ni; ka ʻoku mau kātaki ʻae meʻa kotoa pē, telia naʻa mau taʻofi ki he ongoongolelei ʻo Kalaisi. 13 ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ko kinautolu ʻoku ngāue ʻi he ngaahi meʻa tapu, ʻoku nau kai mei he falelotu lahi? Pea mo kinautolu ʻoku tauhi ʻi he ʻesifeilaulau, ʻoku nau ʻinasi fakataha mo e ʻesifeilaulau? 14 Pea kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻEiki ke pehē foki, ke ʻilonga ʻakinautolu ʻoku malangaʻaki ʻae ongoongolelei, ke nau maʻu ʻi he ongoongolelei ʻae meʻa ki he sino. 15 Ka kuo ʻikai te u ala ki he ngaahi meʻa ni: pea ʻoku ʻikai te u tohi ʻae ngaahi meʻa ni koeʻuhi ke fai pehē kiate au: he ʻoku lelei lahi ʻeku mate, ʻi he kau ʻe ha taha ke ne fakataʻeaongaʻi ʻeku vikiviki. 16 He neongo ʻoku ou malangaʻaki ʻae ongoongolelei, ʻoku ʻikai ko ia ʻoku ou vikiviki ai: he kuo tuku tonu ia kiate au; ʻio, ʻe malaʻia au, ʻo kapau ʻe ʻikai te u malangaʻaki ʻae ongoongolelei! 17 He kapau te u fai ʻae meʻa ni ʻo loto lelei pe, ʻoku ai haʻaku totongi: pea kapau te u fai fakahohōloto pe, ko ia ai pe, ka kuo vahe kiate au ha lakanga ngāue. 18 Ko eni, ko e hā ai ʻeku totongi? ʻA eni, ʻi heʻeku malangaʻaki ʻae ongoongolelei ke u ʻatu ai ʻae ongoongolelei ʻo Kalaisi taʻehatotongi mai, koeʻuhi ke ʻoua naʻaku ngāue kovi ʻaki ʻa ʻeku meʻa totonu ʻaʻaku ʻi he ongoongolelei. 19 He neongo ʻoku ou ʻataʻatā mei he tangata kotoa pē, ka kuo u fakatamaioʻeiki au ki he kakai kotoa pē, koeʻuhi ke u lavaʻi mai ʻae tokolahi hake. 20 Pea ne u hangē ko e Siu ki he kakai Siu, koeʻuhi ke u lavaʻi mai ʻae kakai Siu; ne u hangē kuo u moʻulaloa ki he fono kiate kinautolu naʻe moʻulaloa ki he fono, koeʻuhi ke u lavaʻi mai ʻakinautolu ʻoku moʻulaloa ki he fono; 21 Pea kiate kinautolu ʻoku masiva fono ʻo hangē ko e masiva fono au, (kae ʻikai teu masiva fono ki he ʻOtua, kae moʻulaloa ki he fono kia Kalaisi,) koeʻuhi ke u lavaʻi mai ʻakinautolu ʻoku masiva fono. 22 Ne u hangē kuo u vaivai ki he vaivai, koeʻuhi ke u lavaʻi mai ʻae vaivai: kuo u hangē ko e meʻa kotoa pē ki he kakai kotoa pē, kau fakamoʻui ʻi he ngāue kotoa pē ʻae niʻihi. 23 Pea ʻoku ou fai pehē ni koeʻuhi ko e ongoongolelei, koeʻuhi ke u maʻumeʻa ai mo kimoutolu. 24 ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ko kinautolu ʻoku lele ʻi he fakapuepue ʻoku lele kotoa pē, ka ʻoku maʻu ʻe he tokotaha pe ʻae koloa? Ke pehē hoʻomou lele, koeʻuhi ke mou maʻu. 25 Pea ko e tangata kotoa pē ʻoku fai feinga ke ne ikuna, ʻoku anga fakapotopoto ia ʻi he meʻa kotoa pē. Pea ko e moʻoni ʻoku nau fai ia ke maʻu ʻae pale popongofua; ka ko kitautolu ʻae pale taʻefaʻapopo. 26 Ko ia ʻoku pehē pe ʻeku lele, kae ʻikai ʻi he fai noa; ʻoku pehē pe ʻeku fuhu, kae ʻikai hangē ha taha ʻoku tuki ʻae matangi: 27 Ka ʻoku ou tautea hoku sino, ʻo fakamoʻulaloaʻi ia: telia naʻa ai ha meʻa, ʻoka hili ʻeku malanga ki he kakai, teu hoko ai au ko e liʻaki.