6
1 Ke ʻoua naʻa fakamamahi ʻe he kakai Kolinitō honau kāinga, ʻi heʻenau fefakamaauʻaki fakamaama: 6 Kaeʻumaʻā ʻenau fai ia ki he taʻetui. 9 ʻE ʻikai lavaʻi ʻae puleʻanga ʻoe ʻOtua ʻe he taʻemāʻoniʻoni. 15 Ko e ngaahi kupu ʻo Kalaisi hotau sino, 19 Mo e fale tapu ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni. 16, 17 Ko ia ke ʻoua naʻa fakaului ia.
‌ʻOku mou pehē, ʻoku ngofua ia kiate kimoutolu, ʻo kapau ʻoku ai ha meʻa ki ha tokotaha, ke fakamaau ia ʻi he ʻao ʻoe taʻeangatonu, kae ʻikai ʻi he ʻao ʻoe kāinga māʻoniʻoni? ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo ʻe fakamaau ʻa māmani ʻe he kakai māʻoniʻoni? Pea kapau ʻe fakamaau ʻa māmani ʻekimoutolu, ʻoku taʻetaau ʻakimoutolu ke fakamaau ʻae ngaahi meʻa siʻi? ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo te tau fakamaau ʻae kau ʻāngelo? Pea ʻikai ʻe muʻa hake lahi ki he ngaahi meʻa ʻoe moʻui ni? Pea kapau ʻoku ai ha fakamaau ki he ngaahi meʻa ʻoe moʻui ni, pea ʻoku mou fili ke fai ia ʻekinautolu ʻoku māʻulalo hifo ʻi he siasi? ‌ʻOku ou lea ko homou fakamā. He ʻoku pehē koā, ʻoku ʻikai ʻaupito ha tokotaha poto ʻiate kimoutolu? ʻOku ʻikai ha tokotaha ʻoku faʻa fai ke fakamaau ki hono ngaahi kāinga? Ka ʻoku fefakamaauʻaki ʻae kāinga mo e kāinga, pea fai ia ʻi he ʻao ʻoe kau taʻetui? Pea ko eni, ʻoku ai ʻae kovi lahi ʻiate kimoutolu, koeʻuhi ʻoku mou fefakamaauʻaki ʻakimoutolu. Ko e hā muʻa ʻoku ʻikai ai te mou kātaki ʻae kovi? Ko e hā muʻa ʻoku ʻikai ai te mou kātaki homou fakamālohiʻi? Tā ko e moʻoni ʻoku mou fai hala, pea fakamālohi, ʻio, ki he kāinga foki. ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ʻe ʻikai hoko ʻe he taʻefaitotonu ki he puleʻanga ʻoe ʻOtua? ʻOua naʻa kākaaʻi ʻakimoutolu: ko e kau feʻauaki, mo e kau tauhi tamapua, mo e kau tono fefine, mo e kau moʻui fakafiemālie, mo e kau fiefai fakalieliaʻaki ʻiate kinautolu, 10 Mo e kau kaihaʻa, mo e manumanu, mo e kau faʻa kona, mo e kau lea kovi, mo e kau fakamālohi, ʻe ʻikai te nau lavaʻi ʻae puleʻanga ʻoe ʻOtua. 11 Pea naʻe pehē pe homou niʻihi; ka kuo fufulu ʻakimoutolu, ka kuo fakatapui ʻakimoutolu, ka kuo fakatonuhia ʻakimoutolu, ʻi he huafa ʻoe ʻEiki ko Sisu, pea ʻi he Laumālie ʻo hotau ʻOtua. 12 “ʻOku ngofua ʻae meʻa kotoa pē kiate au, “ka ʻoku ʻikai ʻaonga ʻae meʻa kotoa pē: ʻoku ngofua ʻae meʻa kotoa pē kiate au, ka ʻe ʻikai faiekina au ʻe he meʻa ʻe taha. 13 Ko e ngaahi meʻakai ki he fatu, mo e fatu ki he ngaahi meʻakai: ka ʻe fakaʻauha ia fakatouʻosi ʻe he ʻOtua. Ka ʻoku ʻikai ki he feʻauaki ʻae sino, ka ki he ʻEiki; pea mo e ʻEiki ki he sino. 14 Pea kuo fokotuʻu hake ʻe he ʻOtua ʻae ʻEiki, pea te ne fokotuʻu hake ʻakimoutolu foki ʻi hono mālohi ʻoʻona. 15 ‌ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ko homou sino ko e ngaahi kupu ia ʻo Kalaisi? Pea te u ʻave eni ʻae ngaahi kupu ʻo Kalaisi, ʻo ngaohi ia ko e ngaahi kupu ʻoe faʻa feʻauaki? ʻIkai ʻaupito. 16 Ko e hā? ʻikai ʻoku mou ʻilo, ko ia kuo hoko ki he faʻa feʻauaki, ʻoku sino taha? He ʻoku pehē ʻe ia, “ʻE hoko ʻae toko ua ko e kakano pe taha.” 17 Ka ko ia kuo hoko ki he ʻEiki, ko e laumālie pe taha. 18 Puna mei he feʻauaki. Ko e angahala fulipē ʻoku fai ʻe he tangata, ʻoku ʻituʻa ʻi he sino, ka ko ia ʻoku fai feʻauaki, ʻoku fai angahala ia ki hono sino ʻoʻona. 19 Ko e hā? ʻIkai ʻoku mou ʻilo, ko homou sino ko e fale tapu ʻoe Laumālie Māʻoniʻoni, ʻoku ʻiate kimoutolu, ʻaia ʻoku mou maʻu mei he ʻOtua, pea ʻoku ʻikai ʻamoutolu ʻakimoutolu? 20 He kuo fakatauʻakimoutolu ʻaki ʻae totongi: ko ia ke fakaongolelei ʻae ʻOtua ʻi homou sino, pea ʻi homou laumālie, ʻaia ʻoku ʻoe ʻOtua.