Tongan Bible (Revised West Version) 1 Kolinitō 2
2
1 ʻOku fakahā ʻe Paula ki heʻene malanga, kuo ʻikai pe ʻi he poto ʻoe lea, pe ʻi he poto ʻoe tangata: 4, 5 Ka ʻoku ʻi he mālohi ʻoe ʻOtua: 6 Pea ʻoku māʻolunga hake ʻaupito ʻi he poto fakamaama mo e ʻilo ʻae tangata, 14 Ko ia ʻoku ʻikai faʻa ʻiloʻi ia ʻe he kakai fakakakano.
Pea ko au, ʻe kāinga, ʻi heʻeku ʻalu atu kiate kimoutolu, naʻe ʻikai te u ʻalu atu ʻi he mālie ʻoe lea, pe ʻi he poto, ke fakahā kiate kimoutolu ʻae fakamoʻoni ʻae ʻOtua. He naʻe maʻu hoku loto, ʻe ʻikai te u ʻilo ha meʻa ʻe taha ʻiate kimoutolu, ka ko Sisu Kalaisi, mo hono tutuki ki he ʻakau. Pea naʻaku ʻiate kimoutolu ʻi he vaivai, mo e manavahē, pea ʻi he tetetete lahi. Pea ko ʻeku lea mo ʻeku malanga, naʻe ʻikai ʻi he ngaahi lea fakaoloolo ʻoe poto ʻoe tangata, kae ʻi he fakamoʻoni ʻoe Laumālie mo e mālohi: Koeʻuhi ke ʻoua naʻa tuʻu ʻi he poto ʻoe tangata hoʻomou tui, ka ʻi he mālohi ʻoe ʻOtua. Ka ʻoku mau lea ʻaki ʻae poto ʻiate kinautolu ʻoku haohaoa: ka ʻoku ʻikai ko e poto ʻoe māmani, pe ʻoe houʻeiki ʻoe māmani, ʻaia ʻe aʻu ʻo ngata: Ka ʻoku mau lea ʻaki ʻae poto lilo ʻoe ʻOtua ʻi he ngāue fufū, ʻaia naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtua ʻi he teʻeki ai tuʻu ʻa māmani, ko hotau leleiʻanga: ‌ʻAia naʻe ʻikai ʻilo ʻe ha taha ʻoe ngaahi ʻeiki ʻoe māmani: he ka nenau ʻilo ia, pehē, ʻe ʻikai te nau tutuki ki he ʻakau ʻae ʻEiki lāngilangi. Kae hangē ko ia kuo tohi, “ʻOku teʻeki ai mamata ʻe ha mata, pe fanongo ʻe ha telinga, Pea ʻoku teʻeki ai hū ki he loto ʻo ha tangata, ʻae ngaahi meʻa ʻaia ʻoku teuteu ʻe he ʻOtua maʻanautolu ʻoku ʻofa kiate ia.” 10 Ka kuo fakahā ia ʻe he ʻOtua kiate kitautolu ʻaki hono Laumālie: he ʻoku hakule ʻe he Laumālie ʻae ngaahi meʻa kotoa pē, ʻio, ʻae ngaahi meʻa loloto ʻi he ʻOtua. 11 He ko hai ha tangata ʻoku ne ʻilo ʻae ngaahi meʻa ʻae tangata, ka ko e laumālie pe ʻoe tangata ʻoku ʻiate ia? Pea ʻoku pehē, ʻoku ʻikai ha tangata ʻoku ne ʻilo ʻae ngaahi meʻa ʻae ʻOtua, ka ko e Laumālie pe ʻoe ʻOtua. 12 Pea ko eni, ʻoku ʻikai ko e laumālie ʻo māmani kuo tau maʻu, ka ko e laumālie ʻoku mei he ʻOtua; koeʻuhi ke tau ʻilo ʻae ngaahi meʻa kuo foaki mataʻataʻatā pe kiate kitautolu ʻe he ʻOtua. 13 ‌ʻAe ngaahi meʻa ko ia ʻoku mau lea ki ai, kae ʻikai ʻi he ngaahi lea ʻoku ako mai ʻe he poto ʻoe tangata, ka ko ia ʻoku ako ʻaki ʻe he Laumālie Māʻoniʻoni; ʻo fakamatala ʻae meʻa fakalaumālie ʻaki ʻae meʻa fakalaumālie. 14 Ka ʻoku ʻikai maʻu ʻe he tangata fakakakano ʻae ngaahi meʻa ʻoe Laumālie ʻoe ʻOtua: he ko e vale ia kiate ia: pea ʻoku ʻikai te ne faʻa ʻilo ia, he ʻoku ʻilo fakalaumālie pe ia. 15 Ka ko ia ʻoku fakalaumālie ʻoku ne ʻiloʻi ʻae meʻa kotoa pē, ka ʻoku ʻikai faʻa ʻiloʻi ia ʻe ha taha. 16 “He ko hai ʻoku ne ʻilo ʻae finangalo ʻoe ʻEiki, koeʻuhi ke ne akonakiʻi ia?” Ka ʻoku tau maʻu ʻae finangalo ʻo Kalaisi.