Tongan Bible (Revised West Version) 1 Meʻa Hokohoko 23
23
1 Ko e tuku ʻe Tevita ʻae pule kia Solomone. 2 Ko e fakamatala ki he ngāue mo e ngaahi faʻahinga ʻoe kau Livai.
Ko ia, ʻi heʻene hoko ʻo motuʻa lahi ʻa Tevita pea kakato ʻa hono ngaahi ʻaho, naʻa ne tuku ʻa Solomone ko hono foha ke ne tuʻi ki ʻIsileli.
¶ Pea naʻa ne tānaki fakataha ʻae houʻeiki kotoa pē ʻo ʻIsileli, mo e kau taulaʻeiki pea mo e kau Livai. Ka ko eni, naʻe lau hono tokolahi ʻoe kau Livai mei he taʻu ʻe tolungofulu ʻo fai hake: pea ko honau lau fakatefua, ʻae tangata taki taha, ko e tokotolu mano mo e toko valu afe. Pea naʻe ʻoe toko ua mano mo e toko fā afe ʻae tokanga ki he ngāue ki he fale ʻo Sihova; pea ko e toko ono afe, ko e kau pule mo e kau fakamaau ʻakinautolu. Pea ko e kau leʻo matapā ʻae toko fā afe; pea ko e toko fā afe naʻe hiva kia Sihova ʻaki ʻae ngaahi meʻa hiva ʻaia naʻe ngaohi ke fai ʻaki ʻae fakafetaʻi. Pea naʻe vahe fakalakanga ʻakinautolu ʻe Tevita, ki he ngaahi foha ʻo Livai, kia Kesomi, mo Kohate, pea mo Melali.
¶ Naʻe ʻoe kau Kesomi, ʻa Latani, pea mo Simi. Ko e ngaahi foha eni ʻo Latani; ko honau tuʻukimuʻa ʻa Sieli, mo Sitami, mo Soeli, ko e tokotolu. Ko e ngaahi foha ʻo Simi; ko Silomiti, mo ʻAsieli, mo Halani, ko e tokotolu. Ko e kau tuʻukimuʻa ʻakinautolu ni ʻi he kau mātuʻa ʻo Latani. 10 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Simi; ko Sehati, mo Sina, mo Siusi, mo Pelia. Ko e toko fā ni ko e ngaahi foha ʻo Simi 11 Pea naʻe tuʻukimuʻa ʻi ai ʻa Sehati, pea hoko mo ia ʻa Sisa: ka naʻe ʻikai ke tokolahi ʻae ngaahi foha ʻo Siusi mo Pelia; ko ia naʻe lau fakataha ai ʻakinaua ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻena tamai.
12 ¶ Ko e ngaahi foha eni ʻo Kohate: ko ʻAmilami, mo ʻIsa, mo Hepeloni, mo ʻUsili, ko e toko fā. 13 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻAmilami ko ʻElone mo Mōsese: pea naʻe vaheʻi ʻa ʻElone, koeʻuhi ke ne fakatapui ʻae ngaahi meʻa māʻoniʻoni lahi, ʻe ia mo hono ngaahi foha ke lauikuonga, ke tutu ʻae meʻa namu kakala ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea ke tauhi kiate ia, pea ke fakafetaʻi ki hono huafa ʻo taʻengata. 14 Pea koeʻuhi ko Mōsese ko e tangata ʻae ʻOtua, naʻe lau ʻa hono ngaahi foha ki he faʻahinga ʻo Livai. 15 Ko e ngaahi foha eni ʻo Mōsese: ko Kesomi, mo ʻEliesa. 16 ‌ʻI he ngaahi foha ʻo Kesomi, naʻe tuʻukimuʻa ʻa Sipueli. 17 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻEliesa ko hono tuʻukimuʻa ʻa Lihapea. Pea naʻe ʻikai mo ha ngaahi foha ʻo ʻEliesa, ka naʻe tokolahi ʻaupito ʻae ngaahi foha ʻo Lihapea. 18 ‌ʻI he ngaahi foha ʻo ʻIsa: ko hono tuʻukimuʻa ʻa Silomiti. 19 ‌ʻI he ngaahi foha ʻo Hepeloni; ko e ʻuluaki ʻa Selia, ko hono toko ua ʻa ʻAmalia, ko hono tokotolu ʻa Saesieli, pea ko hono toko fā ʻa Sikamiami. 20 ‌ʻI he ngaahi foha ʻo ʻUsili: ko hono ʻuluaki ʻa Maika, pea ko hono tokoua ʻa Sisia.
21 ¶ Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Melali ko Mali mo Musi. Ko e ngaahi foha ʻo Mali; ko ʻEliesa mo Kisi. 22 Pea naʻe pekia ʻa ʻEliesa pea naʻe ʻikai hano foha ka ko e ngaahi ʻofefine pe: pea naʻe ohi ʻakinautolu ʻe honau kāinga ko e ngaahi foha ʻo Kisi. 23 Ko e ngaahi foha ʻo Musi eni: ko Mali, mo Iteli, mo Selimoti, ko e tokotolu.
24 ¶ Ko kinautolu eni ko e ngaahi foha ʻo Livai ʻo fakatatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai; ko e kau tuʻukimuʻa ʻi heʻenau ngaahi tamai, ʻo hangē ko e lau hake ʻakinautolu ʻi honau lakanga, ʻakinautolu naʻe fai ʻae ngāue ʻoe tauhi ʻi he fale ʻo Sihova, mei he taʻu ʻe uofulu ʻo ʻenau motuʻa ʻo fai hake. 25 He naʻe pehē ʻe Tevita, “Kuo foaki ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli, ʻae mālōlō ki hono kakai, koeʻuhi ke nau nofo ʻi Selūsalema ʻo taʻengata: 26 Pea ki he kau Livai foki; ʻe ʻikai te nau kei fua ʻae fale fehikitaki, pe ko e ngaahi ipu ʻi ai ʻoku fai ʻaki ʻa hono ngāue.” 27 He ko e ngaahi lea fakamuimui ʻa Tevita naʻe lau ai ʻae kau Livai mei he uofulu taʻu ʻo ʻenau motuʻa ʻo fai hake: 28 He ko ʻenau ngāue ʻanautolu ke tali fekau ki he ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻi he ngāue ʻoe fale ʻo Sihova, ʻi he ngaahi lotoʻā, pea ʻi he ngaahi potu fale, pea ʻi he fakamaʻa ʻae ngaahi meʻa tapu kotoa pē, pea ʻi he ngāue ʻoe tauhi ki he fale ʻoe ʻOtua; 29 ‌ʻI he tokonaki ʻae mā ʻoe ʻao, mo e mahoaʻa lelei ki he feilaulau meʻakai, pea mo e foʻi mā manifi naʻe ʻikai fakalēvani, pea mo ia naʻe fakapaku, pea mo ia naʻe tunu, pea ʻi he faʻahinga meʻa fuofua kotoa pē; 30 Pea ke nau tuʻu ʻi he pongipongi kotoa pē ke fakafetaʻi mo hiva kia Sihova, pea ke pehē foki ʻi he efiafi; 31 Pea ke ʻohake ʻae ngaahi feilaulau tutu kia Sihova ʻi he ngaahi ʻaho tapu, pea ʻi he ngaahi māhina foʻou, pea ʻi he ngaahi kātoanga naʻe kotofa, ʻo hangē ko hono lau, pea fakatatau mo hono lakanga naʻe fekauʻi kiate kinautolu, ʻo maʻuaipē ʻi he ʻao ʻo Sihova: 32 Pea koeʻuhi ke nau tokanga ki he tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe fakataha, mo e tokanga ki he potu toputapu, mo e tokanga ki he ngaahi foha ʻo ʻElone ko honau kāinga, ʻi he ngāue ʻoe fale ʻo Sihova.