Tongan Bible (Revised West Version) 1 Meʻa Hokohoko 15
15
1 ʻOku teu ʻe Tevita ha potu ke tuku ki ai ʻae puha ʻoe fuakava, pea ʻoku ne fekau atu ʻae kau taulaʻeiki mo e kau Livai ke ʻomi ia meia ʻOpeti-ʻItomi. 25 ʻOku ne fai ia ʻi he fakafiefia lahi. 29 ʻOku manuki kiate ia ʻa Mikale.
Pea naʻe langa ʻe Tevita ʻae ngaahi fale moʻona ʻi hono kolo, pea naʻa ne teuteu ha potu ki he puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua, mo ne fokotuʻu ki ai ha fale fehikitaki. Pea naʻe toki pehē ʻe Tevita, “ʻOku ʻikai lelei ke fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua ka ʻe he kau Livai pe: he ko kinautolu ia kuo fili ʻe Sihova ke fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua, pea ke tauhi kiate ia ʻo taʻengata.” Pea naʻe tānaki fakataha ʻe Tevita ʻa ʻIsileli kātoa ki Selūsalema, koeʻuhi ke ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ki hono potu, ʻaia naʻa ne teuteu ki ai. Pea naʻe fakataha ʻe Tevita ʻae fānau ʻa ʻElone, mo e kau Livai: Mei he ngaahi foha ʻo Kohate; ʻa Ulieli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko uofulu: Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Melali: ko ʻAsaia, ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko uofulu: Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Kesomi; ko Soeli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko tolungofulu: Pea ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElisafani; ko Simaia ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko uangeau: Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Hepeloni; ko Ilieli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko valungofulu: 10 Pea ʻoe ngaahi foha ʻo ʻUsili; ko ʻAminitapi ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko hongofulu ma ua. 11 Pea naʻe ui mai ʻe Tevita kia Satoki mo ʻApiata ko e ongo taulaʻeiki, pea mo e kau Livai, kia Ulieli, mo ʻAsaia, mo Soeli, mo Simaia, mo Elieli, pea mo ʻAminitapi, 12 ‌ʻo ne pehē kiate kinautolu, “Ko kimoutolu ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai ʻae kakai Livai: mou fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu, ʻio, ʻakimoutolu pea mo homou kāinga, koeʻuhi ke mou ʻomi ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli ki he potu kuo u teuteu ki ai. 13 He ko e meʻa ʻi he ʻikai te mou fuofua ʻomi ia, ko ia naʻe teʻia ai ʻakitautolu ʻe Sihova ko hotau ʻOtua, koeʻuhi naʻe ʻikai te tau kumi kiate ia ʻo hangē ko hono anga ʻoku totonu.” 14 Ko ia naʻe fakamāʻoniʻoniʻi ʻakinautolu ʻe he kau taulaʻeiki mo e kau Livai ke nau ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli. 15 Pea naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua ʻe he fānau ʻa Livai ʻi honau uma ʻaki ʻa hono ngaahi kau haʻamo, ʻo hangē ko e fekau ʻe Mōsese ʻo fakatatau mo e folofola ʻa Sihova. 16 Pea naʻe lea ʻa Tevita ki he ʻeiki ʻoe kau Livai ke ne vaheʻi honau kāinga niʻihi ke fai ʻae hiva ʻaki ʻae ngaahi meʻa hiva, ko e ngaahi ūtete, mo e ngaahi haʻape, mo e ngaahi ukamea pakihi, naʻe tatangi, ʻi he hiki hake ʻae leʻo ʻi he fiefia. 17 Ko ia naʻe vaheʻi ʻe he kau Livai ʻa Hemani ko e foha ʻo Soeli; pea ʻi hono kāinga ʻoʻona, ʻa ʻAsafi ko e foha ʻo Pelekia; pea mei he ngaahi foha ʻo Melali ko honau kāinga, ʻa Etani ko e foha ʻo Kusaia; 18 Pea naʻe fakataha mo kinautolu ʻa honau kāinga ʻo hono ua ʻoe lakanga, ko Sakalia, mo Peni, mo Seseeli, mo Similamoti, mo Sehieli, mo Uni, mo ʻIliapi, mo Penaia, mo Maaseia, mo Matitia, mo Elifili, mo Mikineia, mo ʻOpeti-ʻItomi, mo Sieli, ko e kau leʻo matapā. 19 Ko ia, naʻe vaheʻi ʻae kau hiva, ko Hemani, mo ʻAsafi, mo Etani, ke fakapakihi ʻaki ʻae ngaahi meʻa pakihi palasa; 20 Pea ko Sakalia, mo ʻAsieli, mo Similamoti, mo Sehieli, mo Uni, mo ʻIliapi, mo Māseia, mo Penaia, ki he ngaahi ūtete ʻo hangē ko e leʻo fakafefine; 21 Pea ko Matitia, mo Elifili, mo Mikineia, mo ʻOpeti-itomi, mo Sieli, mo ʻAsasia, ki he ngaahi haʻape naʻe leʻo lahi hake. 22 Pea naʻe ʻia Kinania ʻae fasi ʻoe hiva naʻe ekinaki ʻe ia ʻae hiva, he naʻa ne poto ai. 23 Pea ko Pelekia mo ʻElikena ko e ongo tauhi matapā ʻakinaua ki he puha ʻoe fuakava. 24 Pea ko Sipania, mo Sihosafate, mo Netanili, mo ʻAmasai, mo Sakalia, mo Penaia, mo ʻEliesa ko e kau taulaʻeiki, naʻe ifi ʻekinautolu ʻae ngaahi meʻalea ʻo muʻomuʻa ʻi he puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua: pea ko ʻOpeti-ʻItomi mo Sehia ko e ongo tauhi matapā ʻakinaua ki he puha ʻoe fuakava.
25 ¶ Ko ia, naʻe ʻalu ʻa Tevita, mo e kau mātuʻa ʻo ʻIsileli, mo e ngaahi ʻeikitau naʻe pule ki he ngaahi toko afe, koeʻuhi ke nau ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova mei he fale ʻo ʻOpeti-ʻItomi, ʻi he fiefia. 26 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi heʻene tokoni ʻe he ʻOtua ʻae kau Livai naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova, naʻa nau feilaulau ʻaki ʻae fanga pulu ʻe fitu, mo e fanga sipitangata ʻe fitu. 27 Pea naʻe kofuʻaki ʻa Tevita ʻae kofu ʻoe tupenu lelei, pea naʻe pehē mo e kau Livai kotoa pē naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava, mo e kau hiva, pea pehē mo Kinania ko e tangata taki hiva mo e kau hiva: naʻe kofuʻaki foki ʻe Tevita ʻae ʻefoti ʻoe tupenu lelei. 28 Naʻe pehē ʻae ʻomi ʻe ʻIsileli kātoa ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ʻaki ʻae mavava, mo e ʻuʻulu ʻoe ngaahi nifoʻi manu, mo e ngaahi meʻalea, mo e ngaahi meʻa pakihi, mo e tatangi ʻoe ngaahi ūtete mo e ngaahi haʻape. 29 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻI heʻene aʻu atu ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ki he Kolo ʻo Tevita, naʻe sio ʻa Mikale ko e ʻofefine ʻo Saula mei he matapā sioʻata, mo ne mamata ki he tuʻi ko Tevita ʻoku meʻe mo tā meʻa faiva: pea naʻa ne manuki kiate ia ʻi hono loto.