9
1 Ko e tupuʻanga ʻoe ngaahi toʻutangata ʻo ʻIsileli mo Siuta. 2 Ko e kakai ʻIsileli. 10 Ko e kau taulaʻeiki. 14 Ko e kau Livai naʻe nofo ʻi Selūsalema. 27 Ko e ngāue ʻae kau Livai niʻihi. 35 Ko e hohoko ʻo Saula mo Sonatane.
Naʻe pehē ʻae lau hake ʻa ʻIsileli kotoa pē ʻo hangē ko honau ngaahi toʻutangata; pea vakai, naʻe tohi ia ʻi he tohi ʻoe ngaahi tuʻi ʻo ʻIsileli mo Siuta, ʻakinautolu naʻe ʻave ki Papilone koeʻuhi ko ʻenau angahala.
¶ Pea ko eni, ko e kakai naʻe fuofua nofo ki honau fonua mo honau ngaahi kolo, ko e kakai ʻIsileli, ko e kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, pea mo e kau Netinimi. Pea naʻe nofo ʻi Selūsalema mei he fānau ʻa Siuta, pea mei he fānau ʻa Penisimani, pea mei he fānau ʻa ʻIfalemi, pea mo Manase; Ko Utei ko e foha ʻo ʻAmihuti, ko e foha ʻo Omili, ko e foha ʻo Imili, ko e foha ʻo Pani, ʻi he fānau ʻa Felesi ko e foha ʻo Siuta. Pea mei he kakai Sailo: Ko e ʻuluaki fānau ko ʻAsaia, mo hono ngaahi foha ʻoʻona. Pea mei he ngaahi foha ʻo Sela; ko Siueli, mo honau ngaahi kāinga ʻe toko onongeau ma toko hivangofulu. Pea mei he ngaahi foha ʻo Penisimani; ko Salu ko e foha ʻo Mesulami, ko e foha ʻo Hotevia, ko e foha ʻo Hasinua, Mo Ipinaia ko e foha ʻo Silohami, mo Ela ko e foha ʻo Usi, ko e foha ʻo Mikili, mo Mesulami ko e foha ʻo Sifatia, ko e foha ʻo Liueli, ko e foha ʻo Ipinisa; Pea mo honau kāinga, ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata, ko e toko hivangeau mo e toko nimangofulu ma ono. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.
10 ¶ Pea ʻi he kau taulaʻeiki: ko Sitaia, mo Sikoialipe, mo Sakini, 11 Mo ʻAsalia ko e foha ʻo Hilikia, ko e foha ʻo Mesulami, ko e foha ʻo Satoki, ko e foha ʻo Milaioti, ko e foha ʻo ʻAhitupi, ala naʻe pule ʻi he fale ʻoe ʻOtua; 12 Mo ʻAtaia ko e foha ʻo Silohami, ko e foha ʻo Pasuli, ko e foha ʻo Malikisa, mo Masei ko e foha ʻo ʻAtieli, ko e foha ʻo Sasela, ko e foha ʻo Mesulami, ko e foha ʻo Mesilimiti, ko e foha ʻo Imeli. 13 Pea mo honau kāinga, ko e kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e toko taha afe mo e toko fitungeau ma onongofulu; ko e kau tangata toʻa lahi ʻaupito ʻi he fai ʻae ngāue ʻi he fale ʻoe ʻOtua. 14 Pea ʻoe kau Livai: ko Simaia ko e foha ʻo Hasupi, ko e foha ʻo ʻAsilikami, ko e foha ʻo Hasapia, ʻi he ngaahi foha ʻo Melali; 15 Mo Pakipaka, mo Helesi, mo Kalali, mo Matania ko e foha ʻo Maika, ko e foha ʻo Sikili, ko e foha ʻo ʻAsafi; 16 Mo ʻOpataia ko e foha ʻo Simaia, ko e foha ʻo Kalali, ko e foha ʻo Situtuni, mo Pelekia ko e foha ʻo ʻAsa, ko e foha ʻo ʻElikena, ʻaia naʻe nofo ʻi he ngaahi kolo siʻi ʻoe kakai Nitofa. 17 Pea ko e kau leʻo matapā eni: ko Salumi, mo ʻAkupi, mo Talimoni, mo ʻAhimani, pea mo honau kāinga: ko honau ʻeiki ʻa Salumi; 18 Naʻa nau faʻa nofo ʻi he matapā ʻoe tuʻi ki he feituʻu hahake: pea naʻa nau leʻo matapā ʻi he ngaahi lakanga ʻoe fānau ʻa Livai. 19 Pea ko Salumi ko e foha ʻo Kole, ko e foha ʻo Epiasafi, ko e foha ʻo Ko ia, pea mo hono kāinga, ʻi he fale ʻo ʻene tamai, ko e kau Kola, naʻe pule ki he ngāue ʻoe tauhi, ko e kau leʻo matapā ʻakinautolu ʻi he fale fehikitaki: pea ko ʻenau ngaahi tamai, ʻaia naʻe pule ki he kautau ʻo Sihova, naʻa nau leʻohi ʻae hūʻanga ki he fale. 20 Pea naʻe pule ʻi muʻa kiate kinautolu ʻa Finiasi ko e foha ʻo ʻEliesa, pea naʻe kau ʻa Sihova kiate ia. 21 Pea ko Sakalia ko e foha ʻo Mesilimia, naʻe leʻohi ia ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe fakataha. 22 Ko kinautolu kotoa pē naʻe fili ke leʻohi ʻae ngaahi matapā, ko e toko uangeau ma hongofulu ma ua. naʻe lau hake ʻakinautolu ni ʻo tatau mo honau hohoko ʻi honau ngaahi kolo siʻi, ʻakinautolu naʻe fakanofo ʻe Tevita mo Samuela ko e tangata kikite ki heʻenau ngāue totonu. 23 Ko ia, naʻe ʻanautolu mo ʻenau fānau ʻae leʻohi ʻoe ngaahi matapā ʻoe fale ʻo Sihova, ʻae fale fehikitaki, ʻo fai fakalakanga. 24 Naʻe fakanofo ʻae kau leʻo ki he feituʻu ʻe fā, ki he feituʻu hahake, mo e lulunga, mo e tokelau, pea mo e tonga. 25 Pea ko honau kāinga naʻe nofo ʻi he ngaahi kolo siʻi, naʻe haʻu fakalakalaka mo kinautolu ʻi he hili ʻae ʻaho ʻe fitu. 26 He ko e kau Livai ko eni, ʻae toko fā naʻe pule ki he kau leʻo matapā, naʻe ai ʻenau ngāue totonu ʻanautolu, pea naʻa nau pule ki he ngaahi feleoko pea mo e ngaahi tukunga koloa ʻi he fale ʻoe ʻOtua. 27 Pea naʻa nau nofo takatakai hake ʻi he fale ʻoe ʻOtua, koeʻuhi naʻe ʻiate kinautolu ʻae ngāue, pea naʻe ʻiate kinautolu ke fakaava ia ʻi he pongipongi kotoa pē. 28 Pea naʻe ʻi honau niʻihi ʻae tokanga ki he ngaahi ipu ʻoe ngāue, ke ʻanautolu ʻa hono lau mo hono feʻaveʻaki ki loto mo tuʻa. 29 Naʻe ʻanautolu niʻihi foki ʻae tokanga ki he ngaahi ipu, mo e ngaahi nāunau ʻoe faletapu, mo e mahoaʻa lelei, mo e uaine, mo e lolo, mo e meʻa namu kakala, mo e ngaahi fuaʻi ʻakau nanamu. 30 Pea naʻe ngaohi ʻae lolo tākai, ʻe he niʻihi ʻi he ngaahi foha ʻoe kau taulaʻeiki, mei he ngaahi meʻa namu kakala. 31 Pea naʻe ʻia Matitia, ko e taha ʻoe kau Livai, pea ko e ʻuluaki foha ʻo Salumi ko e tangata Kola, ʻae ngāue totonu ki he ngaahi meʻa naʻe ngaohi ʻi he ngaahi ipu lafalafa. 32 Pea ko honau kāinga niʻihi ʻi he ngaahi foha ʻoe kakai Kohate, naʻe ʻanautolu ʻae tokanga ki he mā ʻoe ʻao, ke teuteu ia ʻi he ʻaho tapu kotoa pē. 33 Pea ko kinautolu ni ko e kau fasi hiva, ko e tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻoe kakai Livai, pea naʻa nau nofo ʻataʻatā pe ʻi he ngaahi potu fale: he naʻa nau fai ʻae ngāue ko ia ʻi he ʻaho mo e pō. 34 Ko kinautolu ni naʻe tuʻukimuʻa ʻi he kau mātuʻa ʻoe kakai Livai, pea naʻa nau ʻeiki hake ʻi honau ngaahi toʻutangata; pea naʻe nofo ʻakinautolu ni ʻi Selūsalema.
35 ¶ Pea naʻe nofo ʻi Kipione ʻae tamai ʻa Kipione, ʻa Sehieli, pea ko e hingoa ʻo hono ʻunoho ko Meaka: 36 Pea ko hono ʻuluaki foha ko ʻApitoni, pea hoko mo ia ʻa Suli, mo Kisi, mo Peali, mo Nea, mo Natapi, 37 Mo Kitoa, mo ʻAhio, mo Sakalia mo Mikiloti. 38 Pea naʻe tupu ʻia Mikiloti ʻa Simiami Pea naʻa nau nofo foki mo honau kāinga ʻi Selūsalema, ʻo fehangatonu atu ki honau kāinga. 39 Pea naʻe tupu ʻia Nea ʻa Kisi: pea naʻe tupu ʻia Kisi ʻa Saula; pea naʻe tupu ʻia Saula ʻa Sonatane, mo Malikisua mo ʻApinatapi, mo Esipeali. 40 Pea ko e foha ʻo Sonatane ʻa Milipipeali: pea naʻe tupu ʻi Milipipeali ʻa Maika. 41 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Maika; ko Pitoni, mo Meleki, mo Talia, mo ʻAhasi. 42 Pea naʻe tupu ʻia ʻAhasi ʻa Sala; pea tupu ʻia Sala ʻa ʻAlemeti, mo ʻAsimaveti, mo Simili; pea naʻe tupu ʻia Simili ʻa Mosa; 43 Pea naʻe tupu ʻia Mosa ʻa Pinia; mo Lefaia ko hono foha, mo Elasa ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAseli ko hono foha ʻoʻona. 44 Pea naʻe maʻu ʻe ʻAseli ʻae ngaahi foha ʻe toko ono, pea ko honau hingoa eni; ko ʻAsilikami, mo Pokilu, mo ʻIsimeʻeli, mo Sialia, mo ʻOpataia, mo Hanani: ko kinautolu ni ko e ngaahi foha ʻo ʻAseli.