6
1 Ko e ngaahi foha ʻo Livai mo e faʻahinga ʻae kau taulaʻeiki ʻo aʻu ki he fakapōpula. 31 Ko kinautolu naʻe tuku ʻe Tevita ke fai ʻae hiva ʻi he ngāue ʻoe fale ʻo Sihova. 49 Ko e tala ki he faʻahinga ʻo ʻElone. 54 Ko e ngaahi potu nofoʻanga ʻoe kau Taulaʻeiki mo e kau Livai.
Ko kinautolu ni ko e ngaahi foha ʻo Livai; ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali. Pea ko e ngaahi foha ʻo Kohate; ko ʻAmilami, mo ʻIsa, mo Hepeloni, mo ʻUsili. Pea ko e fānau ʻa ʻAmilami; ko ʻElone, mo Mōsese pea mo Miliame. Ko e ngaahi foha foki ʻo ʻElone; ko Natapi, mo ʻApiu, mo ʻEliesa, pea mo ʻItama. Naʻe tupu ʻia ʻEliesa ʻa Finiasi, pea tupu ʻia Finiasi ʻa ʻApisua, Pea tupu ʻia ʻApisua ʻa Puki, pea tupu ʻia Puki ʻa Usi, Pea tupu ʻia Usi ʻa Silaia, pea tupu ʻia Silaia ʻa Milaioti, Pea naʻe tupu ʻia Milaioti ʻa ʻAmalia, pea tupu ʻia ʻAmalia ʻa ʻAhitupe, Pea tupu ʻia ʻAhitupe ʻa Satoki, pea tupu ʻia Satoki ʻa ʻAhimeasi, Pea tupu ʻia ʻAhimeasi ʻa ʻAsalia, pea tupu ʻia ʻAsalia ʻa Sohanani, 10 Pea tupu ʻia Sohanani ʻa ʻAsalia, (ko ia ia naʻe fai ʻae ngāue fakataulaʻeiki ʻi he faletapu naʻe langa ʻe Solomone ʻi Selūsalema:) 11 Pea naʻe tupu ʻia ʻAsalia ʻa ʻAmalia, pea tupu ʻia ʻAmalia ʻa ʻAhitupe, 12 Pea tupu ʻia ʻAhitupe ʻa Satoki, pea tupu ʻia Satoki ʻa Salumi, 13 Pea tupu ʻia Salumi ʻa Hilikia, pea tupu ʻia Hilikia ʻa ʻAsalia, 14 Pea tupu ʻia ʻAsalia ʻa Selaia, pea tupu ʻia Selaia ʻa Sihosataki, 15 Pea naʻe fakapōpulaʻi ʻa Sihosataki, ʻi heʻene ʻave ʻe Sihova ʻa Siuta mo Selūsalema ʻi he nima ʻo Nepukanesa.
16 ¶ Ko e ngaahi foha ʻo Livai; ko Kesomi, mo Kohate, mo Melali. 17 Pea ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo Kesomi; ko Lipinai, mo Simi. 18 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Kohate, ko ʻAmilami mo ʻIsa, mo Hepeloni, pea mo ʻUsili. 19 Ko e ngaahi foha ʻo Melali; ko Mali, mo Musi. Pea ko e ngaahi faʻahinga eni ʻoe kau Livai ʻo fakatatau mo ʻenau ngaahi tamai. 20 ‌ʻIa Kesomi; ko Lipinai ko hono foha, mo Sehati ko hono foha ʻoʻona, mo Sima ko hono foha ʻoʻona, 21 Mo Soa ko hono foha ʻoʻona, mo Ito ko hono foha ʻoʻona, mo Selaa ko hono foha ʻoʻona, mo Siatelai ko hono foha ʻoʻona. 22 Ko e ngaahi foha ʻo Kohate; ko ʻAminatapi ko hono foha, mo Kola ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAsili ko hono foha ʻoʻona, 23 Mo ʻElikena ko hono foha ʻoʻona, mo Epiasafi ko hono foha, mo ʻAsili ko hono foha, 24 Mo Tehati ko hono foha, mo Ulieli ko hono foha, mo Sauli ko hono foha. 25 Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElikena; ko ʻAmasai mo ʻAhimoti. 26 Pea ko ʻElikena: ko e ngaahi foha ʻo ʻElikena; ko Sofei ko hono foha, mo Nehati ko hono foha, 27 Mo ʻIliapi ko hono foha, mo Siloami ko hono foha, mo ʻElikena ko hono foha. 28 Pea ko e ngaahi foha ʻo Samuela; ko e ʻuluaki fānau ko Vasini pea mo Epia. 29 Ko e ngaahi foha ʻo Melali; ko Mali, mo Lipinai ko hono foha ʻoʻona, mo Simi ko hono foha ʻoʻona, mo Usa ko hono foha ʻoʻona, 30 Mo Simi ko hono foha ʻoʻona, mo Hakia ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAsaia ko hono foha ʻoʻona.
31 ¶ Pea ko kinautolu eni naʻe tuku ʻe Tevita ke ʻanautolu ʻae fai ʻae hiva ʻi he fale ʻo Sihova, hili ʻae hoko ʻae puha ʻoe fuakava ki hono mālōlōʻanga. 32 Pea naʻa nau fai ʻae hiva ʻi he ʻao ʻoe fale fehikitaki ʻoe fakataha, ʻo aʻu ki he kuonga naʻe langa ai ʻe Solomone ʻae fale ʻo Sihova ʻi Selūsalema: pea naʻa nau fai fakaholo ʻenau ngāue ʻo fakatatau mo honau ngaahi lakanga. 33 Pea ko kinautolu eni naʻe tutuʻu fakataha mo ʻenau fānau. ʻI he ngaahi foha ʻoe kakai Kohate: ko Hemani ko e tangata fasi hiva, ko e foha ʻo Soeli, ko e foha ʻo Simueli, 34 Ko e foha ʻo ʻElikena, ko e foha ʻo Siholami, ko e foha ʻo Ilieli, ko e foha ʻo Toa, 35 Ko e foha ʻo Sufi, ko e foha ʻo ʻElikena, ko e foha ʻo Mehati, ko e foha ʻo ʻAmasai, 36 Ko e foha ʻo ʻElikena, ko e foha ʻo Soeli, ko e foha ʻo ʻAsalia, ko e foha ʻo Sefania, 37 Ko e foha ʻo Tehati, ko e foha ʻo ʻAsili, ko e foha ʻo Epiasafi, ko e foha ʻo Kola, 38 Ko e foha ʻo ʻIsa, ko e foha ʻo Kohate, ko e foha ʻo Livai, ko e foha ʻo ʻIsileli. 39 Pea ko hono tokoua ko ʻAsafi, ʻaia naʻe tuʻu ki hono nima toʻomataʻu, ʻio, ʻa ʻAsafi ko e foha ʻo Pelekia ko e foha ʻo Simia, 40 Ko e foha ʻo Mikaeli, ko e foha ʻo Peaseia, ko e foha ʻo Malikia, 41 Ko e foha ʻo Etini, ko e foha ʻo Sela, ko e foha ʻo ʻAtaia, 42 Ko e foha ʻo Etani, ko e foha ʻo Sima, ko e foha ʻo Simi, 43 Ko e foha ʻo Sehati, ko e foha ʻo Kesomi, ko e foha ʻo Livai. 44 Pea naʻe tutuʻu ʻa honau ngaahi tokoua ko e ngaahi foha ʻo Melali ki he nima toʻohema: ko Etani ko e foha ʻo Kisi, ko e foha ʻo ʻApiti, ko e foha ʻo Maluki, 45 Ko e foha ʻo Hesapia, ko e foha ʻo ʻAmasia, ko e foha ʻo Hilikia, 46 Ko e foha ʻo ʻAmisi, ko e foha ʻo Pani, ko e foha ʻo Sameli, 47 Ko e foha ʻo Mali, ko e foha ʻo Musi, ko e foha ʻo Melali, ko e foha ʻo Livai. 48 Naʻe fakanofo foki ʻa honau kāinga ko e kau Livai ki he ngāue kehekehe ʻi he fale fehikitaki ʻoe fale ʻoe ʻOtua.
49 ¶ Ka naʻe fai feilaulau ʻe ʻElone pea mo hono ngaahi foha ʻi he funga feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, pea mo e feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala, mo e ngāue kotoa pē ʻoe potu toputapu ʻaupito, pea ke fai ha fakalelei koeʻuhi ko ʻIsileli; ʻo fakatatau mo ia kotoa pē naʻe fekauʻi ʻe Mōsese ko e tamaioʻeiki ʻae ʻOtua. 50 Pea ko e ngaahi foha eni ʻo ʻElone ko hono foha ko ʻEliesa, mo hono foha ko Finiasi, mo hono foha ko ʻApisua, 51 Ko hono foha ko Puki, mo hono foha ko Usi, mo hono foha ko Silaia, 52 Mo Milaioti ko hono foha, mo ʻAmalia ko hono foha, mo ʻAhitupe ko hono foha, 53 Ko Satoki ko hono foha, mo ʻAhimeasi ko hono foha.
54 ¶ Pea ko eni ia ʻa honau ngaahi nofoʻanga ʻi honau ngaahi kolo mālohi ʻo honau fonua, ʻi he ngaahi foha ʻo ʻElone, mo e ngaahi faʻahinga ʻoe kakai Kohate: he naʻe ʻonautolu ʻae tohi ʻoe talotalo. 55 Pea naʻa nau foaki ʻa Hepeloni kiate kinautolu ʻi he fonua ʻo Siuta, pea mo e ngaahi potu naʻe tuʻu takatakai ʻo ofi ki ai. 56 Ka ko e ngaahi ngoue ʻoe kolo, mo hono ngaahi potu kakai siʻi, naʻa nau foaki ia kia Kelepi ko e foha ʻo Sifune. 57 Pea ki he ngaahi foha ʻo ʻElone naʻa nau foaki ʻae ngaahi kolo ʻo Siuta, ʻio, ʻa Hepeloni, ko e kolo hūfanga, mo Lipina mo hono ngaahi potu ofi ʻo ia, mo Satili, mo Esitimoa, mo honau ngaahi potu ofi, 58 Mo Heleni mo hono ngaahi potu ofi, mo Tipa mo hono ngaahi potu ofi, 59 Mo ʻAsani mo hono ngaahi potu ofi, mo Pete-Semesi mo hono ngaahi potu ofi: 60 Pea mei he faʻahinga ʻo Penisimani; ko Kepa mo hono ngaahi potu ofi, mo ʻAlemeti mo hono ngaahi potu ofi, mo ʻAnatoti mo hono ngaahi potu ofi. Ko honau ngaahi kolo ki honau faʻahinga kotoa pē ko e kolo ʻe hongofulu ma tolu. 61 Pea naʻe foaki ʻae kolo ʻe hongofulu ʻo tatau mo e tohi ʻoe talotalo, mei hono vaheua ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ki he ngaahi foha ʻo Kohate, ʻakinautolu naʻe kei toe ʻi he fānau ʻoe faʻahinga ko ia. 62 Pea naʻe foaki ʻae kolo ʻe hongofulu ma tolu ki he ngaahi foha ʻo Kesomi ʻi honau ngaahi faʻahinga kotoa pē, mei he faʻahinga ʻo ʻIsaka, pea mei he faʻahinga ʻo ʻAseli, pea mei he faʻahinga ʻo Nafitali, pea mei he faʻahinga ʻo Manase ʻi Pesani. 63  Naʻe foaki ʻae kolo ʻe hongofulu ma ua ki he ngaahi foha ʻo Melali ʻi he talotalo, ki honau ngaahi faʻahinga, mei he faʻahinga ʻo Lupeni, pea mei he faʻahinga ʻo Kata, pea mei he faʻahinga ʻo Sepuloni. 64 Pea naʻe foaki ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ki he kau Livai ʻae ngaahi kolo ni mo e ngaahi potu ofi ki ai. 65 Pea naʻa nau foaki ʻi he talotalo, mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Siuta, pea mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione, pea mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Penisimani, ʻae ngaahi kolo ko eni, ʻaia ʻoku ui ʻaki ʻa honau hingoa. 66 Pea ko hono toe ʻoe ngaahi faʻahinga ʻoe ngaahi foha ʻo Kohate naʻe ʻonautolu ʻae ngaahi kolo ʻo honau fonua mei he faʻahinga ʻo ʻIfalemi. 67 Pea naʻa nau foaki kiate kinautolu, mei he ngaahi kolo hūfanga, ʻa Sikemi ʻi he moʻunga ko ʻIfalemi mo e ngaahi potu ofi ki ai; pea naʻa nau foaki foki ʻa Kesa mo hono ngaahi potu ofi, 68 Mo Sokimiami mo hono ngaahi potu ofi, mo Pete-Holoni mo hono ngaahi potu ofi, 69 Pea mo ʻAsaloni mo hono ngaahi potu ofi, mo Kati-Limoni mo hono ngaahi potu ofi: 70 Pea mei hono vaheua ʻoe faʻahinga ʻo Manase; ko ʻAneli mo hono ngaahi potu ofi, mo Piliami mo hono ngaahi potu ofi, ki he fānau naʻe toe ʻoe ngaahi foha ʻo Kohate.
71 Naʻe foaki ki he ngaahi foha ʻo Kesomi mei he fānau ʻoe vaheua ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ʻa Kolani ʻi Pesani mo hono ngaahi potu ofi, mo ʻAsitelote mo hono ngaahi potu ofi: 72 Pea mei he faʻahinga ʻo ʻIsaka; ko Ketesi mo hono ngaahi potu ofi, mo Tapilati mo hono ngaahi potu ofi, 73 Mo Lemoti mo hono ngaahi potu ofi, mo ʻAnemi mo hono ngaahi potu ofi: 74 Pea mei he faʻahinga ʻo ʻAseli; ko Masali mo hono ngaahi potu ofi, mo ʻApitoni mo hono ngaahi potu ofi, 75 Mo Hukoki mo hono ngaahi potu ofi, mo Lehopi mo hono ngaahi potu ofi: 76 Pea mei he faʻahinga ʻo Nafitali; ko Ketesi ʻi Kāleli mo hono ngaahi potu ofi, mo Hamoni mo hono ngaahi potu ofi, mo Kesatemi mo hono ngaahi potu ofi. 77 Pea ki hono toe ʻoe fānau ʻa Melali naʻe foaki mei he faʻahinga ʻa Sepuloni, ʻa Limoni mo hono ngaahi potu ofi, mo Tepoa mo hono ngaahi potu ofi: 78 Pea ʻi he kau vai ʻe taha ʻo Soatani ʻo ofi ki Seliko, ʻi he kau vai ʻa Soatani ki he feituʻu hahake, naʻe foaki mei he faʻahinga ʻa Lupeni, ʻa Peseli ʻi he toafa mo hono ngaahi potu ofi, mo Sasa mo hono ngaahi potu ofi, 79 Ko Ketimote foki mo hono ngaahi potu ofi, mo Mefata mo hono ngaahi potu ofi: 80 Pea mei he faʻahinga ʻa Kata; ko Lemoti ʻi Kiliati mo hono ngaahi potu ofi, mo Mehanemi mo hono ngaahi potu ofi, 81 Mo Hesiponi mo hono ngaahi potu ofi, mo Saseli mo hono ngaahi potu ofi.