9
Main et nin Biang na ni Pablo konran Judio
Sayti say ibarita' ko komoyo ket tutuo. Kai ako gapo nin mampibula'-bula' ta naipasaya ako kona ni Cristo tan mapatutu'wan nan Ispirito nan Dios a malinis a kunsinsya ko nin ibarita' a pinasyan tuloy nin bereng ko. Kai gapo nin matambar a idap nin nakem ko bana' konran kadayaan kon diri a saray Judio ta ginurutan rayay Cristo. No magwa' tamo' kumon, sa tana a mamper sara kona ni Cristo, si'koynay dusawen nan Dios tan maisyay ako kona ni Cristo. Puri nasara ni Israel tan abaw a naibin pakaidumawan ra. Pinili' nasaran Dios tan nikwinta nasaran a'nak na; nipadar na a kata'gayan na konra; nikitara-tarato ya konra a bindisyunan nasara; sara a namyan nan Gugan-gan na; niyakay na konra no pa'no a manepeg nin pagsisirbi kona; tan abaw et a bubagay a nipangako' na konra. Saray puon ra et ket tutawo saran magsen a pagmamatalek ra nin nipatandaan nan Dios konra a pangako' na konran tutawo na, tan si syay Cristo, no maipa'ka' sa kinatawo na ket Judio ya nin kadayaan ra. Syay Dios a makapangyayadi' sa sarba. Sya, marayo ya anggan-angga.
Peteg a wanin!
Tukiden na et nin Dios a Nipangako' na
Naibarita' koyna a saray Judio, ginurutan rayay Cristo bale' kai nin rabay nin irgwen a bana' ta wanin ket kai nayna nin tinukid a nipangako' nan Dios. Say rabay ko nin irgwen, main saray Judio nin ambo' nasaran tutuon tutawo nin Dios mataman no puri nasara ni Israel. Mataman nin saray puri ran a'nak na ni Abraham, ambo' nin sarba ra ket nikwintan puri nan peteg. No kai edet, bilang konan si nipangako' nan Dios kona ni Abraham sin saytaw, “Mangibwat sara tamo' konan anak mo a si Isaac a ikwinta kon puri mo.”* Genesis 21:12. Iyakay nin sain kontamo a kai na nikwinta nin Dios a a'nak nasara a sarba ran a'nak na ni Abraham no kai sara tamo' a puri nan si nipangako' nan Dios a ikwinta nan manawir. Anaod, nipangako' nan Dios kona ni Abraham, “Mapalabas a sayay taon mangibwat sawanin, sumubli' akodti li' tan si asawa mon si Sara ket, nanganak yayna nin sayay lalaki.”* Genesis 18:10,14.
10 Ket ambo' tamo' nin wanin. Kipada anamaet sa sain a nangyadi' sa nipanganak na ni Rebecca nin singin a sara si Jacob tan si Esau. Sayan-saya a ama ra a si puon min si Isaac. 11-12 Anaod, ba'yo sara et nin naiyanak a singin tan kasa et gapo nin nagwa' ran matunong o nin abas man ket wanayna nin Dios kona ni Rebecca, “Si ari, pagsirbyan naya li' nin kaka.”* Genesis 25:23. Ginwa' na in nin Dios ta pigaw nin ipa'kit na nin maong a say nigagara nan gaw'en nin mabista ket, nangibwat sa karabayan na, ambo' nin bana' sa matunong a gawa' ran tawo, no kai edet, nangibwat sa pananagyat nan diri. 13 Wanin anaod a wana nin Dios a mabasa sa Masanton Kasuratan, “Kawa'nan koya si Jacob, bale' si Esau, pauryan koya.”* Malakias 1:2-3.
Peteg nin Mapteg a Gawa' nan Dios
14 Edet, mamirupa ya para anaod a Dios?
Ambo' na gapo nin wanin! 15 Main nin kanepegan nan manginga'do ta wanaynan gindat nin Dios kona ni Moises, “Iti ana kongko no si'noy ka'dwan ko tan no si'noy tulungan ko.”* Exodo 33:19. 16 Matandaan tamo edet mangibwat konan siin a si Dios, ka'dwan nasaray tutawo ambo' nin bana' ta rabay ra o man'ipamuspusan ra nin maga'muran a panginginga'do na, no kai edet, bana' ta mapainganga'do ya. 17 Wanin a lamang anamaet no kai naya nin ka'dwan a sayay tawo, ta mabasa sa Masanton Kasuratan a wana nin Dios kona nin Adi' sa Egipto sin saytaw, “Nipapadar katan adi' ta pigaw nin sa pananalo ko komo ket maipa'kit a pakayadi' ko, ket matandaan sa intiron mundo no si'no ako.”* Exodo 9:16. 18 Matandaan tamo edet a si Dios ka'dwan nasaray rabay nan ka'dwan, tan patib'eyen nay ulo ran saray rabay nan patib'eyen.
19 Sawanin, bana' ta wanin, bangli' a wamoyoynan ibarita', “Wanin na anamain nin Dios, ambale' ey nin seselen nasara et a tutawo bana' sa kasalanan ra? Kai ra anaod nin mapaed a nigagara nan mangyadi'!”
20 Bale' i'bat ko konan siin a pinarsa naka tamo' nin Dios, si'no ka nin mangibarita' nin wanin kona? Bilang wadi' si sayay kuden, magwa' paran seselen nayay nangwa' kona a wana, “Ambale' a ginwa' nakon wanti?”* Isaias 29:16. 21 Si mangangwa' nin kuden, iti kona no ani a rabay nan gaw'en sa sakagemgem nin luta'. Magwa' a mangwa' yan rwa ray kuden a si saya ket pinasyan anda' na, bale' si saya anamaet ket urdinaryo ya tamo'.
22 Wanin anamaet konan Dios. Main nin kanepegan nan gaw'en a rabay na. Ket mataman no rabay nayna nin ipa'kit a alakin sager na tan say pakayadi' na, nitpel na et a lamang a sager na konran tutawo nin manepeg nayna kumon nin dusawen tan sidaen. 23 Ginwa' na in nin Dios ta pigaw nin maipa'kit nay pinasyan anda' nin pigagawa' na konran saray tutawon inganga'dwen na, saray tutawon binyan nan kanepegan ana nin gindat sin nu'na et nin makarate' sa pinasyan anda' nin kapapa'sar na. 24 Si'tamoynaod in saray tutawo nin pinili' tan nisadya' na. Ambo' tamo' nin si'kami nin Judio, pati si'kamo anamaet et a lamang nin ambo' nin Judio. 25 Siin a wana nin Dios itaw sa libron nipaisurat na kona ni Oseas. Wana,
“Saray ambo' nin gindat nin tutawo ko,
ikwinta kosaraynan tawo ko.
Saray gindat a ambo' ko nin kawa'nan,
saraynay ibarita' kon kawa'nan ko.”* Oseas 2:23.
26 Wana et nin Dios,
“Itaw sa siin nin lugar a nibarita' ko intaw konran tutawodtaw a ambo' kosaran tutawo,
naalilbi' ana a a'nak kosara, si'ko nin si sibibyay a Dios.”* Oseas 1:10.
27 Maipa'ka' anamaet konran Israelita, wanan na'teng ana ni Prupita Isaias, “Abir nin bara'mo sara ka'baw nin buyangin sa baybay a puri na ni Israel, daite' sara tamo' li' a maisalba sa panunusa na nin Dios, 28 ta talaga nin, si Dios ket dali'-dalien nayna li' nin yadien a paninintinsya na konran tutawo.”* Isaias 10:22-23. 29 Nipadles nan lamang ni Prupita Isaias a wana,
“No si Uunuren nin Mampag'uray sa Sarba,
ket kai natamo nin kina'dwan nin nibati' a si'tamon umno tamo',
impos natamo kumon nin
bilang sa nangyadi' konran tutawo sa Sodoma tan sa Gomorra.”* Isaias 1:9.
Nipatukdo' a Kinamapteg sa Pagmamatalek
30 Edet, ani a naadal tamoyna mangibwat sa sain? Wanti e: Saray ambo' nin Judio, kai ra nin nipamuspusan a mag'in saran mapteg sa pangingikit nan Dios, bale' nikwinta nasaran mapteg nin Dios bana' sa nipagmatalek ra sa man-gaw'en na para konra. 31 Sara anamaet bale' a puri na ni Israel a nipamuspusan ray mag'in nin mapteg sa pangingikit nan Dios yupa' sa panunumbok ran Gugan-gan, ambo' sara et nin mapteg sa pangingikit na. 32 Ambale'? Bana' ta say padalan ra ket say mabistan gugawa' ra imbis a magmatalek sara sa gaw'en nan Dios. Sa kaaandi' ran akuen yay sya a makapamapteg kumon konra a sya si Cristo, bara'mo sara nin tutawon nipadugpa' nin nisakin konan si bato. 33 Wanin a wanan Dios nin mabasa sa Masanton Kasuratan. Wana,
“Reng'en mo. Isen sa Sion* Siti a sayay parti nan syudad nin Jerusalem, bale' say rabay nan ibarita' iti ket si intiron lugar ran Judio., mangikwa ako nin sayay bara'mon bato nin pisakinan raya.
Ket, maipadugpa' sara ta inuryan raya.
Bale' si si'numan nin magmatalek kona,
kai ya gapo nin maima-ima.”* Isaias 8:14; 28:16; 1 Pedro 2:6-8.

*9:7 Genesis 21:12.

*9:9 Genesis 18:10,14.

*9:11-12 Genesis 25:23.

*9:13 Malakias 1:2-3.

*9:15 Exodo 33:19.

*9:17 Exodo 9:16.

*9:20 Isaias 29:16.

*9:25 Oseas 2:23.

*9:26 Oseas 1:10.

*9:28 Isaias 10:22-23.

*9:29 Isaias 1:9.

*9:33 Siti a sayay parti nan syudad nin Jerusalem, bale' say rabay nan ibarita' iti ket si intiron lugar ran Judio.

*9:33 Isaias 8:14; 28:16; 1 Pedro 2:6-8.