7
Say Kabiangan nin Gugan-gan kontamo
Bubsat, tanda' moyoy maipa'ka' sa Gugan-gan kanya' nin sigurado ako a matarusan moyoy ibarita' ko komoyo maipa'ka' sa layi, a si sayay tawo, say ubligasyon nan manukid sa layi ket mintras tamo' nin mabyay ya. Alimbawa' a pa'sar nan sayay babayin main nin asawa: Nitaker ya nin layi konan asawa na leg'an nin mabyay yay asawa na. Bale' udas a nati yay asawa na, kasaynan kabiangan nan layi kona maipa'ka' kona nin asawa na. Kanya' nin, no mintras nin mabyay ya et a asawa na ket, nikikalamo' ya sa raruman lalaki, maibarita' a nikilalaki ya. Bale' no nati yaynay asawa na, tinumgen anay pakibiang nin siin nin layi kona. Ket no nikikasal yan uman sa sayay lalaki, kai nin maibarita' a nikilalaki ya.
Bubsat, wanin anamaet komoyo tan say Gugan-gan a naibi kona ni Moises. Kai kamoyna nin kabiangan nin saytin Gugan-gan ta, yupa' sa nikairanod moyo kona ni Cristo, pinag'in kamoynan nati no maipa'ka' sa sayti ta pigaw nin maipasaya kamo kona nin sya ket pinasubli' ya nin mabyay ket, gumwa' atamon say makapaririket konan Dios. Sin say karabayan tamon bukod bilang nin tawo a mantumbuken tamo, say pakatanda' tamo sa iyawa' ket pinukaw ana edet a duka' a uapes tamo ket sain nin uapes tamo ana a rabay-rabay tamon gaw'en. Ket sa nipangwa' tamo, madusan patiti a pirat'anan tamo. Bale' sawanin ket bara'mo atamoynan nati sa pakayadi' nin Gugan-gan. Ket, ginlat natamoynan Dios sa kabiangan nin sain kontamo. Ket sawanin mantumbuken tamoynay karabayan nan Dios nin ambo' sa gindat nin panunumbok tamon Gugan-gan a naisurat, no kai, main nin ba'yon dalan nin panunumbok tamon karabayan na sa tulong nan Ispirito na.
Ambo' a Gugan-gan a Puon nin Kasalanan
Sawanin, bangli' nin man'ipa'ka' moyoyna a say Gugan-gan ana edet a puon nin kasalanan.
Ambo' gapo nin wanin! No kai edet say Gugan-gan, ipa'kit kontamo a kasubagan tamo. Alimbawa', si gan-gan a wana, “Andi' mo nin ibegan nin maikon a ikon ran raruma,”* Exodo 20:17; Deuteronomio 5:21. no kasa ya in nin gan-gan kai ko kumon nin natandaan a mansumubag ako yupa' sa kaiibeg konran raruma. Ket sin niyawa' nan gan-gan a umibeg sa ikon ran raruma, laloynan napukaw a pangangapes kon magkasalanan, ket man'ibegan koy abaw a bubagay. Anaod, no kasan gan-gan a mangiyawa', kai kumon nin mapukaw a pangangapes kon magkasalanan. Gindat, sin kai ko et nin nataros a rabay ibarita' nin Gugan-gan, kuntinto ako sa byay ko, a say wangko ket kusto nga'min a man-gaw'en ko. Bale' sin nataros koy man'ibarita' nin Gugan-gan, napukaw a pangangapes kon magkasalanan, 10 ket natandaan ko a say pa'sar ko ket nati sa pangingikit nan Dios. Sayti a lamang nin Gugan-gan, nigagara nin ipatyo' kumon a tutawo sa dalan nin magkamain nin byay a iti konan Dios,* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 18:5. bale' sayti ana edet a nag'in nin puon no ambale' a madusa akon mati. 11 Bara'mo akon tinaktika nin say pangangapes kon magkasalanan ta say wangko ket limpyo anay byay ko bana' ta mantumbuken koy Gugan-gan, bale' kai ko anamain nin matumbok ket say pirat'anan nin pangangapes ko, say madusan patiti. 12 Ket anaod, nipataoy nan Dios a Gugan-gan. Kasa gapo nin kakurangan nin sain tan say sarba nin ipagwa', no kai edet, ipa'kit no ani a maong tan mapteg.
Say Pakilaban sa Kasalanan nin iti kontamo
13 Edet, ibarita' tamoyna para a si sayay mabista, a siti ket say Gugan-gan, ket puon kon madusan patiti?
Ambo' gapo nin wanin! No kai edet, say puon ket say pangangapes kon magkasalanan a nikasintinsyawan ko nin madusan patiti yupa' sa sain nin mabistan Gugan-gan. Nasintinsyawan ako nin patiti ta pigaw nin maipapalaway no ani anaod a kasalanan tan ma'kit tamo a makaparmay nin tuloy a kasalanan.
14 Tanda' tamo nin mabista anaod a Gugan-gan ta nangibwat ti konan Dios. Si'ko bale', tawo ako tamo'. Bara'mo ako sawanin nin sayay aripen a nilako' nin gindat ket iti sa sakop nin kasalanan. 15 Anaod, maka'ngap ako sa man-gaw'e-gaw'en ko. No mi'sa, say rabay kon gaw'en ket kai ko maituloy nin gaw'en, tan no ani a gura' kon gaw'en ket saytaw a man-gaw'en ko. 16 Bana' ta wangko a kai ko kumon nin gaw'en a man-gaw'en ko, man'alilbien ko a kusto a Gugan-gan. 17 No wanin edet, ambo' ana nin mampangibwat sa kanakman ko in say kadukaan no kai, sa kasalanan a awit nin pag'in kon tawo. 18 Anaod, natandaan ko nin kasan maong a magwa' ko no say kinatawo ko a pag'irgwan ta abirno nin gagarawen koy mangwa' nin maong kai ko maituloy nin gaw'en. 19 Say maong nin rabay ko nin gaw'en ket ambo' taw a man-gaw'en ko no kai edet, say duka' nin gura' ko, saytaw ana edet a man-gaw'en ko. 20 Ket bana' ta wanin a say duka' nin gura' ko a man-gaw'en ko, ambo' ana edet nin say lalaman kon diri a mampangwa' no kai, say kasalanan nin awit nin pag'in kon tawo.
21 Ket wanti anaod ey mampangyadi' kongko: abirno nin rabay koy mangwa' nin say maong, kai ko nin magwa' no kai say duka' ana edet a mag'uray kongko. 22 Sa kanakman ko rabay kon talagan tumbuken a Gugan-gan nan Dios, 23 bale' nadiskubri ko nin ambo' in say Gugan-gan a mampag'uray kongko ta main nin mangkumuntra sa panunumbok kon sain. Ket bara'mo akon aripen nin say pangangapes kon magkasalanan ta say kadukaan nin awit nin pag'in kon tawo a mantumbuken ko. 24 Undo' anay kapapa'sar ko! Si'no kadi' a makapanglat kongko sa pakaaripen nan sitin sikakasalanan a kadiryan ko nin umangga sa pakadusan patiti nin anggan-angga?
25 Si Dios anaod a makapanglat kongko sa sain a kapapa'sar ko bana' sa ginwa' na ni Uunuren tamon Jesu-Cristo!
Ket kisalamatan koyan alaki!
Wanti ko e: Sa kanakman ko, rabay kon gaw'en a karabayan nan Dios, bale' bana' sa kapapa'sar ko nin sikakasalanan, say kasalanan a magwa' ko.

*7:7 Exodo 20:17; Deuteronomio 5:21.

*7:10 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 18:5.